ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΝΕΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

alieia europi - Σόλων ΜΚΟ
image_pdfimage_print

alieia europi - Σόλων ΜΚΟΣτρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές προκειμένου να ενισχυθεί η ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας στην Ε.Ε. χάραξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργαζόμενη με τα κράτη-μέλη και τους ενδιαφερόμενους φορείς.

Οι νέες κατευθυντήριες γραμμές θα συμβάλουν στον συντονισμό των προσπαθειών σε όλα τα κράτη-μέλη.


Δεν δημιουργούν νέες νομικές υποχρεώσεις, αλλά προβλέπουν μια σειρά εθελοντικών μέτρων, τα οποία τα κράτη-μέλη, η Επιτροπή και οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να λάβουν για την προώθηση ενός οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά βιώσιμου κλάδου και την παροχή στους καταναλωτές υγιών και υψηλής ποιότητας αλιευτικών προϊόντων.

Όπως υπογραμμίζεται στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, ο κλάδος της υδατοκαλλιέργειας μπορεί να συμβάλει στην κάλυψη του χάσματος μεταξύ της ολοένα αυξανόμενης κατανάλωσης αλιευτικών προϊόντων και της εξάντλησης των αλιευτικών αποθεμάτων. Πράγματι, μπορεί να προσφέρει μια βιώσιμη εναλλακτική λύση στην υπεραλίευση και να δημιουργήσει οικονομική μεγέθυνση και απασχόληση τόσο στις παράκτιες όσο και στις εσωτερικές περιοχές.

Η Επιτροπή, σε στενή διαβούλευση με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, έχει προσδιορίσει τέσσερις κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο τομέας της υδατοκαλλιέργειας: την αναγκαιότητα για τη μείωση της γραφειοκρατίας και της αβεβαιότητας για τους επιχειρηματίες του κλάδου, την αναγκαιότητα να διευκολυνθεί η πρόσβαση σε χώρο και σε ύδατα, την ανάγκη για αύξηση της ανταγωνιστικότητας του τομέα και την ανάγκη για βελτίωση των συνθηκών ισότιμου ανταγωνισμού μέσω της αξιοποίησης του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος των προϊόντων αλιείας «παραγωγής Ε.Ε.».

Παραγωγή προϊόντων
Το 2010, η αξία της παραγωγής προϊόντων υδατοκαλλιέργειας στην Ε.Ε. ήταν 3,1 δισ. ευρώ για 1,26 εκατομμύρια τόνους παραγωγής. Αυτό αντιστοιχεί περίπου στο 2% της παγκόσμιας παραγωγής υδατοκαλλιέργειας. Η παραγωγή προϊόντων υδατοκαλλιέργειας στην Ε.Ε. παρέμεινε στάσιμη κατά την τελευταία δεκαετία, ενώ σε άλλες περιοχές -ιδίως στην Ασία- σημειώθηκε πολύ ταχεία ανάπτυξη του τομέα. Σήμερα, το 10% της κατανάλωσης αλιευτικών προϊόντων στην Ε.Ε. προέρχεται από την υδατοκαλλιέργεια, 25% από αλιεία στην Ε.Ε. και το 65% από εισαγωγές από τρίτες χώρες (εισαγωγές στις οποίες περιλαμβάνονται προϊόντα τόσο της αλιείας όσο και της υδατοκαλλιέργειας). Το χάσμα μεταξύ της κατανάλωσης και της παραγωγής προϊόντων αλίευσης αυξάνεται διαρκώς τα τελευταία χρόνια, και η υδατοκαλλιέργεια μπορεί να συμβάλει στη συμπλήρωσή του. Κάθε ποσοστιαία μονάδα τρέχουσας κατανάλωσης στην Ε.Ε. που παράγεται εσωτερικά μέσω υδατοκαλλιέργειας μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία 3.000 έως 4.000 θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης.


Πηγή/φωτό: Ημερησία