ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

- Σόλων ΜΚΟ
image_pdfimage_print

- Σόλων ΜΚΟΗ Επιτροπή ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση για να συγκεντρώσει απόψεις σχετικά με το 7ο Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Δράσης (7ο ΠΔΠ), το οποίο θα καθορίσει τους στόχους προτεραιότητας που πρέπει να επιδιωχθούν μέχρι το 2020. Η διαβούλευση θα παραμείνει ανοικτή μέχρι την 1η Ιουνίου. 
Ο Ευρωπαίος Επίτροπος για το Περιβάλλον κ. Janez Potočnik, δήλωσε: «Η ΕΕ είναι ο χώρος όπου ισχύουν μερικοί από τους πιο φιλόδοξους περιβαλλοντικά κανόνες παγκοσμίως. Οι κανόνες αυτοί είναι σημαντικοί για την προστασία του περιβάλλοντος και των πολιτών μας. Πλην όμως η ισχύς τους εξαρτάται από την εφαρμογή τους στην πράξη και θα πρέπει να είναι ικανοί ώστε να αντιμετωπιστούν οι νέες προκλήσεις.

Θα θέλαμε να ακούσουμε από τους πολίτες την άποψή τους για το τι μπορούμε να κάνουμε, από κοινού με τα κράτη μέλη και όλους τους άλλους ενδιαφερόμενους φορείς, για την καλύτερη προστασία του περιβάλλοντος και τη διατήρηση της ευημερίας μας στον πλανήτη που ζούμε. Ναι μεν η ΕΕ δεν είναι σε θέση να κάνει τα πάντα, θα θέλαμε όμως να ακούσουμε απόψεις για το πού και πώς θα μπορούσε να πετύχει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα για τη βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος – για μας και για τα παιδιά των παιδιών μας.»

Τους τελευταίους μήνες, η Επιτροπή έχει εγκρίνει σειρά στρατηγικών πρωτοβουλιών για την πολιτική περιβάλλοντος – τον Χάρτη πορείας για την αποδοτικότητα των πόρων, τη Στρατηγική 2020 για τη βιοποικιλότητα και μια ανακοίνωση σχετικά με τη βελτίωση της εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου. Στόχος τους είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης και η ενίσχυση της οικολογικής ανθεκτικότητάς της, ενώ αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Στρατηγικής Ευρώπη 2020 για μια έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.

Το 7ο ΠΔΠ πρέπει να εξασφαλίζει ένα γενικό, συνεκτικό πλαίσιο για τις στρατηγικές αυτές πρωτοβουλίες, καθορίζοντας τους στόχους προτεραιότητας και δείχνοντας με σαφήνεια πώς η περιβαλλοντική πολιτική μπορεί να συμβάλει στην πράσινη ανάπτυξη και να αποδώσει καλύτερη υγεία και ποιότητα ζωής. Θα πρέπει να εξασφαλίσει τη στράτευση όλων των ενδιαφερομένων φορέων – θεσμικά όργανα της ΕΕ, κράτη μέλη, περιφερειακές και τοπικές διοικήσεις, επιχειρήσεις και κλάδοι του ιδιωτικού τομέα, ΜΚΟ και κοινωνία των πολιτών – σε μια κοινή ατζέντα.

Ειδικότερα, το 7ο ΠΔΠ θα πρέπει να διασφαλίζει τη στράτευση για:

  • τη βελτίωση της εφαρμογής και επιβολής της ενωσιακής περιβαλλοντικής νομοθεσίας, προκειμένου να αποδώσει καλύτερα περιβαλλοντικά αποτελέσματα
  • τη συμβολή άλλων πολιτικών της ΕΕ στην επίτευξη των στόχων για το κλίμα και το περιβάλλον
  • την εξασφάλιση της πρόσβασης σε αξιόπιστα στοιχεία και στις πλέον πρόσφατες επιστημονικές γνώσεις ως βάση για τη χάραξη και εφαρμογή περιβαλλοντικής πολιτικής
  • την κάλυψη σημαντικών κενών πολιτικής, όταν αυτό δικαιολογείται από τα τελευταία επιστημονικά δεδομένα και συνάδει με την αρχή της προφύλαξης.

Επόμενα βήματα

Τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης, μαζί με τις απόψεις του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Επιτροπής των Περιφερειών και της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, θα συμβάλουν στην περαιτέρω διαμόρφωση της πρότασης της Επιτροπής για το 7ο ΠΔΠ, το οποίο σχεδιάζει να παρουσιάσει πριν από τα τέλη του τρέχοντος έτους.

Ιστορικό

Τα Προγράμματα Δράσης για το Περιβάλλον έχουν αποτελέσει τον άξονα της ανάπτυξης της περιβαλλοντικής πολιτικής της ΕΕ από τις αρχές της δεκαετίας του εβδομήντα. Εκτός από τα αποτελέσματα της διαβούλευσης αυτής, κατά την κατάρτιση της πρότασης για το 7ο Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον, η Επιτροπή θα πρέπει να καθοδηγείται από τις προκλήσεις που επισημαίνονται στην έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος Έκθεση για την Κατάσταση του Περιβάλλοντος για το 2010 και τα συμπεράσματα της Τελικής Αξιολόγησης του 6ου ΠΔΠ, καθώς και από τη συμβολή άλλων θεσμικών οργάνων της ΕΕ σχετικά με τα αποτελέσματα του 6ου ΠΔΠ.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Οι απόψεις μπορούν να καταχωρηθούν στον εξής δικτυακό τόπο: 
http://ec.europa.eu/environment/consultations/7eap_en.htm

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το ΠΔΠ ανατρέξτε στον εξής δικτυακό τόπο: 
http://ec.europa.eu/environment/newprg/7eap.htm·

Πηγή/φωτό: Αντιπροσωπεία Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.

Σχετικά άρθρα