ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΚΟΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ:ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ 126 ΕΚ ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΣΤΗΝ Ε.Ε.

αρχείο λήψης - Σόλων ΜΚΟ
image_pdfimage_print

αρχείο λήψης - Σόλων ΜΚΟΈπειτα από απόφαση που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ζητείται η επιστροφή 126,7 εκατ. ευρώ από κονδύλια της κοινής γεωργικής πολιτικής τα οποία δαπανήθηκαν αδικαιολόγητα από τα κράτη μέλη.

        Το ποσό αυτό θα επιστραφεί στον κοινοτικό προϋπολογισμό λόγω μη συμμόρφωσης με τους κοινοτικούς κανόνες ή λόγω πλημμελών διαδικασιών ελέγχου των γεωργικών δαπανών. Τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για την εκταμίευση και τον έλεγχο των δαπανών στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) και η Επιτροπή οφείλει να διασφαλίζει την ορθή χρησιμοποίηση των κονδυλίων από τα κράτη μέλη.

Οι κυριότερες δημοσιονομικές διορθώσεις

         Με βάση την τελευταία αυτή απόφαση, θα επιστραφούν χρήματα από το Βέλγιο, την Κύπρο, τη Δανία, την Ισπανία, τη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ελλάδα, την Ιταλία και τη Σλοβενία. Οι σημαντικότερες από τις επιμέρους διορθώσεις είναι οι εξής:
–       100,6 εκατ. ευρώ ζητούνται από τη Δανία λόγω αδυναμιών στην τηλεανίχνευση και στη συμμόρφωση με τους κανόνες για τις εκτάσεις υπό καθεστώς παύσης καλλιέργειας (στο πλαίσιο του καθεστώτος στρεμματικών ενισχύσεων)
–       9,5 εκατ. ευρώ ζητούνται από το Ηνωμένο Βασίλειο λόγω αστοχίας στη χρήση της ανάλυσης κινδύνου και ανεπαρκούς επαλήθευσης εγγράφων στο πλαίσιο του καθεστώτος των επιστροφών κατά την εξαγωγή
–       7,2 εκατ. ευρώ ζητούνται από το Βέλγιο λόγω ανεπαρκούς αριθμού εργαστηριακών ελέγχων για τη ζάχαρη στο πλαίσιο του καθεστώτος των επιστροφών κατά την εξαγωγή
–       2,4 εκατ. ευρώ ζητούνται από την Ιρλανδία λόγω αδυναμιών που διαπιστώθηκαν στην ανάλυση κινδύνου και ανεπαρκών φυσικών ελέγχων, ως προς τον αριθμό και την ποιότητα, στο πλαίσιο του καθεστώτος των επιστροφών κατά την εξαγωγή
–       2,3 εκατ. ευρώ ζητούνται από τη Γαλλία λόγω μη τήρησης των προθεσμιών πληρωμής και απουσίας κυρώσεων στο πλαίσιο του καθεστώτος επισιτιστικής βοήθειας
–       1,7 εκατ. ευρώ ζητούνται από το Βέλγιο λόγω μη επιλέξιμων δαπανών στο πλαίσιο του καθεστώτος για τα οπωροκηπευτικά προϊόντα, όσον αφορά την περιβαλλοντική διαχείριση των συσκευασιών και τον ΦΠΑ
–       1,5 εκατ. ευρώ ζητούνται από τη Σλοβενία λόγω αδυναμιών σε βασικούς ελέγχους όσον αφορά τις στρεμματικές ενισχύσεις
–       1,3 εκατ. ευρώ ζητούνται από την Ελλάδα λόγω ανεπαρκών ελέγχων και μη αξιόπιστων στοιχείων σχετικά με τις εξαγωγές ζάχαρης.

        Για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος εκκαθάρισης των ετήσιων λογαριασμών, βλ. MEMO/06/178 και το ενημερωτικό φυλλάδιο «Managing the agriculture budget wisely» (Συνετή διαχείριση του γεωργικού προϋπολογισμού), το οποίο υπάρχει στο Διαδίκτυο, στη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/agriculture/fin/clearance/factsheet_en.pdf <!–[if !vml]–><!–[endif]–>.

        Αναλυτικά στοιχεία των επιμέρους διορθώσεων, ανά κράτος μέλος και ανά τομέα, περιλαμβάνονται στους συνημμένους πίνακες (παραρτήματα I και II). 

Παραρτήματα

(Πηγή: europa.eu)

 
23 Μαρτίου 2009

 

Σχετικά άρθρα