ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ & ΜΕΛΕΤΕΣ

OI ΑΛΙΕΥΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΣΤΑ ΥΔΑΤΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΟ 2011

fish Hunter - Σόλων ΜΚΟ
image_pdfimage_print

fish Hunter - Σόλων ΜΚΟΗ Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε έκθεση με την οποία αρχίζει τις συζητήσεις για τις αλιευτικές δυνατότητες στα ύδατα της ΕΕ το 2011.Το έγγραφο καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή σκοπεύει να λάβει υπόψη τις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις που λαμβάνει επί της κατάστασης των ιχθυαποθεμάτων όταν προτείνει όρια αλιευμάτων και ποσοστώσεις για το επόμενο έτος.Η αρμόδια Επίτροπος Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας κα Μαρία Δαμανάκη επιθυμεί να επαναφέρει το 2011 τα όρια αλίευσης στην ΕΕ σε βιώσιμα επίπεδα – σύμφωνα με τις διεθνείς δεσμεύσεις της ΕΕ και τις συστάσεις από έγκυρους επιστημονικούς φορείς που ενεργούν ως σύμβουλοι της Επιτροπής.

Η Ευρωπαία Επίτροπος, αρμόδια για τη Θαλάσσια Πολιτική και την Αλιεία κα Μαρία Δαμανάκη, επιθυμεί την εφαρμογή αυστηρότερης μεθόδου κατά τον καθορισμό των ποσοστώσεων και των ημερών στην θάλασσα, προκειμένου να τηρηθούν τα διεθνή πρότυπα.«Επιθυμώ να καταστεί σαφές ότι τα καθοριζόμενα επίπεδα των ποσοστώσεων πρέπει να τηρούν όλες τις δεσμεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την βιωσιμότητα, τις δεσμεύσεις μας έναντι των γειτονικών κρατών και τις υποχρεώσεις που έχουμε αναλάβει στο πλαίσιο των μακροπρόθεσμων σχεδίων.»

       Το 2002, όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν ότι η εκμετάλλευση των ιχθυαποθεμάτων πρέπει να γίνεται έτσι ώστε αυτά να αποδίδουν τα υψηλότερα δυνατά βιώσιμα αλιεύματα και ότι αυτό πρέπει να έχει επιτευχθεί μέχρι το 2015.Έκτοτε έχει σημειωθεί πρόοδος, δεδομένου ότι το 2009 επιτεύχθηκε ο στόχος για 11 αποθέματα[1], σε σύγκριση με μόνο δύο το 2002[2].Παρόλα αυτά τα περισσότερα αποθέματα υφίστανται υπεραλίευση.

       Η Επιτροπή συντάσσει κάθε χρόνο έκθεση σχετικά με τις αλιευτικές δυνατότητες για να εξηγήσει στους αλιείς και σε ολόκληρο τον αλιευτικό κλάδο ποιοί κοινοί κανόνες θα χρησιμοποιηθούν για τον καθορισμό των ποσοστώσεων.Οι κοινοί κανόνες θεσπίζονται για να εξασφαλιστεί η ισότιμη και δίκαια αντιμετώπιση όλων των στόλων. Η Επιτροπή θα στηριχτεί στις ακόλουθες κατευθυντήριες αρχές όταν υποβάλει τις προτάσεις της:περιβαλλοντική βιωσιμότητα,σταθερότητα των ποσοστώσεων όσο είναι δυνατόν,εφαρμογή μακροπρόθεσμων σχεδίων, τήρηση των διεθνών δεσμεύσεων,περιορισμός της υπεραλίευσης και ανασύσταση των αποθεμάτων, χρήση επιστημονικών γνωμοδοτήσεων που στηρίζονται σε διεθνή ομοφωνία,περισσότερο προσεκτική προσέγγιση στις περιπτώσεις για τις οποίες υπάρχει αμφιβολία.

       Όταν προτείνει αλιευτικές ποσοστώσεις, η Επιτροπή στηρίζεται σε επιστημονικές γνωμοδοτήσεις από δύο διεθνείς επιτροπές εμπειρογνωμόνων: το Διεθνές Συμβούλιο Εξερεύνησης της Θάλασσας (ICES) με έδρα την Κοπεγχάγη και την Επιστημονική, Τεχνική και Οικονομική Επιτροπή Αλιείας (ΕΤΟΕΑ). Οι γνωμοδοτήσεις θα υποβληθούν τον Ιούνιο-Ιούλιο.

        Η Επιτροπή θα διαβιβάσει τώρα την έκθεση στους αλιείς, στους υπόλοιπους ενδιαφερόμενους του κλάδου και στα κράτη μέλη για διαβουλεύσεις και εξέταση. Αφού λάβει υπόψη της τις απαντήσεις, η Επιτροπή είναι δυνατόν να προσαρμόσει τη στρατηγική της πριν να προτείνει τις αλιευτικές δυνατότητες για το επόμενο έτος.

Ιστορικό
       
Τα όρια αλιευμάτων για την Βαλτική Θάλασσα, τον Εύξεινο Πόντο και τον Βορειοανατολικό Ατλαντικό (συμπεριλαμβανόμενης της Βόρειας Θάλασσας) καθορίζονται ετησίως από τους Υπουργούς Αλιείας βάσει προτάσεων της Επιτροπής που δημοσιεύονται το φθινόπωρο. Για τους τύπους αλιείας με στόχο είδη βαθέων υδάτων, τα όρια καθορίζονται ανά διετία. Η διαχείριση της αλιείας στη Μεσόγειο δεν πραγματοποιείται μέσω ορίων αλιευμάτων, εκτός της περίπτωσης του ερυθρού τόνου.

Για περισσότερες πληροφορίες:
TAC και ποσοστώσεις – Αλιευτικοί κανόνες της ΕΕ:
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/index_el.htm

[1]Γλώσσα στο Kattegat και το Skagerrak, γλώσσα στη Βόρεια Θάλασσα, μπακαλιάρος εγκλεφίνος στη Βόρεια Θάλασσα, μπακαλιάρος εγκλεφίνος στο Rockall.Ρέγγα στα δυτικά της Σκωτίας, ρέγγα στην Κελτική Θάλασσα, καραβίδα στη Βόρεια Θάλασσα, ευρωπαϊκή χωματίδα στη Θάλασσα της Ιρλανδίας, μαύρος μπακαλιάρος στη Βόρεια Θάλασσα και δυτικά της Σκωτίας, γάδος στην Ανατολική Βαλτική και ρέγγα στην Βοθνική Θάλασσα.

[2]Ρέγγα της Βόρειας Θάλασσας και μπακαλιάρος εγκλεφίνος της Βόρειας Θάλασσας.

(Πηγήeuropa.eu

18 Μαΐου 2010 

Σχετικά άρθρα