ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ & ΚΑΛΗ ΘΕΛΗΣΗ, ΣΥΝΘΕΣΗ & ΣΧΕΔΙΟ ΙΔΕΩΝ

ΒΡΑΒΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

teilong 2 - Σόλων ΜΚΟ
image_pdfimage_print

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
                 Καθιέρωση απονομής ετήσιων «Βραβείων»

Μια πολύ Καλή Πρωτοβουλία του ΤΕΙ Λαμίας/Παράρτημα Καρπενησίου, 
Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος.    

          

teilong 2 - Σόλων ΜΚΟΣτο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας που καταβάλλεται από το Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, του Τ.Ε.Ι. Λαμίας, στο Καρπενήσι, για την ενίσχυση του κλίματος εξωστρέφειας, προς την πόλη του Καρπενησίου και γενικότερα το Νομό Ευρυτανίας, καθώς και για την περαιτέρω ευαισθητοποίηση των κατοίκων της Ευρυτανίας στηνΠροστασία του Περιβάλλοντος και την Οικολογία, αλλά και την παροχή κινήτρων για την συνεχή βελτίωση του επιπέδου των σπουδαστών μας, που μέσα από τον υγιή ανταγωνισμό και την ευγενή άμιλλα «μαθαίνουν» να διεκδικούν τη διάκριση, η Γενική Συνέλευση του Τμήματος, που πραγματοποιήθηκε στις 13 Ιανουαρίου 2009, ψήφισε ομόφωνα την καθιέρωση του θεσμού της απονομής «Ετήσιων Τιμητικών Διακρίσεων».

           Ειδικότερα, καθιερώνονται «Ετήσιες Τιμητικές Διακρίσεις» (χωρίς χρηματική χορηγία), οι οποίες θα απονέμονται από το Τμήμα Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, στο τέλος κάθε Ακαδημαϊκού Έτους. Η διαδικασία, που οργανώνεται και επιβλέπεται από το Τμήμα Δασοπονίας & Δ.Φ.Π., θα βραβεύει τις υποψηφιότητες που κρίνεται, από τις αρμόδιες επιτροπές, ότι πληρούν τα προαπαιτούμενα κριτήρια. Η πρώτη Τελετή Απονομής, προγραμματίζεται περί τα τέλη Μαΐου 2009.

Οι «Ετήσιες Τιμητικές Διακρίσεις» που προτείνονται είναι τριών (3) διαφορετικών ειδών και απευθύνονται σε διαφορετικές Ομάδες Στόχους και είναι:

                                                    -1η Ομάδα Στόχος:
                           ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΙΑ «ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΗΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ»
                                                                 για κατοίκους Ευρυτανίας.

               Πρόκειται για ετήσια «Τιμητική Διάκριση» (χωρίς χρηματική χορηγία), που απονέμεται σε κατοίκους Ευρυτανίας (μέχρι πέντε τον αριθμό), οι οποίοι έχουν αποδεδειγμένη συνεισφορά στον τομέα της Προστασίας του Φυσικού και Δομημένου Περιβάλλοντος και της Οικολογίας. Επιθυμητό, οι δράσεις αυτές να εντοπίζονται στην ευρύτερη περιοχή του Νομού Ευρυτανίας.

                 Υποψηφιότητες δηλώνονται μετά από αίτημα του/της υποψηφίου/ας για βράβευση, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά στοιχεία, για τη συγκεκριμένη δράση/έργο. Επίσης ο/η υποψήφιος είναι δυνατό να υποδειχθεί από υπηρεσίες, φορείς ή εταιρείες που δραστηριοποιούνται ή βρίσκονται σε συνάφεια με τα αντικείμενα του Περιβάλλοντος και της Οικοανάπτυξης. Σε κάθε περίπτωση απαιτούνται σχετικά αποδεικτικά στοιχεία, για τη συγκεκριμένη δράση/έργο. Η Επιτροπή αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων, είναι (7) επταμελής και στη σύνθεσή της, εκτός των Μελών Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τμήματος Δασοπονίας & Δ.Φ.Π., συμμετέχουν, εκπρόσωποι της Τοπικής Ένωσης Δήμων & Κοινοτήτων (Τ.Ε.Δ.Κ.) Νομού Ευρυτανίας, της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ευρυτανίας και της Διεύθυνσης Δασών Ευρυτανίας.

                                                   -2η Ομάδα Στόχος: 
                          ΒΡΑΒΕΙΟ «ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» 
για σπουδαστές/σπουδάστριες 
του Τμήματος Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος.

                Πρόκειται για ετήσια «Τιμητική Διάκριση» (χωρίς χρηματική χορηγία), που απονέμεται σε πτυχιακές εργασίες (μέχρι πέντε τον αριθμό) και στις ομάδες σπουδαστών του Τμήματος Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, Τ.Ε.Ι. Λαμίας, Παράρτημα Καρπενησίου, που τις υποστήριξαν. Προϋπόθεση, η παρουσίαση της πτυχιακής εργασία αυτής, μέσα στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος (έτος βράβευσης).

               Υποψηφιότητες δηλώνονται μετά από αίτημα των υποψηφίων για βράβευση, το οποίο συνοδεύεται με σύντομη τεκμηρίωση για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ή την καινοτομία που περιλαμβάνει η πτυχιακή εργασία. Η Επιτροπή αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων, είναι (7) επταμελής.

                                                          -3η Ομάδα Στόχος:
                            ΒΡΑΒΕΙΟ «ΥΨΗΛΟΤΕΡΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥ»
για σπουδαστές/ σπουδάστριες του Τμήματος Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος.

                 Πρόκειται για ετήσια «Τιμητική Διάκριση» (χωρίς χρηματική χορηγία), που απονέμεται σε σπουδαστές ή σπουδάστριες (μέχρι πέντε τον αριθμό), του Τμήματος Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, Τ.Ε.Ι. Λαμίας, Παράρτημα Καρπενησίου, που κατέλαβαν τις πρώτες θέσεις στη βαθμολογική κατάταξη (υψηλότερη βαθμολογία πτυχίου) και οι οποίοι/ες κατέστησαν πτυχιούχοι/ες μέσα στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος (έτος βράβευσης).

                  Υποψηφιότητες δηλώνονται αυτόματα από τη Γραμματεία του Τμήματος, σύμφωνα με τη βαθμολογία που συγκεντρώνει ο/η κάθε σπουδαστής/σπουδάστρια. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, είναι δυνατό να διευρυνθεί ο αριθμός των προς απονομή βραβείων, μέχρι τον αριθμό των (8) οκτώ, ενώ σε περίπτωση περισσότερων ισοβαθμιών, θα ακολουθηθεί η διαδικασία της κλήρωσης, ενώπιον της επιτροπής αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων. Η Επιτροπή αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων, είναι (5) πενταμελής.

                                  
                Ο Προϊστάμενος 
του Τμήματος Δασοπονίας & Διαχείρισης          
           Φυσικού Περιβάλλοντος
          

        Δρ. Αριστείδης Μερτζάνης           
          Επίκουρος Καθηγητής
  

Για περισσότερες πληροφορίες & αιτήσεις απευθυνθείτε στην κα Τσούκα Αθανασία (Τμήμα Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος), τηλέφωνο 2237023282. —  http://www.karp.teilam.gr/