ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

euro coins - Σόλων ΜΚΟ
image_pdfimage_print

euro coins - Σόλων ΜΚΟΗ Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν παρατηρήσεις σχετικά με την πρότασή της για αναθεώρηση του κανονισμού απαλλαγής κατά κατηγορία και των κατευθυντηρίων γραμμών σχετικά με τις συμφωνίες προμήθειας και διανομής (κάθετοι περιορισμοί). Ο ισχύων κανονισμός λήγει τον Μάιο του 2010.  
      Με βάση την εμπειρία που αποκτήθηκε από την εφαρμογή των κανόνων και τις παρατηρήσεις των ενδιαφερόμενων μερών, η Επιτροπή εκτιμά ότι οι κανόνες λειτουργούν σε γενικές γραμμές ικανοποιητικα  και ότι δεν θα πρέπει να τροποποιηθούν εκ βάθρων.

Στις κυριότερες προτάσεις για τροποποιήσεις λαμβάνονται υπόψη οι πρόσφατες εξελίξεις στην αγορά, ιδίως η αυξημένη αγοραστική δύναμη των μεγάλων εμπόρων λιανικής πώλησης και η εξέλιξη των ηλεκτρονικών πωλήσεων στο Διαδίκτυο. Τα ενδιαφερόμενα μέρη καλούνται να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους μέχρι τις 28 Σεπτεμβρίου 2009.

        Η αρμόδια για τον ανταγωνισμό επίτροπος Neelie Kroes δήλωσε τα εξής: «Η ανταγωνιστική και αποτελεσματική διανομή έχουν ουσιαστική σημασία για την ευημερία των καταναλωτών και για την οικονομία μας. Σκοπός της αναθεώρησης που δρομολογείται σήμερα είναι να διασφαλιστεί ότι κατά την αξιολόγηση των συμφωνιών προμήθειας και διανομής σύμφωνα με τους κανόνες ανταγωνισμού λαμβάνονται υπόψη οι πρόσφατες εξελίξεις στην αγορά, ειδικότερα η αύξηση της ανταγωνιστικής ισχύος των αγοραστών και οι νέοι τρόποι διανομής, μεταξύ των οποίων και οι ευκαιρίες που προσφέρει το Διαδίκτυο».

         Ο κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία αριθ. 2790/1999 της Επιτροπής εγγυάται την απαλλαγή των συμφωνιών προμήθειας και διανομής, οι οποίες πληρούν τις διατάξεις του, από την απαγόρευση της συνθήκης ΕΚ όσον αφορά τις περιοριστικές επιχειρηματικές πρακτικές (άρθρο 81 παράγραφος 1). Ο ισχύων κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία για τους κάθετους περιορισμούς λήγει τον  Μάιο του 2010.         
        Κατά την προκαταρκτική αξιολόγηση της εφαρμογής του κανονισμού από την Επιτροπή, με βάση την αποκτηθείσα εμπειρία και τις παρατηρήσεις των ενδιαφερομένων μερών, διαπιστώθηκε ότι οι ισχύοντες κανόνες λειτούργησαν ικανοποιητικά στην πράξη.

         Κατά τον χρόνο έκδοσής του κανονισμού, το 1999, στόχος ήταν να μειωθεί αισθητά ο διοικητικός φόρτος των εταιρειών, ιδίως εκείνων που αδυνατούν να αυξήσουν τις τιμές τους χωρίς απώλεια κέρδους (δηλ. εταιρειών που δεν διαθέτουν ισχύ στην αγορά), όπως οι ΜΜΕ, και η καθιέρωση μιας προσέγγισης που θα βασίζεται στα αποτελέσματα για την αξιολόγηση των κάθετων περιορισμών. Αυτοί οι στόχοι και οι προβληματισμοί εξακολουθούν να ισχύουν και σήμερα.

        Δύο σημαντικές εξελίξεις σηματοδότησαν τα δέκα χρόνια που  μεσολάβησαν από την έναρξη ισχύος των σημερινών κανόνων: η περαιτέρω αύξηση της ανταγωνιστικής ισχύος των μεγάλων διανομέων και οι πωλήσεις μέσω του Διαδικτύου.

        Για να λάβει υπόψη τις εξελίξεις αυτές, η Επιτροπή προτείνει, προκειμένου μια κάθετη συμφωνία να τύχει  απαλλαγής κατά κατηγορία, τόσο το μερίδιο αγοράς του προμηθευτή (όπως ισχύει σήμερα) όσο και το μερίδιο αγοράς του αγοραστή να μην υπερβαίνουν το 30%.


       Όσον αφορά τις πωλήσεις μέσω Διαδικτύου, υπάρχει, αφενός, η ανάγκη να προστατευθούν οι δυνατότητες των καταναλωτών να πραγματοποιούν διασυνοριακές αγορές προς όφελός τους, πράγμα που διευκολύνει σε μεγάλο βαθμό το Διαδίκτυο. Αφετέρου, ορισμένοι περιορισμοί στις πωλήσεις με στόχο τον περιορισμό ή την παρεμπόδιση των διανομέων να αντλούν αθέμιτο όφελος από τις δραστηριότητες τρίτων στον τομέα της εμπορίας και της προώθησης ενός εμπορικού σήματος (π.χ. παρασιτισμός) μπορεί να επιτρέψουν στους καταναλωτές να απολαμβάνουν καλύτερες υπηρεσίες. 
        Η προτεινόμενη προσέγγιση της Επιτροπής ορίζει λοιπόν σαφέστερα, όσον αφορά τις ηλεκτρονικές πωλήσεις, τη διάκριση μεταξύ πωλήσεων που πραγματοποιούνται κατόπιν δυναμικού μάρκετινγκ και πωλήσεων που πραγματοποιούνται κατόπιν πρωτοβουλίας του καταναλωτή (δηλ. μεταξύ ενεργητικών και παθητικών πωλήσεων), και εξηγεί πώς ο αναθεωρημένος κανονισμός θα αντιμετωπίζει τους όρους που επιβάλλονται στις πωλήσεις μέσω του Διαδικτύου, όπως η απαίτηση ενός προμηθευτή να διαθέτει ο διανομέας κανονικό κατάστημα ως προϋπόθεση για να μπορέσει να ασχοληθεί με ηλεκτρονικές πωλήσεις.


        Η Επιτροπή καλεί τα ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους μέχρι τις 28 Σεπτεμβρίου 2009. Η διαβούλευση καλύπτει όλα τα θέματα που θίγουν ο κανονισμός και οι κατευθυντήριες γραμμές, αλλά η Επιτροπή ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για τις παρατηρήσεις σχετικά με τη γενική λειτουργία των ισχυόντων κανόνων, τον βαθμό στον οποίο οι πρόσφατες εξελίξεις στην αγορά θα επηρεάσουν τον κανονισμό και την προτεινόμενη προσέγγιση της Επιτροπής όσον αφορά την ισχύ των αγοραστών και τους περιορισμούς στις ηλεκτρονικές πωλήσεις. 

Τα σχέδια του αναθεωρημένου κανονισμού απαλλαγής κατά κατηγορία και των κατευθυντηρίων γραμμών δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο Europa στη διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/competition/consultations/2009_vertical_agreements/index.html

 

(Πηγή: europa.eu)

29 Ιουλίου 2009