ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ & ΜΕΛΕΤΕΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΤΩΝ ΑΓΡΙΩΝ ΠΤΗΝΩΝ

chrysaetos closeup2 richard bartz - Σόλων ΜΚΟ
image_pdfimage_print

chrysaetos closeup2 richard bartz - Σόλων ΜΚΟH Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει επίσημα τον οδηγό για το αειφόρο κυνήγι άγριων πτηνών, ώστε να εξασφαλισθεί πως η συγκεκριμένη δραστηριότητα θα εκτελείται σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ για τη φύση.
        
Αποσκοπεί στην διευκρίνηση των διατάξεων για το κυνήγι που προβλέπονται από τον παλαιότερο νόμο για τη φύση, την οδηγία του Συμβουλίου για τη διατήρηση των άγριων πτηνών, η οποία θα γιορτάσει την 30η επέτειό της στις 2 Απριλίου 2009.        

Αυτό είναι ένα από τα βασικά εργαλεία και θα βοηθήσει στην επίτευξη του στόχου της ΕΕ να σταματήσει η απώλεια της βιοποικιλότητας. Η επίσημη παρουσίαση του οδηγού για το αειφόρο κυνήγι θα γίνει σε μία επίσημη τελετή στο Παρίσι από τον γάλλο υπουργό περιβάλλοντος Jean-Louis- Borloo και από τον Επίτροπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον Karl Falkenberg. 

Αειφόρο κυνήγι
         Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει το αειφόρο κυνήγι και αναγνωρίζει πως το εποχιακό κυνήγι άγριων πτηνών μπορεί να ωφελήσει τη διατήρηση των βιότοπων. Το κυνήγι είναι μία από τις πολλές πιθανές χρήσεις της ιστοσελίδας Natura 2000 – το οικολογικό δίκτυο της ΕΕ για τις προστατευόμενες φυσικές περιοχές, οι οποίες καλύπτουν περίπου το ένα πέμπτο του εδάφους της και των εσωτερικών της υδάτων. Μπορεί να συμβάλει σε κοινές προσπάθειες διαχείρισης σημαντικών βιότοπων, όπως υγρότοπων, χερσότοπων και αγροτικών εκτάσεων. Αυτό είναι απαραίτητο για την αποκατάσταση και διατήρηση της βιοποικιλότητας στην Ευρώπη, η οποία συρρικνώνεται με ανησυχητικό ρυθμό: η μείωση του πληθυσμού των κοινών πτηνών, όπως το σπουργίτι, το χελιδόνι και η γκρίζα πέρδικα, απεικονίζουν την ανησυχητική τάση.
         Το 2001 η Birdlife International ξεκίνησε την Sustainable Hunting Initiative (Πρωτοβουλία για το Αειφόρο Κυνήγι) με τη συνεργασία των κρατών μελών , την ομάδα διατήρησης Birdlife International και την Ομοσπονδία Επιχειρήσεων για το Κυνήγι και τη Διατήρηση της ΕΕ (FACE). Το 2004 η Birdlife International και η FACE υπέγραψαν διεθνή συμφωνία για το κυνήγι της, η οποία εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας του Συμβουλίου για τη διατήρηση των άγριων πτηνών. Ο οδηγός είναι αποτέλεσμα κοινών προσπαθειών να αναδειχθούν οι καλύτερες πρακτικές για την επίτευξη αυτού του στόχου.

         Παράλληλα με την επίτευξη του γενικού στόχου της διατήρησης των πτηνών, ο οδηγός στοχεύει ειδικότερα στον καθορισμό των περιόδων για το κυνήγι αναψυχής, στην ελαχιστοποίηση του κινδύνου διατάραξης των πτηνών και των ενδιαιτημάτων τους και στον καθορισμό των όρων υπό τους οποίους θα επιτρέπεται το κυνήγι σε εξαιρετικές περιστάσεις. Στόχος του είναι να διευκρινιστούν οι τομείς που ενδέχεται να προκαλέσουν σύγχυση και να διασαφηνισθούν οι ελάχιστες απαιτήσεις της οδηγίας. Αυτό θα δώσει τη δυνατότητα στους κυνηγούς να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους με αειφόρο τρόπο. 

Κανόνες για το κυνήγι άγριων πτηνών στην ΕΕ 
       Το κυνήγι στην ΕΕ ρυθμίζεται από την οδηγία του Συμβουλίου του 1979 για το κυνήγι άγριων πτηνών. Παρ΄όλο που ισχύει γενική απαγόρευση για το κυνήγι άγριων πτηνών, το κυνήγι κάποιων ειδών επιτρέπεται εκτός των περιόδων αναπαραγωγής και αποδημίας που προηγούνται του ζευγαρώματος (ή κατά την περίοδο της άνοιξης) . Αυτές οι περίοδοι απαγόρευσης είναι άκρως σημαντικές και επιτρέπουν στα πτηνά να πολλαπλασιάζονται. Η οδηγία προβλέπει 82 είδη των οποίων το κυνήγι επιτρέπεται σε κράτη μέλη της ΕΕ. Οι κυνηγετικές περίοδοι καθαρίζονται σε εθνικό επίπεδο με βάση επιστημονικές αρχές και στοιχεία και ποικίλουν ανάλογα με τα είδη και τη γεωγραφική θέση. Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν το δικαίωμα να επιτρέπουν ή να απαγορεύουν το κυνήγι για τα είδη που περιβλέπονται σε αυτή την οδηγία. Κατ΄εξαίρεση, τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν την σύλληψη και τη θανάτωση πτηνών που καλύπτονται από την οδηγία εκτός της κανονικής κυνηγετικής περιόδου σε ελάχιστες περιπτώσεις, αλλά μόνο όταν δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική λύση. 

Η οδηγία του Συμβουλίου για το κυνήγι των άγριων πτηνών
        Η οδηγία του Συμβουλίου για το κυνήγι των άγριων πτηνών αποτελεί το παλαιότερο και ένα από τα πιο σημαντικά νομοθετικά κείμενα για τη φύση, το οποίο παρέχει ουσιαστική προστασία σε όλα τα είδη άγριων πτηνών που εμφανίζονται στη φύση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήταν μία αντίδραση στην αυξανόμενη ανησυχία για την μείωση του πληθυσμού των άγριων πτηνών της Ευρώπης, που προκαλείται από τη μόλυνση και την απώλεια των ενδιαιτημάτων καθώς και από τις μη αειφόρες δραστηριότητες. Ήταν επίσης μία αναγνώριση του γεγονότος ότι τα άγρια πτηνά – πολλά από τα οποία είναι αποδημητικά – είναι μία κοινή κληρονομιά των κρατών μελών και ότι η διατήρησή τους απαιτούσε διεθνή συνεργασία.

Για περαιτέρω πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/hunting/index_en.htm    

(Πηγή:europa.eu)

18 Μαρτίου 2009

Σχετικά άρθρα