ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ & ΜΕΛΕΤΕΣ

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΛΥΜΑΤΑ

eu paranomi - Σόλων ΜΚΟ
image_pdfimage_print

eu paranomi - Σόλων ΜΚΟ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απηύθυνε τελική γραπτή προειδοποίηση στην Ελλάδα, επειδή η χώρα δεν συμμορφώθηκε με απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετική με αστικά λύματα. 
        
Η απόφαση αυτή αφορά την κατασκευή συστήματος συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων στο Θριάσιο Πεδίο, με σκοπό την αποτροπή της ρύπανσης του Κόλπου της Ελευσίνας λόγω απόρριψης των λυμάτων σε αυτόν. Αν δεν ληφθούν μέτρα για την επίσπευση της κατασκευής των εγκαταστάσεων, η Επιτροπή ενδέχεται να προσφύγει και πάλι στο Δικαστήριο, ζητώντας την επιβολή προστίμου. 

 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απηύθυνε τελική γραπτή προειδοποίηση στην Ελλάδα, επειδή η χώρα δεν συμμορφώθηκε με απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετική με αστικά λύματα. Η απόφαση αυτή αφορά την κατασκευή συστήματος συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων στο Θριάσιο Πεδίο, με σκοπό την αποτροπή της ρύπανσης του Κόλπου της Ελευσίνας λόγω απόρριψης των λυμάτων σε αυτόν. Αν δεν ληφθούν μέτρα για την επίσπευση της κατασκευής των εγκαταστάσεων, η Επιτροπή ενδέχεται να προσφύγει και πάλι στο Δικαστήριο, ζητώντας την επιβολή προστίμου. 

Αστικά λύματα στο Θριάσιο Πεδίο 
        
Η Επιτροπή απευθύνει στην Ελλάδα τελική γραπτή προειδοποίηση, επειδή η χώρα δεν έλαβε όλα τα αναγκαία μέτρα για να συμμορφωθεί με απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων του 2004 και δεν αντιμετωπίζει τη ρύπανση των υδάτων με τον ενδεδειγμένο τρόπο, σύμφωνα με την οδηγία για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων (1). 
        Με την απόφασή του το Δικαστήριο καταδίκασε την Ελλάδα για την παράλειψή της να μεριμνήσει για την κατασκευή συστήματος συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων στο Θριάσιο Πεδίο και να υποβάλλει τα λύματα σε πλήρη επεξεργασία (2), πριν από την απόρριψή τους στην οικολογικά ευαίσθητη περιοχή του Κόλπου της Ελευσίνας.
 Η οδηγία για τα αστικά λύματα επιβάλλει στα κράτη μέλη την υποχρέωση να υποβάλλουν σε πλήρη επεξεργασία τα λύματα που πρόκειται να απορριφθούν σε ευπαθείς περιοχές. 
        Όλα τα κράτη μέλη όφειλαν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις που υπέχουν βάσει της οδηγίας για τα αστικά λύματα μέχρι τον Δεκέμβριο του 1998. Η Ελλάδα δεν το έπραξε και καταδικάστηκε από το Δικαστήριο τον Ιούνιο του 2004. Μετά την έκδοση της απόφασης, προβλεπόταν να τεθούν σε λειτουργία, στις αρχές του 2009, ένα σύστημα συλλογής λυμάτων και μια μονάδα τριτοβάθμιας επεξεργασίας. Τον Οκτώβριο του 2008, η Ελλάδα πληροφόρησε την Επιτροπή ότι οι εγκαταστάσεις συλλογής και επεξεργασίας δεν θα αποπερατωθούν πριν από τα τέλη του 2010.
 Η Επιτροπή θεωρεί απαράδεκτη την τεράστια αυτή καθυστέρηση. Οι ελληνικές αρχές είχαν άνετα χρονικά περιθώρια – πάνω από μία πενταετία – για να υλοποιήσουν την απαιτούμενη υποδομή και να συμμορφωθούν με την απόφαση του Δικαστηρίου. 
        Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο, η Επιτροπή αποστέλλει στην Ελλάδα τελευταία προειδοποιητική επιστολή βάσει του άρθρου 228 της Συνθήκης. Αν δεν ληφθούν τα ενδεδειγμένα μέτρα, ενδέχεται να παραπεμφθεί η Ελλάδα στο Δικαστήριο και να αντιμετωπίσει την επιβολή χρηματικής ποινής. 

        Σημειωτέον ότι η κατασκευή του συστήματος συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων στο Θριάσιο Πεδίο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Δικαστική διαδικασία 
        
Το άρθρο 226 της Συνθήκης εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να κινεί δικαστική διαδικασία κατά των κρατών μελών που δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους. Όταν η Επιτροπή θεωρεί ότι στοιχειοθετείται παραβίαση του κοινοτικού δικαίου, που δικαιολογεί την κίνηση διαδικασίας επί παραβάσει, απευθύνει “επίσημη προειδοποιητική επιστολή” (πρώτη γραπτή προειδοποίηση) στο συγκεκριμένο κράτος μέλος, με την οποία το καλεί να της υποβάλει τις παρατηρήσεις του εντός ορισμένης προθεσμίας, συνήθως δίμηνης. Με βάση την απάντηση, ή ελλείψει απαντήσεως, του κράτους μέλους, η Επιτροπή δύναται να αποφασίσει να του αποστείλει “αιτιολογημένη γνώμη” (τελική γραπτή προειδοποίηση). 
        Σε αυτήν αναπτύσσονται ρητά και κατηγορηματικά οι λόγοι για τους οποίους η Επιτροπή θεωρεί ότι έχει υπάρξει εν προκειμένω παράβαση του κοινοτικού δικαίου και καλείται το κράτος μέλος να συμμορφωθεί εντός ορισμένης προθεσμίας, κατά κανόνα δίμηνης.
 Εάν το κράτος μέλος δεν συμμορφωθεί με την αιτιολογημένη γνώμη, η Επιτροπή δύναται να αποφασίσει την παραπομπή της υπόθεσης στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Εάν το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο κρίνει ότι υπήρξε παράβαση των διατάξεων της Συνθήκης, το κράτος μέλος που ευθύνεται για την παράβαση καλείται να λάβει τα αναγκαία μέτρα για να συμμορφωθεί προς τις εν λόγω διατάξεις. Το άρθρο 228 της Συνθήκης εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να λαμβάνει μέτρα κατά κράτους μέλους που δεν συμμορφώνεται με προηγούμενη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. 
        Το ίδιο άρθρο εξουσιοδοτεί επίσης την Επιτροπή να ζητεί από το Δικαστήριο την επιβολή χρηματικής ποινής στο ενεχόμενο κράτος μέλος.
 

Τα τρέχοντα στατιστικά στοιχεία για τις παραβάσεις εν γένει είναι διαθέσιμαστο Διαδίκτυο στην ακόλουθη διεύθυνση: http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/droit_com/index_en.htm#infractions  

Οι αποφάσεις του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα: http://curia.eu.int/en/content/juris/index.htm     1  Οδηγία 91/271/EΟΚ 2  Γνωστή ως «τριτοβάθμια» επεξεργασία, με την οποία απομακρύνονται θρεπτικά στοιχεία όπως το άζωτο και ο φωσφόρος, καθώς και οι οργανικές ύλες 

 
2 Φεβρουαρίου 2009