ΝΕΡΟ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΑΛΑΣΣΩΝ

mediteraneo 1 - Σόλων ΜΚΟ
image_pdfimage_print

mediteraneo 1 - Σόλων ΜΚΟΗ Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε απόφαση με την οποία σκιαγραφούνται τα κριτήρια που είναι αναγκαία για την καλή περιβαλλοντική κατάσταση των θαλασσών της Ευρώπης

       Η απόφαση αυτή θα συνδράμει τα κράτη μέλη στη χάραξη συντονισμένων θαλάσσιων στρατηγικών σε κάθε περιφερειακή θάλασσα, διασφαλίζοντας τη συνέπεια και επιτρέποντας τη σύγκριση της επιτελούμενης προόδου μεταξύ των διαφόρων περιφερειών.

        Ο καθορισμός των κριτηρίων είναι απαίτηση που απορρέει από την οδηγία πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική, η οποία αποβλέπει στην επίτευξη καλής περιβαλλοντικής κατάστασης σε όλα τα θαλάσσια ύδατα της ΕΕ μέχρι το 2020.
       Ο Επίτροπος Περιβάλλοντος κ. Janez Potočnik δήλωσε: «Θέλουμε υγιείς και παραγωγικές θάλασσες. Η σημερινή απόφαση αποτελεί την αφετηρία για τη θέσπιση συγκεκριμένων στόχων επίτευξης καλής περιβαλλοντικής κατάστασης. Η έκδοση της απόφασης σχετικά με τα κριτήρια για τον χαρακτηρισμό της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης κατά το Διεθνές Έτος Βιοποικιλότητας αποτελεί ένα περαιτέρω βήμα στη χάραξη της στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα στην ΕΕ για το διάστημα μετά το 2010.»

Η απόφαση της Επιτροπής
        Η απόφαση της Επιτροπής για τα κριτήρια χαρακτηρισμού της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης των θαλάσσιων υδάτων εστιάζεται στις διάφορες συνιστώσες των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, συμπεριλαμβανομένης της βιολογικής ποικιλότητας, των ιχθυοπληθυσμών, του ευτροφισμού, των ρύπων, των απορριμμάτων και του θορύβου.

        Τα κριτήρια και οι σχετικοί δείκτες που καθορίζονται στην απόφαση στηρίχθηκαν σε επιστημονικές και τεχνικές εισηγήσεις ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων και πρέπει να χρησιμοποιούνται από τα κράτη μέλη προκειμένου να προσδιορίζεται η περιβαλλοντική κατάσταση του εκάστοτε θαλάσσιου οικοσυστήματος. Στηρίζονται στις υφιστάμενες υποχρεώσεις και στις εξελίξεις στη νομοθεσία της ΕΕ, καλύπτοντας στοιχεία του θαλάσσιου περιβάλλοντος που δεν έχουν ακόμη αποτελέσει αντικείμενο ρυθμίσεων στις υφιστάμενες πολιτικές.

         Ωστόσο, ενώ ορισμένα κριτήρια είναι ώριμα και επιχειρησιακά, άλλα απαιτούν περαιτέρω εξειδίκευση. Η απόφαση υπογραμμίζει την ανάγκη αναβάθμισης του επιστημονικού γνωστικού επιπέδου για την αξιολόγηση της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης, με στόχο την πλαισίωση μιας οικοσυστημικής προσέγγισης της διαχείρισης των θαλάσσιων υδάτων της Ευρώπης. Ως εκ τούτου, θα χρειαστεί αναθεώρηση των κριτηρίων, ώστε να ληφθούν υπόψη οι νέες επιστημονικές γνωστικές εξελίξεις.

Ο στόχος του 2020 για την καλή περιβαλλοντική κατάσταση
       Εάν η περιβαλλοντική κατάσταση είναι καλή, η συνολική κατάσταση του περιβάλλοντος στα θαλάσσια ύδατα αποδίδει οικολογικά πλούσιους και δυναμικούς ωκεανούς και θάλασσες, υγιείς και παραγωγικούς(ές). Η εκμετάλλευση του θαλάσσιου περιβάλλοντος πρέπει να διατηρηθεί σε βιώσιμα επίπεδα που κατοχυρώνουν τις ενδεχόμενες χρήσεις και δραστηριότητες για τη σημερινή και τις μελλοντικές γενεές. Κατά συνέπεια, πρέπει να εξεταστούν πλήρως η δομή, οι λειτουργίες και οι διεργασίες των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, να προστατευθούν τα θαλάσσια είδη και ενδιαιτήματα και να αποτραπεί η ανθρωπογενής υποβάθμιση της βιοποικιλότητας.

       Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της ΕΕ για καλή περιβαλλοντική κατάσταση για όλα τα θαλάσσια ύδατα μέχρι το 2020, τα κράτη μέλη καλούνται να αναπτύξουν θαλάσσιες στρατηγικές οι οποίες θα λειτουργήσουν ως σχέδια δράσης για την εφαρμογή μιας οικοσυστημικής προσέγγισης της διαχείρισης των ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Η καλή περιβαλλοντική κατάσταση πρέπει να ορίζεται σε επίπεδο θαλάσσιων περιφερειών ή υποπεριφερειών, βάσει των 11 ποιοτικών περιγραφέων του θαλάσσιου περιβάλλοντος που καθορίζονται στην οδηγία πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική. Απαιτείται περιφερειακή συνεργασία σε κάθε στάδιο εφαρμογής της οδηγίας. 

Για περαιτέρω πληροφορίες (αγγλικά):
-Όσον αφορά την οδηγία πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική:
http://ec.europa.eu/environment/water/marine/index_en.htm 
-Για τις περιφερειακές θαλάσσιες συμβάσεις:
http://ec.europa.eu/environment/water/marine/conventions_en.htm

(Πηγή: europa.eu)  

2 Σεπτεμβρίου 2010

Σχετικά άρθρα