ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ

OI EYΡΩΠΑΙΟΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΝΟΟΥΝ ΤΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ

goa biodiversity - Σόλων ΜΚΟ
image_pdfimage_print

goa biodiversity - Σόλων ΜΚΟΗ Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε έρευνα του Ευρωβαρομέτρου, από την οποία προκύπτει ότι πολλοί Ευρωπαίοι δεν κατανοούν τη σημασία της βιοποικιλότητας και δεν θεωρούν ότι είναι καλά ενημερωμένοι σχετικά με την απώλειά της.
       Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε έρευνα του Ευρωβαρομέτρου, από την οποία προκύπτει ότι πολλοί Ευρωπαίοι δεν κατανοούν τη σημασία της βιοποικιλότητας και δεν θεωρούν ότι είναι καλά ενημερωμένοι σχετικά με την απώλειά της. Ταυτόχρονα η Επιτροπή ξεκίνησε εκστρατεία με στόχο την ενημέρωση του κοινού σχετικά με την απώλεια της βιοποικιλότητας στην ΕΕ.

Ο αρμόδιος για το περιβάλλον Επίτροπός κ.  Janez  Potočnik  δήλωσε: «Η βιοποικιλότητα είναι ο φυσικός κινητήρας για το μέλλον μας και πρέπει να μάθουμε πώς να τη φροντίζουμε με προσοχή. Ελπίζω ότι η παρούσα εκστρατεία θα συμβάλει στην ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την ανάγκη να συμπεριφέρεται καλύτερα προς τον φυσικό κόσμο από τον οποίο εξαρτώμεθα.»

Νέα έρευνα σχετικά με την ευαισθητοποίηση περί βιοποικιλότητας
        
Η πρόσφατη έρευνα του Ευρωβαρομέτρου δείχνει ότι οι περισσότεροι ευρωπαίοι δεν θεωρούν πως είναι καλά ενημερωμένοι σχετικά με την βιοποικιλότητα. Η έρευνα «Νέες προσεγγίσεις της βιοποικιλότητας» αποκαλύπτει ότι μόνο το 38% των ευρωπαίων γνωρίζει τη σημασία το όρου, αν και το 28% τον έχει ακούσει αλλά δεν γνωρίζει τη σημασία του. Η πλειοψηφία θεωρεί ότι η απώλεια της βιοποικιλότητας είναι σοβαρό ζήτημα, αν και δεν νομίζει ότι θα επηρεαστεί προσωπικά από την απώλεια, αφού μόνο το 17% των ερωτηθέντων συμφωνούν ότι έχουν ήδη επηρεαστεί από αυτήν. Στην ερώτηση σχετικά με τις σημαντικότερες απειλές που αντιμετωπίζει η βιοποικιλότητα, το 27% ανέφεραν κατά προτεραιότητα την ρύπανση, ενώ το 26% κατηγόρησαν τις ανθρωπογενείς καταστροφές. Ο κύριος λόγος που ανέφεραν οι πολίτες για την αδράνειά τους όσον αφορά την αντιμετώπιση της απώλειας της βιοποικιλότητας ήταν η έλλειψη ενημέρωσης σχετικά με τους τρόπους αντιμετώπισης του φαινομένου.

Η εκστρατεία ευαισθητοποίησης της Επιτροπής
         
Η πανευρωπαϊκή εκστρατεία, που συμπίπτει με την ανακήρυξη από τον ΟΗΕ του 2010 ως Έτους Βιοποικιλότητας, έχει ως στόχο να ευαισθητοποιήσει το κοινό σχετικά με το πρόβλημα με έναν ιστότοπο, ένα βίντεο, δράσεις δημοσίων σχέσεων, καλλιτεχνικές και ενημερωτικές εκδηλώσεις στους δρόμους, συμπεριλαμβανομένων και δράσεων στα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης. Η εκστρατεία θα αποδώσει πρωτίστως σημασία στην ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τις πραγματικές επιπτώσεις της απώλειας της βιοποικιλότητας στην καθημερινή τους ζωή και θα εστιασθεί στις προληπτικού χαρακτήρα πρωτοβουλίες που μπορούν να αναλάβουν οι πολίτες για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Το κεντρικό σύνθημα της εκστρατείας είναι «Είμαστε όλοι στο ίδιο καράβι».

         Κύριο μέλημα της εκστρατείας είναι να καταστήσει γνωστότερο το πρόβλημα/ζήτημα της βιοποικιλότητας, εξασφαλίζοντας ότι οι πολίτες κατανοούν τις δυνητικές συνέπειες της απώλειάς της και ότι μπορούν να ενεργήσουν για να σταματήσουν την υποβάθμιση.

         Η εκστρατεία έχει ως άξονα το σύνθημα «Βιοποικιλότητα – Είμαστε όλοι στο ίδιο καράβι» (Biodiversity. We are all in this together) και διαθέτει εκπαιδευτική συνιστώσα που θα αναδείξει τα οφέλη της βιοποικιλότητας και θα τονίσει ειδικότερα, την έννοια των υπηρεσιών που παρέχουν τα οικοσυστήματα και τους κινδύνους που εγκυμονεί η εξαφάνισή τους. Στόχος είναι να κατανοήσουν καλύτερα οι πολίτες τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν όσον αφορά την επιβράδυνση και την πρόληψη της απώλειας της βιοποικιλότητας. Κεντρική επαναλαμβανόμενη ιδέα είναι η συνδετικότητα και η αλληλεξάρτηση.

Ιστορικό: τι συμβαίνει με τη βιοποικιλότητα;
        
Η βιοποικιλότητα του πλανήτη απειλείται σοβαρά, καθώς εξαφανίζονται είδη με ρυθμό 100 έως 1000 φορές ταχύτερο από τον κανονικό. Περισσότερο από το ένα τρίτο των ειδών που εξετάστηκαν απειλούνται με εξαφάνιση, ενώ εκτιμάται ότι το 60% των υπηρεσιών οικοσυστήματος της Γης υποβαθμίστηκαν κατά την τελευταία πεντηκονταετία. Η απώλεια αυτή προκαλείται από ανθρώπινες δραστηριότητες, όπως η αλλαγή των χρήσεων γης, η υπερεκμετάλλευση, πρακτικές που είναι αντίθετες προς τις αρχές της αειφορίας, η ρύπανση και η εισαγωγή χωροκατακτητικών ειδών, οι οποίες οδηγούν σε καταστροφή, κατακερματισμό και υποβάθμιση των ενδιαιτημάτων και των ειδών. Ένας άλλος παράγοντας είναι η αλλαγή του κλίματος.

         Οι Υπουργοί Περιβάλλοντος της ΕΕ συζήτησαν έναν νέο στόχο όσον αφορά την βιοποικιλότητα στα μέσα Μαρτίου και συμφώνησαν να σταματήσουν την απώλεια της βιοποικιλότητας και την υποβάθμιση των υπηρεσιών οικοσυστημάτων και να τις αποκαταστήσουν κατά το δυνατόν μέχρι το 2020. Καθόρισαν επίσης ένα μακροπρόθεσμο όραμα για το 2050, ημερομηνία μέχρι την οποία η βιοποικιλότητα πρέπει να προστατευθεί, να αναβαθμιστεί και να αποκατασταθεί καταλλήλως. Απαίτησαν επίσης οι στόχοι όσον αφορά την βιοποικιλότητα να ενσωματωθούν σαφέστερα σε διάφορες πολιτικές και στρατηγικές της ΕΕ. Οι ηγέτες της ΕΕ ενέκριναν τα συμπεράσματα του Συμβουλίου στις 26 Μαρτίου.

Περισσότερες πληροφορίες:
-Ιστότοπος της εκστρατείας: www.weareallinthistogether.eu 
-Τελευταίο Ευρωβαρόμετρο περί βιοποικιλότητας (στα αγγλικά και γαλλικά): http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm 
-Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με την βιοποικιλότητα: http://register.consilium.europa.eu/pdf/el/10/st07/st07536.el10.pdf 
-Πολιτική της ΕΕ για τη φύση (στην αγγλική γλώσσα): http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm


(Πηγή
europa.eu)  

12 Απριλίου 2010

Σχετικά άρθρα