ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Η ΕΕ ΕΝΤΕΙΝΕΙ ΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

perioxes eu - Σόλων ΜΚΟ
image_pdfimage_print

perioxes eu - Σόλων ΜΚΟΗ Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση που ανοίγει τον δρόμο για νέα ταξινόμηση των αγροτικών περιοχών με φυσικά μειονεκτήματα. Με τη βοήθεια ειδικών επιστημόνων, η Επιτροπή καθόρισε 8 εδαφικά και κλιματικά κριτήρια τα οποία μπορούν να αποτελέσουν τον γνώμονα για μια αντικειμενική και σαφή ταξινόμηση των περιοχών αυτών. 
        Ωστόσο, προτού διατυπώσει νομοθετική πρόταση, η Επιτροπή χρειάζεται περισσότερα στοιχεία για να εκτιμήσει τη δυνατότητα εφαρμογής αυτών των κριτηρίων.

 Για τον λόγο αυτό, τα κράτη μέλη καλούνται να διαβιβάσουν προσομοιώσεις με την χρήση εθνικών δεδομένων, από τις οποίες να προκύπτει με ποιον τρόπο μπορούν να λειτουργήσουν τα κριτήρια αυτά.
        Το νέο σύστημα ταξινόμησης πιθανώς να είναι έτοιμο το 2014• εν τω μεταξύ, θα εξακολουθήσει να ισχύει το τρέχον σύστημα. Η παρούσα αναθεώρηση δεν επηρεάζει τις ορεινές περιοχές (που ταξινομούνται ήδη βάσει κοινών αντικειμενικών κριτηρίων), ή τις περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα (π.χ., νησιωτικές και παράκτιες περιοχές) οι οποίες είναι ταξινομημένες ανάλογα με τα ειδικά αυτά μειονεκτήματα.

        «Η οριοθέτηση περιοχών με φυσικά μειονεκτήματα για γεωργικές δραστηριότητες χρειάζεται να γίνει με ορθολογικό τρόπο και να υπάρξει καλύτερη στόχευση των ενισχύσεων. Είναι προς το συμφέρον των γεωργών αλλά και όλων μας να εξακολουθήσουν να καλλιεργούνται οι περιοχές αυτές, προκειμένου να αποφευχθούν οι περιβαλλοντικές βλάβες», δήλωσε η αρμόδια για θέματα γεωργίας και αγροτικής ανάπτυξης Επίτροπος κα Mariann Fischer Boel. «Στόχος δεν είναι να μειωθούν ή να διευρυνθούν οι μειονεκτικές περιοχές, αλλά να εφαρμοστεί ένα σύστημα οριοθέτησης που να είναι σαφές και διαφανές, και να συνεκτιμά τις ιδιαιτερότητες ενός εκτεταμένου και ποικιλόμορφου χώρου όπως είναι η ΕΕ.»


Απλούστερη και διαφανής οριοθέτηση των περιοχών

        Σε ολόκληρη την ΕΕ ισχύουν σήμερα περισσότερα από 100 πολύ διαφορετικά εθνικά κριτήρια βάσει των οποίων κρίνεται εάν μια περιοχή μπορεί να λάβει ενίσχυση ως μειονεκτική περιοχή. Η ποικιλομορφία αυτή επισημάνθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο ως πιθανή αιτία άνισης μεταχείρισης. Με τη βοήθεια ειδικών επιστημόνων, η Επιτροπή καθόρισε 8 εδαφικά και κλιματικά κριτήρια [1] τα οποία μπορούν να αποτελέσουν τον γνώμονα για μια αντικειμενική και σαφή ταξινόμηση των περιοχών αυτών.

        Ωστόσο, το κατά πόσον είναι εφικτή μια νέα οριοθέτηση βάσει των εν λόγω κριτηρίων πρέπει να εκτιμηθεί με τη βοήθεια προσομοιώσεων που διενεργούνται από τα κράτη μέλη με τη χρήση αναλυτικών εθνικών δεδομένων. 

Καλύτερη στόχευση

        Για να διαφυλαχθούν τα τοπία, τα φυσικά ενδιαιτήματα και η βιοποικιλότητα, για να αποφευχθούν οι πυρκαγιές στα δάση και να βελτιωθεί η διαχείριση των υδάτων και του εδάφους, χρειάζεται απαραιτήτως να διατηρηθούν βιώσιμα συστήματα καλλιέργειας σε περιοχές όπου τα χαρακτηριστικά του κλίματος και του εδάφους καθιστούν δυσχερή την άσκηση της δραστηριότητας αυτής.

         Οι επιχορηγήσεις της ΕΕ για τη διατήρηση των γεωργικών δραστηριοτήτων σε τέτοιου είδους περιοχές πρέπει να διατίθενται σε περιοχές όπου τα φυσικά μειονεκτήματα είναι σοβαρά και επηρεάζουν τη γεωργία. Ο τρόπος με τον οποίο διανέμονται οι ενισχύσεις σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις των εν λόγω περιοχών πρέπει επίσης να είναι συνάρτηση του κινδύνου εγκατάλειψης της καλλιέργειας στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

Στενή συνεργασία

        Πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 100 συναντήσεις μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών και κατατέθηκαν 121 εισηγήσεις μετά τη δημόσια διαβούλευση που δρομολογήθηκε στις 22 Μαΐου 2008. Αυτές συνοψίζονται στην εκτίμηση του αντικτύπου που συνοδεύει την ανακοίνωση.

        Η ανακοίνωση που εκδόθηκε σήμερα εμπλέκει περαιτέρω τα θεσμικά όργανα, τις περιφέρειες και τα λοιπά μέρη στην ΕΕ που ενδιαφέρονται για τη χρήση των γεωργικών εκτάσεων στην ανάλυση η οποία οδηγεί σε μια νέα οριοθέτηση των περιοχών.

        Τα κράτη μέλη συμμετέχουν πιο ενεργά με την διενέργεια προσομοιώσεων οι οποίες θα είναι κρίσιμες για την εκπόνηση της πρότασης της Επιτροπής. 

Περιορισμένο πεδίο εφαρμογής

        Η παρούσα αναθεώρηση δεν επηρεάζει τις ορεινές περιοχές (που ταξινομούνται ήδη βάσει κοινών αντικειμενικών κριτηρίων), ή τις περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα (π.χ., νησιωτικές και παράκτιες περιοχές) οι οποίες είναι ταξινομημένες ανάλογα με τα ειδικά αυτά μειονεκτήματα.


Προοπτικές

        Οι εθνικές αρχές πρέπει να διαβιβάσουν στην Επιτροπή τις προσομοιώσεις τους έως τις 21 Οκτωβρίου 2009. Το νέο σύστημα ταξινόμησης πιθανώς να είναι έτοιμο το 2014.

Περαιτέρω πληροφορίες

Ιστοσελίδα της Επιτροπής για την πολιτική αγροτικής ανάπτυξης 2007-2013:

http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/index_el.htm

Ιστοσελίδα της Επιτροπής για τις ενισχύσεις σε γεωργούς σε μειονεκτικές περιοχές (στα αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά):

http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/lfa/index_en.htm 

 

[1] Τα 8 αυτά κριτήρια είναι τα εξής: Χαμηλή θερμοκρασία, καταπόνηση λόγω υψηλών θερμοκρασιών, αποξήρανση του εδάφους, σύσταση και πετρώδες του εδάφους , βάθος ριζοφυΐας, χημικές ιδιότητες του εδάφους, ισοζύγιο υγρασίας και κλίση του εδάφους.

(Πηγή: europa.eu)


22 Απριλίου 2009

Σχετικά άρθρα