ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

megalo dasos 5 - Σόλων ΜΚΟ
image_pdfimage_print

megalo dasos 5 - Σόλων ΜΚΟΕΙΣΗΓΗΣΗ ΟΜΙΛΙΑ, Κ. ΛΑΣΠΙΑ 
(Κείμενο Κ. Λασπιά, Ι. Ζήση & Α. Μερτζάνη) 

KEK EUROPROGRESS

Η ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Η «υποβάθμιση του περιβάλλοντος», αποτελεί, ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει και η χώρα μας, τις τελευταίες δεκαετίες. Κοινό παράγοντα της υποβάθμισης αυτής, αποτελούν οι ανεξέλεγκτες, χωρίς ορθολογικό σχεδιασμό, ανθρωπογενείς επεμβάσεις και η «ανάπτυξη» με την στενή έννοια του όρου, που ταυτίστηκε, σε πολλές περιπτώσεις, με την αλόγιστη οικονομική εκμετάλλευση των φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος, πέραν του ορίου ανανέωσής τους και της αφομοιωτικής τους ικανότητας, αντίστοιχα. Η «εντατικοποίηση της εκμετάλλευσης» των φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος, συμβαδίζει με τις συνεχώς αυξανόμενες περιπτώσεις, περιβαλλοντικής αποσταθεροποίησης και για τον λόγο αυτό, αναδεικνύεται ως επιτακτική ανάγκη, η εφαρμογή «Περιβαλλοντικής Πολιτικής» η οποία να συνοδεύεται από την ενημέρωση – κατάρτιση των πολιτών σε θέματα σχετικά με το Περιβάλλον.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΕΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Η «προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος», αποτελεί Συνταγματική επιταγή και απαραίτητη προϋπόθεση για τη διασφάλιση της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί ηθική και πολιτική υποχρέωση της χώρας μας, στα πλαίσια της δέσμευσης που έχει αναλάβει, για την τήρηση των Αρχών της «Αειφόρου ανάπτυξης», οι οποίες περιλαμβάνονται στη Διακήρυξη του Ο.Η.Ε., για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη. Επίσης, η εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας με την Ευρωπαϊκή, δεσμεύει τη χώρα μας, σε σημαντικό αριθμό τομέων σχετικών με τη διαχείριση και προστασία του περιβάλλοντος, μεταξύ των οποίων ενδεικτικά αναφέρονται: · η διαχείριση των υδατικών πόρων και η επεξεργασία υγρών αποβλήτων,· η διαχείριση των στερεών αποβλήτων,· η ανακύκλωση των υλικών, · η διαχείριση και προστασία βιοτόπων και οικοτόπων, και· ο έλεγχος της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και του θορύβου 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οι νέοι τομείς, περιβαλλοντικής διαχείρισης, απαιτούν ευαισθητοποιημένο αλλά και εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, ενώ ταυτόχρονα γίνεται εμφανές ότι η «περιβαλλοντική διάσταση», ενσωματώνεται σε όλες τις πολιτικές, για να επιτευχθούν οι στόχοι που προβλέπουν, το πρωτόκολλο του Κιότο και οι απαιτήσεις, στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την βιώσιμη ανάπτυξη. Οι αυξημένες, αυτές, ανάγκες, που έχουν προκύψει στις «σύγχρονες» κοινωνίες, για την «αειφορική» διαχείριση του περιβάλλοντος, απαιτούν μεν εξειδικευμένη γνώση, αλλά συνδυάζονται με νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες, με δυνατότητες δημιουργίας «πράσινων» θέσεων εργασίας, με νέες γνώσεις και δεξιότητες, σε επίπεδο άμεσης εφαρμογής. Εκτιμάται ότι οι θέσεις «πράσινης απασχόλησης» στην Ευρώπη φθάνουν περίπου τα 3,5 εκατομμύρια. Από αυτές περί τα 2 εκατομμύρια, σχετίζονται με «καθαρές τεχνολογίες», ανακύκλωση, προστασία φυσικού τοπίου και οικολογική ανάπλαση αστικού περιβάλλοντος, ενώ στις οικο-επιχειρήσεις απασχολούνται περίπου 1,5 εκατομμύριο εργαζόμενοι.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Στα πλαίσια αυτά η «Επαγγελματική Κατάρτιση», έρχεται να συμπληρώσει ελλείμματα της εγκύκλιας παιδείας, να εξειδικεύσει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες και να οδηγήσει στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων, του ανθρώπινου δυναμικού σε τομείς σχετικούς με τη διαχείριση και προστασία του περιβάλλοντος. Από τη σύσταση του θεσμού της «Επαγγελματικής Κατάρτισης», στα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, που αποτελούν τους φορείς υλοποίησής της, τα ζητήματα του περιβάλλοντος αναδείχθηκαν σε σημαντικό βαθμό, καθώς θέματα και ανάγκες που συνδέονται με περιβαλλοντικές, κοινωνικές και πολιτιστικές δεξιότητες, αποτελούν τομείς, μέσα από τους οποίους αναδεικνύονται νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες, για φορείς όπως η Αυτοδιοίκηση αλλά και για επιχειρηματικές ευκαιρίες απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα. 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΕΚ ΩΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ

Η Ευρωπαϊκή πολιτική στον τομέα του περιβάλλοντος και η εναρμόνιση της χώρας μας, με την πολιτική αυτή, οδηγούν σε εξειδικευμένες ανάγκες και κατά συνέπεια περισσότερο «στοχευμένα και εξειδικευμένα» προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης. Η εξειδίκευση και τα χαρακτηριστικά των προγραμμάτων αυτών, αποτελούν πλέον, αντικείμενο που απασχολεί και πρέπει να απασχολεί την κάθε Κυβέρνηση, σε κεντρικό επίπεδο.
Στόχος των εξειδικευμένων προγραμμάτων θα πρέπει να είναι η ικανοποίηση των απαιτήσεων που προκύπτουν για την αποτελεσματικότητα της κατάρτισης, σε σχέση με τις αναδυόμενες ανάγκες απασχόλησης καθώς και τη δυναμική της περιβαλλοντικής διακυβέρνησης, σε τομείς σχετικούς με τις προστατευόμενες περιοχές, την ολοκληρωμένη εναλλακτική διαχείριση των απορριμμάτων, κ.λ.π. Στο πλαίσιο της «Περιβαλλοντικής Διαχείρισης» και της «Περιβαλλοντικής Επιχειρηματικότητας», τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.), εμπλέκονται, παρέχοντας υπηρεσίες, με τον διακεκριμένο ρόλο του «διαμεσολαβητή» καθώς αποτελούν τον συνδετικό κρίκο, ανάμεσα στη Δημόσια ανάγκη, για την προστασία του περιβάλλοντος, τη Δημόσια πολιτική και τον Ιδιωτικό τομέα, που προσαρμόζεται ταχύτατα στις ανάγκες αυτές, τις αξιοποιεί, και τις προσλαμβάνει, χρησιμοποιώντας τις, ως πεδίο συγκριτικού πλεονεκτήματος η επιχειρηματικών ευκαιριών. 

ΣΥΝΕΧΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Προϋπόθεση για την επίτευξη της διασύνδεσης, του εργατικού-στελεχιακού δυναμικού με την απασχόληση και την απόκτηση επαρκών και αξιοποιήσιμων δεξιοτήτων, χρήσιμων σε τομείς σχετικούς με το περιβάλλον και τις «πράσινες» θέσεις εργασίας, πέραν της απαιτούμενης ευαισθητοποίησης συγκεκριμένων ομάδων – στόχων- κρίνεται σκόπιμη η σαφής διαφοροποίηση και η εξειδίκευση, των προγραμμάτων κατάρτισης, που θα αποβλέπουν σε μια συνολική προσέγγιση περιβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών και θεμάτων (διαχείριση δασικών οικοσυστημάτων προστασία και διαχείριση των υδάτων, προστασία περιοχών Natura 2000 κλπ). Το σκεπτικό αυτό στηρίζεται στο γεγονός ότι το «περιβάλλον» αποτελεί πεδίο συνεχούς διαφοροποίησης και εξέλιξης και κατά συνέπεια απαιτεί συνεχή ενημέρωση – κατάρτιση, των εμπλεκόμενων που ενδιαφέρονται γενικότερα για την προστασία του περιβάλλοντος, η παρακολουθούν επαγγελματικά και εργασιακά την εξέλιξη της αγοράς εργασίας, ωςαπασχολούμενοι και επιχειρηματίες του κλάδου. 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ

Η Επαγγελματική Κατάρτιση, αποτελεί πεδίο «κυκλοφορίας», «ανατροφοδότησης» της γνώσης και «μεταφοράς τεχνογνωσίας», σε διεθνές, εθνικό και τοπικό επίπεδο καθώς επίσης πεδίο δημιουργίας «βάσης δεδομένων», που λειτουργεί συμπληρωματικά με την εγκύκλια περιβαλλοντική εκπαίδευση και με τις δράσεις που συνδέονται με την «δια βίου» περιβαλλοντική εκπαίδευση. Μέσα από την Επαγγελματική Κατάρτιση, δίνεται η δυνατότητα ανάπτυξης, δυναμικής «κοινωνικής επιχειρηματικότητας» και «διασύνδεσης των εμπλεκόμενων» φορέων και φυσικών προσώπων, με πολύπλευρα οφέλη για την προστασία του περιβάλλοντος, ενώ ταυτόχρονα δίνεται η δυνατότητα συνδιαμόρφωσης συμπράξεων «ανοικτών σχημάτων» για την τυπική «περιβαλλοντική διακυβέρνηση», για την ατομική ατζέντα και δράση 21 καθώς και η δυνατότητα ανίχνευσης και ανάδειξης του «περιβαλλοντικού εθελοντισμού». Σημαντικό βήμα για την «διασύνδεση» αυτή, στον τομέα του περιβάλλοντος καθώς και των δυνατοτήτων «ανάπτυξης συνεργασιών», αποτελεί και η διημερίδα αυτή, την οποία χαιρετίζουμε και θεωρούμε ως ένα πρώτο θετικό «σταθμό» για την οργάνωση και την συστηματοποίηση της «βιώσιμης ανάπτυξης», στην περιοχή του Σπερχειού-Μαλιακού, στη βάση τόσο των Ευρωπαϊκών όσο και των Περιφερειακών πολιτικών.