ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ – Οι προτάσεις της ΕΛΕΤΑΕΝ

eletaen aioliki energeia krisi - Σόλων ΜΚΟ
image_pdfimage_print

eletaen aioliki energeia krisi - Σόλων ΜΚΟ«Εν μέσω της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης που βιώνει η χώρα, η αιολική ενέργεια είναι μια από τις βέλτιστες επιλογές για ανάπτυξη και απασχόληση» αναφέρει η ΕΛΕΤΑΕΝ. 
Όπως συνεχίζει η ανακοίνωση «σήμερα, η ελληνική αγορά ενέργειας βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή. Όλες οι στρεβλώσεις της ατελούς απελευθέρωσης που μέχρι τώρα μπορούσαν να κρύβονται κάτω από το χαλί, έχουν βγει στην επιφάνεια και απειλούν. Ουσιαστικά υπάρχουν δύο διακριτά αλλά ανατροφοδοτούμενα προβλήματα

1. Το πρόβλημα του ελλείμματος του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε.·
2. Το γενικό πρόβλημα της ρευστότητας στην αγορά ενέργειας.

—Η επίλυση του προβλήματος του ελλείμματος Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε.

H αιολική ενέργεια είναι μια φθηνή μορφή ενέργειας:

* η αποζημίωση που λαμβάνουν σήμερα τα χερσαία αιολικά πάρκα στην Ελλάδα είναι μικρότερη από το κόστος παραγωγής από έναν σύγχρονο σταθμό φυσικού αερίου και το βάρος που αυτό προκαλεί στον καταναλωτή,

* οι Α.Π.Ε. μειώνουν το κόστος του ρεύματος, αφού η επίτευξη των στόχων Α.Π.Ε. το 2020 με βάση το Εθνικό Σχέδιο Δράσης, οδηγεί σε χαμηλότερο κόστος ηλεκτροπαραγωγής σε σχέση με αυτό στην περίπτωση αποτυχίας.

Παρά τα ανωτέρω και παρά το γεγονός ότι η αιολική ενέργεια αντιπροσωπεύει το μέγιστο ποσοστό της πράσινης ενέργειας, ο Ειδικός Λογαριασμός Α.Π.Ε. είναι ελλειμματικός.

Το έλλειμμα λοιπόν δεν οφείλεται στις δήθεν ακριβές Α.Π.Ε. Αντιθέτως, κατά το μέγιστο μέρος του οφείλεται στο στρεβλό τρόπο υπολογισμού του Ειδικού Τέλους που χρηματοδοτεί τον Ειδικό Λογαριασμό. Ο υπολογισμός αυτός συγκρίνει την αποζημίωση της αιολικής ενέργειας (feed in tariff) όχι με το συνολικό κόστος συμβατικής παραγωγής που εξοικονομείται χάρη στις Α.Π.Ε., αλλά μόνο με ένα μικρό μέρος του που είναι η Οριακή Τιμή Συστήματος. Έτσι, το Ειδικό αυτό Τέλος επιδοτεί το κόστος του ρεύματος. Με άλλα λόγια, το έλλειμμα του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. του Διαχειριστή είναι στην πραγματικότητα έλλειμμα της Προμήθειας.

Αν και οι Α.Π.Ε. –και ειδικά η αιολική ενέργεια- δεν ευθύνονται για το έλλειμμα, είναι αυτές που έχουν υποστεί και υπομένουν τις συνέπειες τους, αφού εξαιτίας του υφίστανται μεγάλες καθυστερήσεις πληρωμών.

Περαιτέρω, χωρίς ριζική και μόνιμη λύση του προβλήματος, η ανάγκη αντιμετώπισης του ελλείμματος καθιστά αναπόφευκτη την αύξηση του Ειδικού Τέλους Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ) γεγονός που δυσφημεί αδίκως τις Α.Π.Ε.

Η μοναδική βιώσιμη λύση είναι:

1. η ευθύνη πληρωμής του ΕΤΜΕΑΡ να μεταφερθεί πλήρως στους προμηθευτές και να ενσωματωθεί στο κόστος τους,

2. το ΕΤΜΕΑΡ, ως διακριτό στοιχείο κόστους του προμηθευτή, να μετονομαστεί ώστε η ονομασία του να αντιπροσωπεύει την αληθή του φύση που είναι η κάλυψη μιας χρηματικής διαφοράς (feed in tariff μείον οριακή τιμή συστήματος), η οποία δεν σχετίζεται και δεν αντανακλά κανένα κόστος, ούτω των Α.Π.Ε. ούτε της μείωσης των εκπομπών. Ως ορθή ονομασία προτείνεται το Τέλος Εξισορρόπησης,

3. παράλληλα με τα ανωτέρω, προκειμένου ο καταναλωτής να λαμβάνει με διαφάνεια πλήρη ενημέρωση για το κόστος της ενέργειας που καταναλώνει, θα πρέπει να υπολογισθεί το αληθινό πρόσθετο κόστος/όφελος χάρη στις Α.Π.Ε.

Η ανωτέρω πρόταση είναι πλήρως συμβατή με το σημερινό και το μελλοντικό μοντέλο της αγοράς ηλεκτρισμού.

—Το γενικό πρόβλημα της ρευστότητας στην αγορά ενέργειας

Ήδη από το φθινόπωρο 2011 είχε επισημανθεί ότι το ταμειακό πρόβλημα της Προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας μεταφέρεται στον τότε ΔΕΣΜΗΕ και τον γονατίζει.

Οι φορείς του κλάδου των Α.Π.Ε. έχουν δηλώσει ότι είναι έτοιμοι να συμβάλουν με προτάσεις για το πρόβλημα αυτό. Η απόλυτη συγκεκριμενοποίηση των προτάσεων αυτών απαιτεί την ακριβή γνώση των αριθμητικών δεδομένων η οποία λείπει. Η λύση μπορεί να περιλαμβάνει αναθεώρηση της φορολόγησης της ηλεκτρικής ενέργειας στην κατεύθυνση της αποθάρρυνσης της χρήσης ορυκτών καυσίμων και της χρήσης της ΔΕΗ ως φοροεισπρακτικού μηχανισμού, αξιοποίηση του Μηχανισμού Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΜΧΣ), υιοθέτηση προτάσεων που περιλαμβάνονται στην έκθεση της PWC που δημοσιοποίησε η ΡΑΕ και υιοθέτηση των προτάσεων του κλάδου Α.Π.Ε. σε σχέση με το μηχανισμού στήριξης.

Πιο αναλυτικά, πρέπει να αναληφθούν άμεσες πρωτοβουλίες στις εξής κατευθύνσεις:

1. Ριζική αναθεώρηση και ελάφρυνση του υπερβολικού φορολογικού βάρους που έχει επιβληθεί στην ηλεκτρική ενέργεια κατά τα τελευταία δύο χρόνια και απαλλαγή της ΔΕΗ από τις φορο-εισπρακτικές της αρμοδιότητες. Ο επανασχεδιασμός πρέπει να περιλαμβάνει την μετατόπιση του φορολογικού βάρους από την κατανάλωση ενέργειας γενικά, στην κατανάλωση ενέργειας από ορυκτά καύσιμα, με στόχο την ενίσχυση του πράσινου ενεργειακού ισοζυγίου.

2. Διερεύνηση της δυνατότητας αξιοποίησης του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) μέσω του ελληνικού ΜΧΣ για την ενίσχυση του ηλεκτρικού συστήματος, κατά τα πρότυπα της επανακεφαλαιοποίησης του τραπεζικού συστήματος. Αυτό πιθανόν να μπορεί να συμβεί με μεταφορά του συνόλου του ελλείμματος, περιλαμβανομένων των επισφαλειών της Προμήθειας, στους Διαχειριστές, άμεση τιτλοποίησή του και κάλυψη των εκδιδόμενων τίτλων από το Μηχανισμό .

3. Διερεύνηση της δυνατότητας παροχής εγγυήσεων από τον Μηχανισμό για τις πληρωμές των παραγωγών Α.Π.Ε., ώστε να εξομαλυνθεί το country risk και να διευκολυνθεί η χρηματοδότηση.

4. Υιοθέτηση των σημαντικότερων από τις προτάσεις που περιλαμβάνονται στην έκθεση της PWC που δημοσιοποίησε η ΡΑΕ ή και πιο ριζοσπαστική εφαρμογή τους. Ενδεικτικά αναφέρεται η τροποποίηση του Κώδικα, ώστε η συνολική χρηματοδότηση του ΛΑΓΗΕ να γίνεται απευθείας από την Προμήθεια χωρίς μεσολάβηση του ΑΔΜΗΕ ή η μεταφορά των συμβάσεων Α.Π.Ε. στον ΑΔΜΗΕ.

—Αιολική ενέργεια: Έξοδος από την κρίση

Τα ανωτέρω είναι αναγκαίες (αλλά όχι ικανές) συνθήκες για την ανάπτυξη της Αιολικής Ενέργειας. ώστε η κοινωνία και η οικονομία να απολαύσουν τα οφέλη της:

* φθηνό ρεύμα και μείωση του κόστους ηλεκτροπαραγωγής που στηρίζει την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας
* όφελος στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών λόγω μειωμένης εισαγωγής καυσίμων

* νέες δουλειές

* όφελος στο έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης και το δημόσιο χρέος

* μερίσματα στις τοπικές κοινωνίες».

Πηγή: ΕΛΕΤΑΕΝ

Το διαβάσαμε στο Econews.gr  

Φωτό: econews.gr