ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΟΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ & ΤΟ ΣΕΔΕ ΤΗΣ ΕΕ – ΤΕΛΟΣ ΣΤΙΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΤΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

250 X 43A plane wiki - Σόλων ΜΚΟ
image_pdfimage_print
 250 X 43A plane wiki - Σόλων ΜΚΟΑπό το 2012, οι εκπομπές αερίων από όλες τις πτήσεις προς και από κοινοτικούς αερολιμένες πρόκειται να ενταχθούν στο σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΕΔΕ της ΕΕ). Αυτή η πρωτοποριακή κίνηση είναι το αποτέλεσμα μακρόχρονων σκληρών διαπραγματεύσεων και επιβεβαιώνει την πρόθεση της Ευρώπης να μειώσει τις επιπτώσεις των αεροπορικών μεταφορών στο κλίμα με οικονομικό τρόπο.

             Καθώς οι περιορισμοί για το διοξείδιο του άνθρακα αρχίζουν να εφαρμόζονται σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή οικονομία, υπάρχει ισχυρή πολιτική βούληση να καταστεί η πολιτική αεροπορία μέρος της λύσης της αλλαγής του κλίματος. Οι αεροπορικές μεταφορές αποτελούν μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες πηγές εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου παγκοσμίως, και αντιπροσωπεύουν το 3% περίπου των εκπομπών CO2 της ΕΕ. Οι περισσότερες από αυτές τις εκπομπές δημιουργούνται από τις διεθνείς πτήσεις: από τα τακτικά δρομολόγια των αεροσκαφών μεταξύ κρατών μελών ή μεταξύ ενός κράτους μέλους και μιας χώρας εκτός ΕΕ.

             Παρόλο που το ποσοστό του 3% των εκπομπών αερίων μπορεί να φαίνεται μικρό, είναι μάλλον σίγουρο πως η πραγματική επίπτωση των εκπομπών αερίων των αεροσκαφών στην υπερθέρμανση του πλανήτη είναι μεγαλύτερη. Οι αεροπορικές μεταφορές έχουν επίπτωση στο παγκόσμιο κλίμα μέσω της έκλυσης διοξειδίου του άνθρακα, οξειδίων του αζώτου, υδρατμών και σωματιδίων θειικών ενώσεων και αιθάλης. Τα οξείδια του αζώτου (NOx) δημιουργούν εμμέσως τροποσφαιρικό όζον, άλλο ένα αέριο του θερμοκηπίου, και οι υδρατμοί που εκλύονται σε μεγάλο υψόμετρο από τους κινητήρες των αεροσκαφών μπορούν επίσης να προκαλέσουν το σχηματισμό ουρών συμπύκνωσης και θυσάνων, με επίδραση στην υπερθέρμανση του πλανήτη.

Το ΣΕΔΕ της ΕΕ

             Το ΣΕΔΕ της ΕΕ είναι το μεγαλύτερο πολυεθνικό σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου στον κόσμο και εφαρμόζεται από τον Ιανουάριο του 2005. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής επιδιώκουν εδώ και δυο χρόνια να επεκτείνουν το σύστημα.

“Η ένταξη των αεροπορικών μεταφορών στο ΣΕΔΕ της ΕΕ είναι μέρος μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης για” 

            Το Δεκέμβριο του 2006, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε μια πρόταση ένταξης των αεροπορικών μεταφορών στο ΣΕΔΕ της ΕΕ. Η νομοθεσία οριστικοποιήθηκε στα τέλη του 2008 και δημοσιεύθηκε στις αρχές του 2009. Κατευθυντήριες γραμμές χαράσσονται τώρα για να βοηθήσουν τις αεροπορικές εταιρείες να την εφαρμόσουν αποτελεσματικά.

              Το σύστημα επηρεάζει όλους τους φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών, ανεξαρτήτως εθνικότητας, των οποίων η δραστηριότητα καλύπτεται από το πεδίο εφαρμογής της νομοθεσίας στην ΕΕ. Οι συμμετέχοντες παρακολουθούν τις εκπομπές αερίων των αεροπλάνων τους για ένα ημερολογιακό έτος και κατόπιν παραδίδουν έναν αριθμό δικαιωμάτων ίσο με τις εκπομπές τους στο τέλος του έτους. Δεδομένων των προβλέψεων περί έντονης ανάπτυξης των αεροπορικών μεταφορών, ο τομέας μάλλον θα αναγκαστεί να καταστεί καθαρός αγοραστής δικαιωμάτων από άλλους τομείς προκειμένου να εκπληρώσει τις απαιτήσεις εκπομπών στο πλαίσιο του ΣΕΔΕ της ΕΕ.

               Φέτος θα αναπτυχθούν και θα εγκριθούν τα σχέδια παρακολούθησης εκπομπών αερίων των φορέων εκμετάλλευσης, τα οποία πρέπει να υποβληθούν στις αρμόδιες αρχές κάθε κράτους μέλους πριν από το Σεπτέμβριο του 2009. Τα σχέδια πρέπει τότε να εγκριθούν πριν από το τέλος του έτους και μετά οι φορείς εκμετάλλευσης θα τα εφαρμόσουν και θα υποβάλουν ετήσιες εκθέσεις εκπομπών. 

Μάθηση μέσα από την πράξη

               Η παρακολούθηση των εκπομπών αερίων θα ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 2010. Τα πρώτα δύο έτη (2010 και 2011) θα είναι μια περίοδος προκαταρκτικής συμμόρφωσης, στη διάρκεια της οποίας οι αρμόδιες αρχές και οι φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών θα αποκτήσουν εμπειρία του συστήματος παρακολούθησης των εκπομπών αερίων των αεροσκαφών, πριν ο τομέας αρχίσει να συμμετέχει πλήρως στο ΣΕΔΑ της ΕΕ το 2012.

                Η ένταξη των αεροπορικών δραστηριοτήτων στο ΣΕΔΕ της ΕΕ είναι μέρος μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης για την αντιμετώπιση των εκπομπών αερίων των αεροπορικών μεταφορών. Αυτή η προσέγγιση περιλαμβάνει επίσης επενδύσεις στην έρευνα για τεχνολογίες φιλικές προς το περιβάλλον και το πρόγραμμα του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού της ΕΕ, το οποίο θα μπορούσε επίσης να συμβάλει σε σημαντικές μειώσεις των εκπομπών CO2 μέσω βελτιώσεων στη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας. Ωστόσο, αυτή η λύση προσφέρει δυνατότητες μείωσης των εκπομπών μόνο μία φορά – της τάξεως του 10% –, ενώ η ένταξη των αεροπορικών μεταφορών στο ΣΕΔΕ της ΕΕ θα δημιουργήσει μακροπρόθεσμα οφέλη. 

ο ΣΕΔΕ της ΕΕ και οι αεροπορικές μεταφορές

  • 13 Ιανουαρίου 2009: δημοσίευση της οδηγίας για την ένταξη των αεροπορικών μεταφορών στο ΣΕΔΕ της ΕΕ
  • 31 Αυγούστου 2009: προθεσμία για την υποβολή των σχεδίων παρακολούθησης
  • 1 Ιανουαρίου 2010: οι φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών ξεκινούν την παρακολούθηση των εκπομπών


Για να μάθετε περισσότερα
ΓΔ Περιβάλλον – σελίδα για τις αεροπορικές μεταφορές και την αλλαγή του κλίματος 
Ενιαίος Ευρωπαϊκός Ουρανός

πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή