ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ “ΑΓΡΟΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ” (του Αθανάσιου Θεοδωράκη)

agrosinergeies - Σόλων ΜΚΟ
image_pdfimage_print

agrosinergeies - Σόλων ΜΚΟΤο σημερινό οικονομικό μοντέ­λο της χώρας είναι ξεπερασμέ­νο. Οι λόγοι της αποτυχίας του έχουν αναλυθεί αρκετά και τα αποτελέσματά της είναι πλέον ορατά. Η χώ­ρα βρίσκεται σε τραγικό αδιέξοδο, η κοινωνία μας βιώνει την ανεργία και την αυξανόμενη φτώχεια.

Η υπέρβαση της κρίσης δεν θα είναι εύκολη υπόθεση. Μια οικονομική ανά­πτυξη νέου τύπου είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την εθνική ανάταση. Πέρα από τα μακροοικονομικά μεγέ­θη, υπάρχουν οι άνθρωποι, η οικογέ­νεια, η κοινωνία.

Η νέου τύπου, βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη πρέπει να στηρίζεται στην πραγματική μας οικονομία. Η στροφή στην πραγματική οικονομία είναι αδή­ριτη ανάγκη και προϋπόθεση για την αύξηση της παραγωγής, τη δημιουρ­γία θέσεων εργασίας, τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του ασφαλιστικού συστήματος και την τόνωση της δρα­στηριότητας των μικρών και μεσαίων παραγωγικών και μεταποιητικών επιχειρήσεων, που αποτελούν την κύρια συνιστώσα της ελληνικής οικονομίας.

Σε αυτή τη λογική, ο ρόλος του αγροτικού τομέα είναι καθοριστικός. Ο πρωτογενής τομέας περιλαμβάνει τη γεωργία, την κτηνοτροφία, τη δα­σοπονία και την αλιεία. Πρόκειται για κλάδους δυναμικούς που έχουν ση­μαντική παραγωγική ικανότητα, συντηρούν εκατοντάδες χιλιάδες εργα­ζόμενους και αυτοαπασχολούμενους, αφορούν ευέλικτες μικρομεσαίες επι­χειρήσεις και που προσφέρουν σημα­ντικές υπηρεσίες στο κοινωνικό σύνολο. Ο τομέας αυτός είναι η ραχοκοκα­λιά της πραγματικής μας οικονομίας, είναι η δύναμη της χώρας μας.

Ο αγροτικός τομέας από τη φύση του και την εκτεταμένη παρουσία του στην ενδοχώρα παρουσιάζει υψηλό δείκτη συνέργειας με άλλους κλάδους και τομείς της πραγματικής οικονο­μίας: μεταποίηση, εξαγωγές, τουρι­σμός, πολιτισμός, εστίαση, αυτo-κατανάλωση κ.ο.κ.

Όλοι αυτοί οι τομείς συνδέονται με τον αγροτικό χώρο, επηρεάζονται από τις δραστηριότητές του, εξαρτώνται από τις πρώτες ύλες του (δημητριακά, φρούτα, λαχανικά, μέλι, κρέας, γάλα, ξυλεία, αλιεύματα κ.ο.κ.) και αποτελούν τη βάση για την ανάπτυξη συναφών υπηρεσιών (οικοδομή, μετα­φορές, ενέργεια, περιβάλλον, τοπικές δράσεις υπέρ της ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής κ.ο.κ.).

Οι τομείς αυτοί συνολικά συνθέτουν έναν ευρύτερο κύκλο που αποκαλώ «σύστημα αγροσυνεργειών». Το σύ­νολο των θέσεων εργασίας αυτού του συνόλου αφορά όλες τις οικογένειες και είναι διάσπαρτο σε ολόκληρη την επικράτεια.

Βιώσιμη ανάπτυξη
Η μεγέθυνση και η ανασύνθεση του ΑΕΠ θα προέλθει μόνο μέσα από την αύξηση της παραγωγής των κλά­δων της πραγματικής οικονομίας και κυρίως του αγροτικού τομέα. Γι’ αυτό είναι απαραίτητο να εμπεδωθεί μια διαφορετική αντίληψη σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη: μια ανάπτυξη βιώσιμη και ποιοτική, με αναζωογόνηση της υπαίθρου, με ενίσχυση της κοινωνι­κής και οικονομικής συνοχής και αλ­ληλεγγύης.

Η έκδηλη και γενικευμένη οικονο­μική κρίση και οι πολιτικές λιτότητας προκαλούν στη χώρα μας δραματική αύξηση της ανεργίας και κυρίως ανερ­γία των νέων. Η μετεγκατάσταση των ανέργων στο χωριό, στην επαρχία, και η ένταξή τους στην αγροτική παρα­γωγή και στο ευρύτερο σύστημα των «αγροσυνεργειών» με οργανωμένο τρόπο, τεχνικοεπιστημονική υποστήρι­ξη, διοικητική υποβοήθηση και παρα­γωγικά κίνητρα θα δώσει διέξοδο σε εκατοντάδες χιλιάδες νέους και νέες και παράλληλα θα αυξήσει την εθνική παραγωγή, μειώνοντας τις εισαγωγές και αυξάνοντας τις εξαγωγές.

Επιστροφή στο χωριό, λοιπόν.

♦ Ένα χωριό σύγχρονο, αφού η πρό­σβαση είναι πλέον εύκολη, οι υποδο­μές λειτουργικές, η ποιότητα ζωής καλύτερη σε σχέση με το δράμα των πόλεων, και η καθημερινότητα ανθρώ­πινη.

♦ Ένα χωριό που παράγει, που αποτε­λεί οργανωμένη και αλληλέγγυα το­πική κοινότητα ανθρώπων, που κάνει χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών, που ζει μέσα από τη συνεργασία των επιχειρηματιών – παραγωγών, των βι­οτεχνιών, του εμπορίου και των κατα­ναλωτών.

Ριζική αποκέντρωση
Για την προώθηση του νέου συστήματος των αγροσυνεργειών απαιτείται ριζικός επανασχε­διασμός των δημοσίων πολιτικών, επανεξέταση των κοινοτικών και εθνικών επιδοτήσεων, αξι­οποίηση της νέας ΚΑΠ, αναθεώρηση της τεχνικής εκπαίδευσης, σύνδεση της παραγωγής με την εγχώρια και τη διεθνή αγορά, εθνική πολιτική γης.

Το νέο οικονομικό μοντέλο θα είναι δυναμικό, παραγωγικό, ποιοτικό, εξωστρεφές. Κι αυτό σημαίνει εργασία, επενδύσεις, συνέργειες, ώστε να υπάρξει οικονομική ανάκαμψη, αμοιβαίο όφελος και ανάδειξη του εθνικού δυναμικού μέσα από μια πραγματικά βιώσιμη ανάπτυξη.

Η προώθηση του οικονομικού μοντέλου των αγροσυνεργειών συνεπάγεται ριζική ανατρο­πή του σημερινού υπερσυγκεντρωτικού κράτους: θα επιφέρει ουσιαστική αποκέντρωση των οικονομικών δραστηριοτήτων, αναδιοργάνωση του κράτους με επίκεντρο την περιφέρεια, με­γάλης κλίμακας μετεγκατάσταση ανέργων και νέων από την πρωτεύουσα και τις άλλες μεγά­λες πόλεις στην ύπαιθρο και διασφάλιση επιβίωσης και βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης του πληθυσμού σε εποχή κρίσης, φτώχειας και εγκληματικότητας. Η απάντηση στην κρίση είναι η αγροτική παραγωγή.

Αθανάσιος Θεοδωράκης
Το κείμενο αυτό αναδημοσιεύεται από το φύλλο Νο 85 της μηνιαίας εφημερίδας «Ρήξη»

Πηγή/φωτό: Το Ποντίκι