ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

CISD: Η ΛΑΡΚΟ ΡΙΧΝΕΙ ΕΝΑ ΤΟΝΟ ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΕΤΗΣΙΩΣ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΕΥΒΟΪΚΟ – ΤΙ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΣΤΟ ΥΠΕΚΑ

cisd larko rypansi - Σόλων ΜΚΟ
image_pdfimage_print

cisd larko rypansi - Σόλων ΜΚΟΕπιστολή προς το ΥΠΕΚΑ, τη ΔΕΗ και την Εθνική Τράπεζα απέστειλε το CISD αναφορικά με το θέμα της ΛΑΡΚΟ.
Αναλυτικότερα το CISD (Citizens’ Inspectorate for Sustainable Development – Παρατηρητήριο Πολιτών για την Αειφόρο Ανάπτυξη – Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία), που ιδρύθηκε με σκοπό τη στήριξη του Έλληνα Πολίτη στις διεκδικήσεις του για μια ανάπτυξη που θα εγγυάται βιώσιμη οικονομία, κοινωνική συνοχή και προστασία του περιβάλλοντος, έχει εντάξει στις άμεσες δράσεις του την παρακολούθηση της συμμόρφωσης της εταιρείας ΛΑΡΚΟ στην κείμενη εθνική και ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία.


Το CISD:
-υπογραμμίζει τη σοβαρότητα της διαμορφωμένης κατάστασης ιδιαίτερα κατά την κρίσιμη περίοδο της επικείμενης αποκρατικοποίησης της ΛΑΡΚΟ,

-επισημαίνει ότι η εφαρμογή των όρων που περιλαμβάνονται στο σχετικό Σχέδιο Συμμόρφωσης (α.π. ΕΓΕΠΕ οικ. 2226/20.09.2011 έγγραφο «Επιβολή μέτρων συμμόρφωσης της εταιρείας ΓΜΜ ΑΕ ΛΑΡΚΟ με τους περιβαλλοντικούς όρους και την περιβαλλοντική νομοθεσία») είναι επιβεβλημένο να αποτελέσει υποχρέωση του νέου μετοχικού σχήματος αποτελώντας αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης πώλησης, ώστε να μην επιβαρυνθεί ο Έλληνας Πολίτης.

-θεωρεί ότι η φημολογούμενη διαίρεση της δραστηριότητας και των παγίων της ΛΑΡΚΟ, δεν πρέπει να αποτελέσει έμμεσο τρόπο μεταφοράς της παραπάνω υποχρέωσης σε μέρος της ΛΑΡΚΟ («κακιά ΛΑΡΚΟ») που θα παραμείνει στην ιδιοκτησία του Ελληνικού Δημοσίου.

Στη βάση αυτή το CISD ανησυχεί σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο το ΤΑΙΠΕΔ, ως κύριος Μέτοχος της Εταιρείας, καθοδηγεί και ελέγχει τις σχετικές ενέργειες του Διοικητικού Συμβουλίου της ΛΑΡΚΟ όσον αφορά στα θέματα συμμόρφωσης, δεδομένου ότι η ΜΗ τήρησή τους θα έχει άμεσες και έμμεσες δυσμενείς επιπτώσεις στην αξία πώλησης της.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ΛΑΡΚΟ παράγει και εξάγει περί το 90% του διακινούμενου Νικελίου στην Ευρώπη, ενός ιδιαίτερα σημαντικού και στρατηγικού βιομηχανικού μετάλλου. Η εξέχουσα αυτή θέση της εταιρείας καθιστά την συνέχιση εκμετάλλευσης των κοιτασμάτων λατεριτών ιδιαίτερα ελκυστική και ανταγωνιστική υπό τις πρόσφατα δημιουργηθείσες συνθήκες στο χρηματιστήριο μετάλλων.

Ωστόσο, η ΛΑΡΚΟ, που επί σειρά ετών λειτουργεί υπό καθεστώς προστασίας από το ελληνικό Δημόσιο, αγνόησε επί μακρόν τα ζητήματα προστασίας του περιβάλλοντος και τις υποχρεώσεις της, που απορρέουν από τις περιβαλλοντικές άδειες που της χορηγεί το Κράτος, με συνέπεια να συμβάλλει δραματικά στη ρύπανση και στην περιβαλλοντική υποβάθμιση ευρύτερων περιοχών, τόσο στη Λάρυμνα, όσο και στην κεντρική Εύβοια.

Ειδικότερα:
Η ΛΑΡΚΟ εξακολουθεί να απορρίπτει 1 εκατομμύριο τόνων μεταλλευτικής σκουριάς τον χρόνο
 (από το εργοστάσιό της που βρίσκεται στη Λάρυμνα Φθιώτιδας) στον Βόρειο Ευβοϊκό κόλπο, κατά παράβαση της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας και των δεσμεύσεων που απορρέουν από τη Σύμβαση της Βαρκελώνης για την προστασία της Μεσογείου από τη ρύπανση και το Πρωτόκολλό της που έχει επικυρώσει η χώρα μας, με συνεχείς χαριστικές παρατάσεις αδειών που της χορηγεί το ΥΠΕΚΑ προκειμένου να μπορεί να λειτουργεί.

Η τελευταία παράταση απόρριψης των μεταλλευτικών σκουριών της ΛΑΡΚΟ στη θάλασσα (Βόρειος Ευβοϊκός), χορηγήθηκε με την α.π. Δ8/Γ/Φ.12.3α/8023/1194/ 11.06.2012 κοινή υπουργική απόφαση η οποία έληξε στις 28 Φεβρουαρίου 2013, οπότε και έπρεπε να ενεργοποιηθεί η χερσαία απόθεση στο πρώτο κύτταρο του χώρου που αδειοδοτήθηκε με την ΚΥΑ 103252/18.10.2011, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με την 189039/23.02.2012 ΚΥΑ (στη θέση «ΛΙΑΒΔΑ Δήμου Οππουντίων»).

Η υποχρέωση αυτή δεν τηρήθηκε και το ΥΠΕΚΑ προχώρησε στην χορήγηση και νέας εξάμηνης παράτασης (μέχρι 28 Αυγούστου 2013) με την έκδοση, στις 26/2/2013, της ΚΥΑ με α.π. Δ8/Γ/Φ.12.3α/οικ.3742/621 για την απόρριψη των μεταλλουργικών σκουριών του εργοστασίου της ΛΑΡΚΟ στη Λάρυμνα Φθιώτιδας, στον Ευβοϊκό κόλπο, κρίνοντας ότι η απρόσκοπτη λειτουργία του εργοστασίου της εταιρείας Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ, αποτελεί διαχρονικό κοινό αίτημα όλων των εμπλεκομένων, που στην παρούσα κρίσιμη χρονική συγκυρία είναι και Εθνική ανάγκη.

Η εταιρεία Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ υποχρεούται μέχρι και την 28η Αυγούστου 2013 να έχει ενεργοποιήσει τόσο το πρώτο κύτταρο, όσο και το σύνολο του χερσαίου χώρου στη θέση «ΛΙΑΒΔΑ ΟΠΠΟΥΝΤΙΩΝ»,

Το CISD επισημαίνει ότι η μη τήρηση των όρων της Δ8/Γ/ Φ.12.3α/ 8023/ 1194/11.06.2012 ΚΥΑ, που συναρτάται με τη δυνατότητα χερσαίας διάθεσης της σκουριάς, βαρύνει αποκλειστικά την ίδια την Εταιρεία, η οποία δεν μερίμνησε εγκαίρως να προβεί στην κατασκευή έστω του πρώτου κυττάρου στη θέση «ΛΙΑΒΔΑ ΟΠΠΟΥΝΤΙΩΝ», ώστε να το ενεργοποιήσει πλήρως εντός των χρονικών περιθωρίων που της είχαν δοθεί παρά τις σχετικές δεσμεύσεις της.

Στο πλαίσιο αυτό το ΥΠΕΚΑ όφειλε να έχει έγκαιρα επισημάνει την εν προκειμένω ολιγωρία της Διοίκησης της ΛΑΡΚΟ και να έχει προβεί στις προβλεπόμενες κυρώσεις αντί να εξαναγκασθεί να προχωρήσει σε μια νέα παράταση, που χαρακτηρίζεται «χαριστική» πράξη, κατά παράβαση της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, αλλά και της Διεθνούς Σύμβασης της Βαρκελώνης προκειμένου να δώσει τη δυνατότητα της συνέχισης της λειτουργίας του εργοστασίου της στη Λάρυμνα, λειτουργία η οποία προφανώς σχετίζεται με την δυνατότητα διάθεσης των μεταλλουργικών σκουριών.

Το CISD επιπλέον, ανησυχεί ιδιαίτερα για την εντεινόμενη ρύπανση και υποβάθμιση του θαλάσσιου και χερσαίου χώρου καθώς και για τη επέκταση της σοβαρής περιβαλλοντικής ζημιάς στη Λάρυμνα και στη Μεσσαπία, αλλά και για την εντεινόμενη ατμοσφαιρική ρύπανση από την μη τήρηση των όρων της ΑΕΠΟ που έχουν τεθεί για το εργοστάσιο στη Λάρυμνα.

Το CISD καλεί το ΥΠΕΚΑ:
-να μην χορηγήσει πλέον καμία νέα παράταση απόρριψης της σκουριάς της ΛΑΡΚΟ στη θάλασσα,

-να παρακολουθεί συστηματικά την εφαρμογή των περιβαλλοντικών όρων που έχουν διαδοχικά δοθεί, και ειδικότερα

-να ελέγχει την εφαρμογή του Σχεδίου Συμμόρφωσης που της επέβαλε, με το α.π. ΕΓΕΠΕ οικ. 2226/20.09.2011 έγγραφο («Επιβολή μέτρων συμμόρφωσης της εταιρείας ΓΜΜ ΑΕ ΛΑΡΚΟ με τους περιβαλλοντικούς όρους και την περιβαλλοντική νομοθεσία») το οποίο αφορά τόσο στη Λάρυμνα, όσο και στη Μεσσαπία.

Τέλος, το CISD ζητά από το ΥΠΕΚΑ να μας γνωρίσει το ταχύτερο δυνατό, και πάντως όχι πέραν του κατά το νόμο προβλεπόμενου διαστήματος, σχετικά με το βαθμό συμμόρφωσης της ΛΑΡΚΟ στα χρονοδιαγράμματα εφαρμογής των όρων που αναφέρονται στο με α.π. ΕΓΕΠΕ οικ. 2226/20.09.2011 έγγραφο, τόσο για το εργοστάσιο της ΛΑΡΚΟ στη Λάρυμνα, όσο και για τους χώρους εξόρυξης στη Μεσσαπία της Κεντρικής Εύβοιας, επισημαίνοντάς μας πόσοι έλεγχοι συμμόρφωσης έχουν διενεργηθεί και ποια είναι τα πορίσματα αυτών.

Το CISD θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και εφόσον διαπιστωθεί ότι η ΛΑΡΚΟ δεν συμμορφώνεται θα αναγκαστεί, πέραν άλλων σύννομων ενεργειών προς κάθε υπερκείμενη αρμόδια αρχή αλλά και ενδιαφερόμενο επενδυτή, να υποβάλλει αρμοδίως «Αίτημα Ανάληψης Δράσης» κατά το Π.Δ. 148/2009 για Περιβαλλοντική Ευθύνη.


Πηγή/φωτό: Econews