ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΦΙΛΟΖΩΪΑ

ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΖΗΤΑ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

skilosomorfos - Σόλων ΜΚΟ
image_pdfimage_print

skilosomorfos - Σόλων ΜΚΟΗ Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε έκθεση στην οποία περιγράφονται οι επιλογές για την επισήμανση της καλής μεταχείρισης των ζώων, με σκοπό να προσφέρει τη βάση για μια διεξοδική πολιτική συζήτηση με τα άλλα θεσμικά όργανα.Ο γενικός στόχος της πολιτικής σε αυτόν τον τομέα είναι να διευκολύνει τους καταναλωτές να εντοπίζουν και να επιλέγουν τα φιλικά προς την καλή μεταχείριση των ζώων προϊόντα και, με αυτόν τον τρόπο, να προσφέρουν ένα οικονομικό κίνητρο στους παραγωγούς για την όσο το δυνατόν καλύτερη μεταχείριση των ζώων.

Η έκθεση περιλαμβάνει επίσης επιλογές σχετικά με τη δυνατότητα δημιουργίας ενός ευρωπαϊκού δικτύου κέντρων αναφοράς για την προστασία  και την καλή μεταχείριση των ζώων. Ένα τέτοιου είδους δίκτυο, με πρότυπο τα κοινοτικά εργαστήρια αναφοράς για την υγεία των ζώων, θα μπορούσε να παρέχει τεχνική υποστήριξη για την ανάπτυξη και την υλοποίηση των πολιτικών καλής μεταχείρισης, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν την πιστοποίηση και την επισήμανση.
Το έγγραφο αυτό, το οποίο βασίζεται σε εξωτερική μελέτη και σε ευρεία διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη, αποτελεί την απάντηση της Επιτροπής στο αίτημα που διατυπώθηκε στα συμπεράσματα του Συμβουλίου των Υπουργών Γεωργίας το Μάιο του 2007 και αφορούσε τη σύνταξη μιας έκθεσης για να ξεκινήσει μια διεξοδική συζήτηση σχετικά με την επισήμανση της καλής μεταχείρισης των ζώων.
Η έκθεση δεν προτείνει καμία από τις επιλογές που περιγράφονται σε αυτήν, αλλά προσδιορίζει εκείνες που είναι οι καταλληλότερες σήμερα. Οι εναρμονισμένες απαιτήσεις για εθελοντικούς ισχυρισμούς σχετικά με την καλή μεταχείριση των ζώων, για παράδειγμα, αποτελούν μια τέτοια επιλογή για την παροχή πληροφοριών με διαφάνεια στους καταναλωτές.  Μία άλλη επιλογή είναι η καθιέρωση μιας εθελοντικής κοινοτικής ετικέτας για την καλή μεταχείριση των ζώων την οποία θα μπορούν να χρησιμοποιούν όλοι με την προϋπόθεση ότι πληρούν τα ανάλογα κριτήρια.

Η κ. Ανδρούλλα Βασιλείου, επίτροπος της ΕΕ αρμόδια για θέματα υγείας, δήλωσε σχετικά:«Εάν υπάρξει σωστή ενημέρωση, τα υψηλότερα πρότυπα για την καλή μεταχείριση των ζώων προσφέρουν την προοπτική μιας επωφελούς για όλους κατάστασης, τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τους παραγωγούς.
Οι καταναλωτές που αναζητούν τα φιλικά προς την καλή μεταχείριση των ζώων προϊόντα θα μπορούν να τα εντοπίζουν ευκολότερα και οι παραγωγοί που εφαρμόζουν υψηλότερα πρότυπα θα μπορούν να διαθέτουν τα προϊόντα τους στην αγορά με αποτελεσματικότερο τρόπο.Η σημαντική αυτή έκθεση θα τροφοδοτήσει τον προβληματισμό σχετικά με τους πιθανούς τρόπους προώθησης της επισήμανσης που αφορά την καλή μεταχείριση των ζώων.Αξιολογεί συγκεκριμένες επιλογές όσον αφορά την παροχή καλύτερων και σαφέστερων πληροφοριών για την καλή μεταχείριση των ζώων και διερευνά τους καταλληλότερους τρόπους για την ενίσχυση της επιστημονικής συνεργασίας στην Ευρώπη σχετικά με το θέμα αυτό.»

Τρέχουσες ελλείψεις
Από τη μελέτη σκοπιμότητας που πραγματοποιήθηκε για τους λόγους της έκθεσης προέκυψε ότι η έλλειψη πληροφοριών στις συσκευασίες των τροφίμων σχετικά με την καλή μεταχείριση των ζώων αποτελεί σημαντικό ζήτημα για τους καταναλωτές.Παρά το γεγονός ότι υφίστανται εθελοντικά συστήματα επισήμανσης σχετικά με την καλή μεταχείριση των ζώων, δεν υπάρχει κανένα εναρμονισμένο σύστημα των προτύπων της καλής μεταχείρισης των ζώων για την επισήμανση και οι καταναλωτές δεν είναι σε θέση να κατανοήσουν και να διακρίνουν τα πρότυπα της καλής μεταχείρισης που προάγονται μέσω των συστημάτων αυτών.
Ως εκ τούτου, πολύ λίγα προϊόντα προσφέρουν πληροφορίες στον καταναλωτή σχετικά με τα πρότυπα καλής μεταχείρισης των ζώων και οι περισσότεροι παραγωγοί δεν έχουν αρκετά κίνητρα για να βελτιώσουν τη μεταχείριση των ζώων και να προωθήσουν ανάλογα τα προϊόντα τους.

Επιλογές επισήμανσης
Έπειτα από τη μελέτη σκοπιμότητας και την εκτενή διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη, η Επιτροπή διερεύνησε τις δυνατότητες της πολιτικής για την αποκατάσταση των ελλείψεων αυτών και κατέληξε σε μια σειρά από επιλογές που πρόκειται να εξεταστούν στην επικείμενη συζήτηση.  

Στις επιλογές αυτές περιλαμβάνονται ο προσδιορισμός των απαιτήσεων για την εθελοντική χρήση των ισχυρισμών σχετικά με την καλή μεταχείριση των ζώων, η δημιουργία μιας εθελοντικής κοινοτικής ετικέτας την οποία θα μπορούν να χρησιμοποιούν όλοι, με την προϋπόθεση ότι πληρούν τα αντίστοιχα κριτήρια, και την κατάρτιση κατευθυντήριων γραμμών που θα αφορούν τα συστήματα ποιότητας και την επισήμανση της καλής μεταχείρισης των ζώων.

Άλλες επιλογές πολιτικής καλύπτουν την επισήμανση των προτύπων καλής μεταχείρισης των εκτρεφόμενων με σκοπό την παραγωγή τροφίμων ζώων, την επισήμανση του συστήματος εκτροφής που χρησιμοποιείται για την παραγωγή τροφίμων και την επισήμανση της συμμόρφωσης με τα ελάχιστα πρότυπα της ΕΕ ή τα ισοδύναμά τους.

Ευρωπαϊκό δίκτυο κέντρων αναφοράς
Πολλά ενδιαφερόμενα μέρη διατύπωσαν τον προβληματισμό τους σχετικά με την ανάγκη να βελτιωθεί ο συντονισμός και να χρησιμοποιηθεί η υπάρχουσα επιστημονική εμπειρογνωμοσύνη ώστε να εξυπηρετηθεί η χάραξη της πολιτικής για την καλή μεταχείριση των ζώων.Λόγω του προβληματισμού αυτού η Επιτροπή αξιολόγησε τη σκοπιμότητα των διαφόρων επιλογών για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού δικτύου κέντρων αναφοράς σχετικά με την προστασία και την καλή μεταχείριση των ζώων.Το δίκτυο αυτό θα μπορούσε να παρέχει τεχνική υποστήριξη για την ανάπτυξη και την υλοποίηση των πολιτικών που αφορούν την καλή μεταχείριση των ζώων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν την πιστοποίηση και την επισήμανση.

Η προτιμώμενη επιλογή είναι να οριστεί ένα υπάρχον κέντρο αριστείας για την καλή μεταχείριση των ζώων το οποίο θα συνεργαστεί με ένα δίκτυο σχετικών ερευνητικών ινστιτούτων στα κράτη μέλη  –όλα αναγνωρισμένα από την Κοινότητα.Πρόκειται για μια μέθοδο που έχει δοκιμαστεί στον τομέα της υγείας των ζώων, όπου τα κοινοτικά εργαστήρια αναφοράς συντονίζουν τα δίκτυα των εθνικών εργαστηρίων αναφοράς και λαμβάνουν ετήσια επιχορήγηση για την εκτέλεση των καθορισμένων καθηκόντων τους για την ΕΕ.Κατά τη συζήτηση θα ληφθεί υπόψη η εμπειρία που έχει αποκτηθεί κατά τη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας από την ανάπτυξη του σχεδίου «Welfare Quality».

Ιστορικό
Τον Μάιο του 2007, το Συμβούλιο Υπουργών ενέκρινε συμπεράσματα σχετικά με την επισήμανση που αφορά την καλή μεταχείριση των ζώων, στα οποία διατύπωνε το αίτημα να υποβάλει η Επιτροπή σχετική έκθεση ώστε να ξεκινήσει μια διεξοδική συζήτηση.Το Δεκέμβριο του 2007, η Επιτροπή ξεκίνησε μια μελέτη σκοπιμότητας συζητώντας με τα ενδιαφερόμενα μέρη την επισήμανση της καλής μεταχείρισης των ζώων με σκοπό την εκπόνηση της εν λόγω έκθεσης.  Το έργο αυτό ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 2009.Τα πορίσματα της έκθεσης θα αποτελέσουν τη βάση για μια περαιτέρω συζήτηση του θέματος μεταξύ της Επιτροπής, του Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής και της Επιτροπής των Περιφερειών. 

Περισσότερες πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/index_el.htm 
http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/farm/labelling_en.htm

(Πηγή: europa.eu)

30 Οκτωβρίου 2009

Σχετικά άρθρα