ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

H EK ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

dipeople - Σόλων ΜΚΟ
image_pdfimage_print

dipeople - Σόλων ΜΚΟTo Συμβούλιο έδωσε το πράσινο φως για τη σύναψη από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα της Σύμβασης των ΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με ειδικές ανάγκες που θα διασφαλίσει για τα άτομα αυτά όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες σε ίση βάση με όλους. 

Η Σύμβαση είναι το πρώτο διεθνές νομικά δεσμευτικό μέσο που καθιερώνει τα ελάχιστα πρότυπα για την προστασία και τη διασφάλιση ενός συνόλου πολιτειακών, πολιτικών, κοινωνικών, οικονομικών και πολιτιστικών δικαιωμάτων για τα άτομα με ειδικές ανάγκες σε όλη την υφήλιο.

Είναι εξάλλου η πρώτη γενική σύμβαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην οποία η Ευρωπαϊκή Κοινότητα καθίσταται μέλος.
Μόλις πριν από τη Διεθνή Ημέρα Ατόμων με Αναπηρίες (3 Δεκεμβρίου) και σύμφωνα με το ρητό αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το Συμβούλιο αποφάσισε να δώσει το πράσινο φως για τη σύναψη από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με ειδικές ανάγκες(ΣΗΕΔΑΑ). Η απόφαση ελήφθη βάσει πρότασης της Επιτροπής που υποβλήθηκε στις 29 Αυγούστου 2008.

Την απόφαση του Συμβουλίου θα ακολουθήσει η κατάθεση στον ΟΗΕ του εγγράφου επίσημης επιβεβαίωσης όταν όλα τα κράτη μέλη θα έχουν επικυρώσει τη ΣΗΕΔΑΑ. 12 κράτη μέλη έχουν ήδη επικυρώσει τη Σύμβαση. Η σύναψη από την ΕΚ θα αρχίσει να ισχύει μετά την κατάθεση του εγγράφου επιβεβαίωσης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί επομένως τα υπόλοιπα κράτη μέλη να επιταχύνουν τις διαδικασίες επικύρωσης. Παράλληλα, η Επιτροπή εξετάζει τα μέτρα εφαρμογής, καθώς και τη χάραξη μιας νέας ευρωπαϊκής στρατηγικής για τα άτομα με αναπηρίες, για το διάστημα 2010-2020.

Εκτός ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεχίζει τις προσπάθειές της για την προστασία και την προώθηση των δικαιωμάτων των ατόμων με ειδικές ανάγκες, μεταξύ άλλων ενσωματώνοντας συστηματικά αυτά τα άτομα στη διαδικασία αναπτυξιακής συνεργασίας της ΕΕ. Από το 2000, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει χρηματοδοτήσει πάνω από 280 έργα για άτομα με αναπηρίες σε 69 χώρες.

Το ετήσιο συνέδριο στις 3 και 4 Δεκεμβρίου που σηματοδοτεί την Ευρωπαϊκή Ημέρα των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες, διοργανώνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Φόρουμ των Ατόμων με Αναπηρίες (European Disability Forum – EDF) και θα αποτελέσει άλλη μια ευκαιρία για βελτίωση της κατανόησης της ΣΗΕΔΑΑ, με ιδιαίτερη έμφαση φέτος σε θέματα αυτονομίας στην καθημερινή ζωή.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στους παρακάτω δικτυακούς τόπους:
http://www.un.org/disabilities/
 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=431&langId=en
 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=88&langId=en&eventsId=205&furtherEvents=yes
 
http://ec.europa.eu/external_relations/human_rights/index_en.htm

(Πηγή: europa.eu)

1 Δεκεμβρίου 2009