ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΤΟΝΟΥ ΤΟΥ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ

tonos - Σόλων ΜΚΟ
image_pdfimage_print

tonos - Σόλων ΜΚΟΗ Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε να ασκήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση πιέσεις ώστε εντός του επομένου έτους να αρχίσει να ισχύει απαγόρευση του διεθνούς εμπορίου του ερυθρού τόνου του Ατλαντικού. Η Επιτροπή εκφράζει την έντονη ανησυχία ότι λόγω της υπεραλίευσης του τόνου του Ατλαντικού, η οποία προκαλείται σε μεγάλο βαθμό από το διεθνές εμπόριο, εξαντλούνται σοβαρά τα αποθέματα του είδους. 
       Η πρόταση θα συζητηθεί με τα κράτη μέλη ώστε να διαμορφωθεί κοινή θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επόμενη σύνοδο της Σύμβασης για το Διεθνές Εμπόριο Απειλούμενων Ειδών Άγριας Πανίδας και Χλωρίδας (CITES), η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Ντόχα του Κατάρ από τις 13 έως τις 25 Μαρτίου 2010.

Η αρμόδια για τη θαλάσσια πολιτική και την αλιεία Επίτροπος Μαρία Δαμανάκη δήλωσε τα εξής: «Στόχος μας είναι να εξασφαλίσουμε στους ψαράδες ένα βιώσιμο μέλλον. Αυτό απαιτεί αποθέματα τόνου σε υγιή επίπεδα και ο καθένας αντιλαμβάνεται ότι η υπεραλίευση οπωσδήποτε δεν αποτελεί ορθή τακτική. Σημαντικό σκέλος της λύσης που προτείνουμε σήμερα είναι ειδικός διακανονισμός για τα σκάφη μη βιομηχανικής αλιείας».

          Η Επιτροπή ανησυχεί βαθύτατα για την άσχημη κατάσταση από πλευράς διατήρησης του ερυθρού τόνου του Ατλαντικού και αναγνωρίζει ότι η ζήτηση τόνου αυξάνεται σε μεγάλο βαθμό από το διεθνές εμπόριο.

         Ενώ αναγνωρίζει ότι η Διεθνής Επιτροπή για τη Διατήρηση των Θυννοειδών του Ατλαντικού (ICCAT) έχει λάβει ορισμένα μέτρα για να αντιμετωπίσει την κατάσταση από το 2006 και μετά, η Επιτροπή θεωρεί ότι, με βάση τα πλέον πρόσφατα διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα, ο ερυθρός τόνος του Ατλαντικού θα πρέπει να εγγραφεί στο προσάρτημα Ι της CITES.

          Στο προσάρτημα Ι συγκεντρώνονται τα είδη που απειλούνται με εξαφάνιση και για τα οποία το εμπόριο πρέπει να υπόκειται σε ιδιαίτερα αυστηρές κανονιστικές ρυθμίσεις και να επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές περιστάσεις. Η καταχώριση του τόνου στο προσάρτημα Ι σημαίνει απαγόρευση του διεθνούς εμπορίου των εν λόγω ψαριών.

         Η Επιτροπή προτείνει όμως να μην πραγματοποιηθεί αμέσως η καταχώρηση στο προσάρτημα Ι. Η σύνοδος της CITES στην Ντόχα θα πρέπει να αποφανθεί ότι η έναρξη ισχύος της καταχώρησης πρέπει να αποφασιστεί από τη μόνιμη επιτροπή CITES εντός 12μήνου. Η μόνιμη επιτροπή οφείλει να βασίσει την απόφασή της στις πλέον πρόσφατες διαθέσιμες επιστημονικές πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του αποθέματος και να εκτιμήσει την επάρκεια τυχόν μέτρων υιοθετούμενων από την ICCAT όταν συνέλθει τον Νοέμβριο 2010.

         Εάν η απαγόρευση αρχίσει να ισχύει αμέσως, η Επιτροπή θα μεριμνήσει ώστε να επιτραπεί στις εταιρείες μη βιομηχανικής αλιείας να εφοδιάζουν την αγορά της ΕΕ με αλιεύματα προερχόμενα από τα εγχώρια ύδατα των κρατών μελών.

Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται στον δικτυακό τόπο:
http://ec.europa.eu/environment/cites/home_en.htm


(Πηγήeuropa.eu


23 Φεβρουαρίου 2010

Σχετικά άρθρα