ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ & ΜΕΛΕΤΕΣ

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΗΣ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

fishingeu - Σόλων ΜΚΟ
image_pdfimage_print

fishingeu - Σόλων ΜΚΟΗ Επιτροπή υπέβαλε στο Συμβούλιο ανακοίνωση για την εφαρμογή του σχεδίου δράσης 2006-2008 που αφορά την απλούστευση και τη βελτίωση της κοινής αλιευτικής πολιτικής (ΚΑΠ). 

        Στην έκθεση συνοψίζεται η πρόοδος που έχει επιτελεστεί κατά το διάστημα αυτό, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο η Επιτροπή προτίθεται να συνεχίσει στο μέλλον προς τη βελτίωση και απλούστευση της αλιευτικής νομοθεσίας.

Τα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά: όλες οι πρωτοβουλίες που ορίζονται στο σχέδιο δράσης 2006-2008 έχουν ολοκληρωθεί. Η αλιευτική νομοθεσία έχει καταστεί σαφέστερη και το κόστος εφαρμογής της τόσο για τις διοικήσεις όσο και για τις επιχειρήσεις έχει μειωθεί. Στην έκθεση τονίζεται επίσης ότι οι εκτιμήσεις αντικτύπου αποτελούν πολύτιμο εργαλείο για την εκ των προτέρων προσαρμογή της νέας νομοθεσίας.

         Απλούστευση σημαίνει κυριολεκτικά την άρση των παρωχημένων κειμένων, την κωδικοποίηση των νομικών πράξεων οι οποίες έχουν καταστεί πολύπλοκες λόγω συνεχών τροποποιήσεων, και τη συγκέντρωση των διατάξεών τους στο πλαίσιο ενιαίας νομικής πράξης. Όμως για την Επιτροπή, αυτό συνεπάγεται ένα σύνολο δράσεων και πρωτοβουλιών που καθιστούν την πρακτική εφαρμογή της ΚΑΠ απλούστερη και οικονομικότερη. 
      Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η προώθηση της χρήσης σύγχρονων μέσων ελέγχου και τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας. Η ΕΕ είναι πρωτοπόρος στη χρήση προηγμένης τεχνολογίας στη διαχείριση της αλιείας, με θεαματικά αποτελέσματα στην εξοικονόμηση πόρων και σε αποτελεσματικότητα. 
        Το προτεινόμενο νέο σχήμα ελέγχου της ΚΑΠ, το οποίο συζητήθηκε χθες στο Συμβούλιο, θα αντιπροσωπεύει ένα μεγάλο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση, δίνοντας στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να εκμεταλλεύονται πλήρως τις ευκαιρίες που τους παρέχει η τεχνολογία και να επεξεργάζονται σημαντικά δεδομένα πιο εγκαίρως και με μεγαλύτερη ακρίβεια. Άλλο ένα παράδειγμα μείωσης του διοικητικού κόστους είναι η απλούστευση της συγκέντρωσης δεδομένων και η μετάδοση μόνο των απολύτως απαραίτητων.

        Η ευρύτερη χρήση της εκτίμησης του αντικτύπου και της δημόσιας διαβούλευσης συνέβαλε και αυτή στη βελτίωση της ποιότητας της κοινοτικής αλιευτικής νομοθεσίας τα τελευταία χρόνια, εξασφαλίζοντας ότι οι προτάσεις ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες καταστάσεις και ότι τα προτεινόμενα μέσα είναι ανάλογα των προβλημάτων που καλούνται να επιλύσουν. Η Επιτροπή εμμένει στη δέσμευσή της να ενισχύσει τον ρόλο της διαβούλευσης στο πλαίσιο της ΚΑΠ, τόσο μέσω των επίσημων οργάνων που έχουν οριστεί για το σκοπό αυτό, τη συμβουλευτική επιτροπή αλιείας και υδατοκαλλιέργειας και τα περιφερειακά γνωμοδοτικά συμβούλια, όσο και μέσω άμεσης διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη και το ευρύ κοινό.


       Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Θαλάσσιων Υποθέσεων και Αλιείας κ. Joe Borg δήλωσε: «Η σημερινή ΚΑΠ είναι ήδη σημαντικά συντομότερη, συνεκτικότερη και ευκολότερα προσπελάσιμη από τους χρήστες, χάρη στις προσπάθειες που καταβάλαμε τα τρία τελευταία χρόνια. Απλούστερο ωστόσο δεν σημαίνει απλό. Χρειάζεται μεγαλύτερη προσπάθεια στον τομέα αυτό. Η απλούστευση των νομικών μέτρων και η μείωση των πόρων που απαιτούνται για τη διαχείριση της αλιείας της ΕΕ αποτελεί ουσιαστικό στόχο της Επιτροπής, σήμερα και στο μέλλον. Είναι η βάση πάνω στην οποία θα αναπτυχθεί η επόμενη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό για μας να συνεργαστούμε στενά με τα κράτη μέλη και τον κλάδο της αλιείας για την επίτευξή του».

Για περισσότερες πληροφορίες (στην αγγλική γλώσσα):

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0261:FIN:EN:PDF

 

(Πηγή: europa.eu)

25 Ιουνίου 2009