ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΡΕΚΟΡ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ ΤΗΣ ΕΕ (RASFF)

peaches - Σόλων ΜΚΟ
image_pdfimage_print

peaches - Σόλων ΜΚΟΚατά το 2007 εστάλη αριθμός ρεκόρ κοινοποιήσεων στο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές της ΕΕ (RASFF) – 7.354 συνολικά – που δείχνει ότι το σύστημα αυτό λειτουργεί σωστά. 

     Το εν λόγω σύστημα εξασφαλίζει την ασφάλεια τροφίμων για τους Ευρωπαίους. Σύμφωνα με την «ετήσια έκθεση RASFF 2007», κατά το παρελθόν έτος ελήφθησαν 961 προειδοποιήσεις (alerts) και 2015 κοινοποιήσεις πληροφόρησης, που οδήγησαν σε 4339 πρόσθετες ενημερωτικές κοινοποιήσεις.

Αυτός o υψηλός αριθμός αποδίδεται κυρίως στην αύξηση των πρόσθετων ενημερωτικών κοινοποιήσεων – αύξηση κατά 13,5% σε σύγκριση με το 2006. Οι περισσότερες κοινοποιήσεις κατά το 2007 αφορούσαν επίσημους ελέγχους στην εσωτερική αγορά (43%), ενώ το 42% αφορούσε προϊόντα προερχόμενα από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, των οποίων την εισαγωγή, οι ελεγκτικές αρχές της Ε.Ε. εμπόδισαν λόγω της επικινδυνότητάς τους. Όπως κατά το 2006 η κατηγορία προϊόντων για τα οποία εστάλησαν οι περισσότερες προειδοποιήσεις ήταν προϊόντα αλιείας (21%).

       Η επίτροπος αρμόδια για θέματα υγείας, κυρία Ανδρούλλα Βασιλείου, δήλωσε: «Το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές της Ευρώπης διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στις προσπάθειές μας για τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου ασφάλειας τροφίμων για τους πολίτες της ΕΕ. Αυτό μας επιτρέπει να προλαβαίνουμε τις διατροφικές κρίσεις και να εντοπίζουμε τα προβλήματα σε πρώιμο στάδιο, ελαχιστοποιώντας με τον τρόπο αυτό τις πιθανές απειλές για την υγεία. Με την αύξηση της διάδοσης της χρήσης του, το RASFF καθίσταται ισχυρότερο και αποτελεσματικότερο με την πάροδο του χρόνου και χρησιμεύει ως πρότυπο για άλλες χώρες που αναζητούν τρόπους βελτίωσης των επιπέδων προστασίας του καταναλωτή.»

Σημαντικό μέσο
      Το RASFF αποτελεί ένα μέσο το οποίο καθιστά δυνατή την ταχεία και αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ κρατών μελών και Επιτροπής όταν διαπιστώνονται κίνδυνοι για την ανθρώπινη υγεία στην αλυσίδα τροφίμων και ζωοτροφών. Όλα τα μέλη του RASFF (EΕ-27, Ευρωπαϊκή Επιτροπή , ΕΑΑΤ [Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων] καθώς επίσης και η Νορβηγία, το Λιχτενστάιν και η Ισλανδία) διαθέτουν μια υπηρεσία που λειτουργεί σε 24ωρη βάση ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι επείγουσες κοινοποιήσεις αποστέλλονται, παραλαμβάνονται και απαντώνται στο συντομότερο χρονικό διάστημα. Χάρη στο RASFF, αποφεύχθηκαν πολλοί κίνδυνοι για την ασφάλεια των τροφίμων προτού βλάψουν τους καταναλωτές. 

Προειδοποιήσεις και ενημέρωση
      Η έκθεση RASFF κατανέμει το συνολικό αριθμό κοινοποιήσεων το 2007 σε κοινοποιήσεις προειδοποίησης (961) και κοινοποιήσεις πληροφόρησης (2015). Οι κοινοποιήσεις προειδοποίησης αποστέλλονται όταν το τρόφιμο ή η ζωοτροφή που παρουσιάζει κίνδυνο βρίσκεται ήδη στην αγορά και απαιτείται άμεση ενέργεια. Η πλειονότητα (65%) των κοινοποιήσεων προειδοποίησης το 2007 αφορούσε προϊόντα προέλευσης ΕΕ και τα περισσότερα από τα εν λόγω προβλήματα διαπιστώθηκαν από ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν στην αγορά. Μεταξύ των συχνότερα αναφερθέντων κινδύνων σε αυτές τις προειδοποιήσεις ήταν η παρουσία πιθανών παθογόνων μικροοργανισμών, ξένων σωμάτων (όπως θραύσματα γυαλιού σε γιαούρτι), βαρέων μετάλλων (όπως υδράργυρος σε ψάρια) και μυκοτοξινών.
      Οι κοινοποιήσεις πληροφόρησης αποστέλλονται όταν διαπιστώνεται κάποιος κίνδυνος αλλά δεν είναι απαραίτητη η άμεση ενέργεια από άλλα κράτη μέλη καθώς το προϊόν δεν έχει φτάσει στην αγορά τους. Οι περισσότερες κοινοποίησης πληροφόρησης (73%) αφορούσαν προϊόντα καταγωγής τρίτων χωρών 

Ασφαλέστερες εισαγωγές
      Σε περισσότερες από τέσσερις περιπτώσεις στις δέκα κατά το 2007 η κοινοποίηση μέσω του RASFF αφορούσε επικίνδυνα προϊόντα τα οποία απορρίφθηκαν στα σύνορα της ΕΕ. Όταν εντοπίζεται ένα τέτοιο προϊόν, το RASFF ενημερώνει τη χώρα που κάνει τις εισαγωγές ώστε το πρόβλημα να μην επαναληφθεί. Κατά το παρελθόν έτος, διαβιβάστηκαν 1957 ενημερωτικά σημειώματα σε τρίτες χώρες σχετικά με επικίνδυνα προϊόντα καταγόμενα από την επικράτειά τους. Όταν διαπιστώνεται ένα σοβαρό και επίμονο πρόβλημα, η Επιτροπή αποστέλλει επιστολή στις εθνικές αρχές της αρμόδιας χώρας, ζητώντας από αυτές να εφαρμόσουν διορθωτικά μέτρα. Τα μέτρα αυτά μπορούν να είναι διαγραφή μονάδων παραγωγής από τους συγκεκριμένους πίνακες, απαγόρευση εξαγωγής ή εντατικοποίηση των ελέγχων. 

Προώθηση της ασφάλειας των τροφίμων παγκοσμίως
       Η ετήσια έκθεση του RASFF αναφέρει επίσης τις προσεχείς δραστηριότητες. Ένα παράδειγμα είναι ένα σχέδιο προώθησης της ιδέας για ένα παγκόσμιο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για την ασφάλεια των τροφίμων. Η Επιτροπή βοήθησε τις ενδιαφερόμενες χώρες εκτός ΕΕ να αναπτύξουν ένα εθνικό σύστημα για τη βελτίωση της προστασίας των καταναλωτών και διοργάνωσε σεμινάρια κατάρτισης το 2007 με βάση την πρωτοβουλία “Καλύτερη κατάρτιση για ασφαλέστερα τρόφιμα”. Η Επιτροπή υποστήριξε επίσης οικονομικά, ένα περιφερειακό πιλοτικό σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για τρόφιμα, που δημιουργήθηκε μεταξύ Ταϊλάνδης, Βιετνάμ, Μαλαισίας, Καμπότζης, Φιλιππίνων και Μυανμάρ. Ο απώτερος σκοπός των συνολικών προσπαθειών της Επιτροπής στον τομέα αυτό θα είναι η συνένωση όλων αυτών των εθνικών και περιφερειακών συστημάτων σε ένα παγκόσμιο δίκτυο συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης για την ασφάλεια των τροφίμων. 

Για περισσότερες πληροφορίες:
http://europa.eu.int/comm/food/food/rapidalert/index_en.htm  

ΠΗΓΗ: http://ec.europa.eu/ellada/news/news/20080723rasff_el.htm