ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ

ferry - Σόλων ΜΚΟ
image_pdfimage_print

ferry - Σόλων ΜΚΟΗ Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε στρατηγική με στόχο την αντιμετώπιση των διαφόρων ναυτιλιακών προκλήσεων στη λεκάνη της Μεσογείου. Η βελτίωση της διαχείρισης των θαλάσσιων υποθέσεων θα αποτελέσει σημαντική κινητήρια δύναμη για πλέον αειφόρο οικονομική ανάπτυξη της περιοχής, ενώ παράλληλα θα αντιμετωπιστούν κοινά ζητήματα για τα οποία εκφράζονται ανησυχίες. Ανταγωνισμός για θαλάσσιο χώρο, απειλές στην ασφάλεια της ναυτιλίας, υποβάθμιση του περιβάλλοντος και αρνητικές επενέργειες της κλιματικής αλλαγής, όλα δείχνουν ότι υπάρχει ανάγκη πλέον συντονισμένης απάντησης της θαλάσσιας διακυβέρνησης στην περιοχή, επίσης σε συνεργασία με μεσογειακούς εταίρους εκτός ΕΕ.

Ο αρμόδιος για τις θαλάσσιες υποθέσεις και την αλιεία ευρωπαίος Επίτροπος Joe Borg δήλωσε τα εξής: “Η ανάπτυξη πλέον ενοποιημένων διαδικασιών λήψης αποφάσεων στην περιοχή της Μεσογείου θα αποβεί οπωσδήποτε ωφέλιμη για όλους τους εμπλεκόμενους και τις διοικητικές αρχές. 

      Η επιτυχία μας στη διασφάλιση ενός δυναμικού και αειφόρου μέλλοντος για τους ναυτιλιακούς κλάδους και η διατήρηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος στην περιοχή της Μεσογείου θα εξαρτηθούν από το μέγεθος των προσπαθειών που καταβάλλουμε για τη βελτίωση της θαλάσσιας διακυβέρνησης υπό κάθε πρίσμα. Η ΕΕ οφείλει να εργαστεί για μια πλέον ενοποιημένη και περιεκτική θαλάσσια πολιτική όχι μόνο για την ΕΕ, αλλά επίσης σε σύμπραξη με όλους τους γείτονές μας.”

Εφαρμογή οριζόντιων εργαλείων διακυβέρνησης στη Μεσόγειο

Από τότε που διατυπώθηκε η ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική το 2007, στο πλαίσιό της αναπτύχθηκαν και προωθήθηκαν ορισμένα εργαλεία που μπορεί να υποβοηθήσουν τη θαλάσσια διακυβέρνηση, όπως:

–       Θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός (ΘΧΣ), για την καλύτερη χρήση του θαλάσσιου χώρου. Η Επιτροπή ξεκινά την εκπόνηση μελέτης για την εκτίμηση της δυνατότητας εφαρμογής του ΘΧΣ στη Μεσόγειο ( IP/08/1767) και θα δώσει συνέχειες με δοκιμαστικό έργο ενθάρρυνσης διασυνοριακών πρακτικών ΘΧΣ.

–       Ολοκληρωμένη διαχείριση παράκτιων ζωνών (ΟΔΠΖ) για παράκτιες περιοχές και νησιά και πλέον συνεπή προσέγγιση εκατέρωθεν του συνόρου ξηράς – θάλασσας. Η Επιτροπή θα δώσει κατάλογο, βασιζόμενο στο διαδίκτυο, βέλτιστων πρακτικών από όλες τις θαλάσσιες λεκάνες και θα αναπτύξει περαιτέρω τη γνωστική βάση σχετικά με ΟΔΠΖ στη Μεσόγειο μέσω του 7ου Προγράμματος Πλαισίου έρευνας της ΕΕ.

–       Ολοκληρωμένες ερευνητικές προσπάθειες, τις οποίες θα ενισχύσει η Επιτροπή στον άξονα της ευρωπαϊκής στρατηγικής για θαλάσσια και ναυτιλιακή έρευνα ( IP/08/1283). Ειδικότερα, θα αναπτύξει, υπάγοντάς την στο 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο, μείζονα διαθεματική ερευνητική ευκαιρία ειδικώς προσαρμοσμένη στις ανάγκες της Μεσογείου.

–       Ενοποιημένη θαλάσσια επιτήρηση για να καταστήσει ασφαλέστερη τη Μεσόγειο Θάλασσα. Έξι παράκτια κράτη μέλη της ΕΕ συμμετέχουν ήδη σε πιλοτικό έργο ενδυνάμωσης της συνεργασίας και της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την παρακολούθηση και επιτήρηση στη θάλασσα, πράγμα που θα συμβάλει στην πλέον συνεπή θαλάσσια επιτήρηση σε όλο το χώρο της Μεσογείου.

Ώθηση στην ενοποιημένη θαλάσσια διακυβέρνηση

Η ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ των οικείων χωρών για την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων αποτελεί το μισό μόνο της λύσης. Οι ιθύνοντες λήψης των αποφάσεων χρειάζεται να στραφούν από τη δράση ανά τομέα στην περιεκτική χάραξη πολιτικής με την οποία θα συνεκτιμώνται οι δεσμοί μεταξύ διαφόρων θαλάσσιων δραστηριοτήτων.

Ως εκ τούτου, σε όλο το κείμενο της ανακοίνωσης η Επιτροπή προτείνει να:

–       Ενθαρρυνθούν εμπλεκόμενοι και διοικήσεις της περιοχής να αντιμετωπίσουν τα θαλάσσια ζητήματα κατά πλέον ενοποιημένο τρόπο και να αναλάβουν ιεράρχηση προτεραιοτήτων για τη θαλάσσια διακυβέρνηση•

–       Εξεταστούν τρόποι διευκόλυνσης της περαιτέρω συνεργασίας μεταξύ εμπλεκομένων και διοικήσεων τόσο από όλους τους σχετιζόμενους με τη θάλασσα κλάδους όσο και από όλες τις χώρες της Μεσογείου.

–       Δοθεί βοήθεια στα μεσογειακά κράτη μέλη της ΕΕ να ανταλλάξουν βέλτιστες πρακτικές ως προς την ενοποιημένη θαλάσσια πολιτική, για παράδειγμα με τη στήριξη υφισταμένων ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών πόρων για εδαφική συνεργασία.

–       Διατεθεί τεχνική βοήθεια με βάση το ευρωπαϊκό μέσο γειτνίασης και εταιρικής σχέσης για όσες μη ενταγμένες στην ΕΕ μεσογειακές χώρες επιθυμούν να ακολουθήσουν πλέον ενοποιημένη θεώρηση των θαλάσσιων υποθέσεων ( IP/09/1113).

–       Δοθεί ώθηση στην επικύρωση και εφαρμογή της σύμβασης 1982 των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας (UNCLOS).

–       Συγκροτηθεί ομάδα εργασίας από όλη τη λεκάνη της Μεσογείου, με αντικείμενο την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική ώστε να διευκολυνθούν ο διάλογος και η συνεργασία με μεσογειακούς εταίρους εκτός ΕΕ.

–       Ενισχυθεί η πολυμερής διακλαδική συνεργασία μέσω ειδικών μελετών και καλύτερης συνολικής εικόνας των υφισταμένων διεθνών και περιφερειακών συμφωνιών με τις οποίες οι θαλάσσιες δραστηριότητες στη Μεσόγειο υπάγονται σε κανονιστικές ρυθμίσεις.


Περισσότερες πληροφορίες:

MEMO/09/387

Σύνδεσμος προς τις θεματικές ιστοσελίδες:

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/mediterranean_en.html 

(Πηγή: europa.eu)


15 Σεπτεμβρίου 2009

Σχετικά άρθρα