ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ: ΝΕΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

trofima - Σόλων ΜΚΟ
image_pdfimage_print
  trofima - Σόλων ΜΚΟ

Η Επιτροπή έκανε ένα σημαντικό βήμα στις προσπάθειες της να εξασφαλίσει την ασφάλεια των τροφίμων στην ΕΕ, με την έναρξη ισχύος κανονισμού για την αναθεώρηση και την απλοποίηση των κανόνων που διέπουν τα υπολείμματα φυτοφαρμάκων.
      Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός στις προσπάθειες της να εξασφαλίσει την ασφάλεια των τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με την έναρξη ισχύος κανονισμού για την αναθεώρηση και την απλοποίηση των κανόνων που διέπουν τα υπολείμματα φυτοφαρμάκων. Οι νέοι κανόνες ορίζουν εναρμονισμένα ανώτατα όρια υπολειμμάτων (ΑΟΥ) για τα φυτοφάρμακα. Εξασφαλίζουν την ασφάλεια των τροφίμων για όλους τους καταναλωτές και επιτρέπουν στους εμπόρους και στους εισαγωγείς να εκτελούν ομαλά τις επιχειρηματικές δραστηριότητές τους, εφόσον εξαλείφεται η σύγχυση που προέκυπτε από τη χρήση 27 εθνικών πινάκων με ανώτατα όρια υπολειμμάτων. Με το προηγούμενο καθεστώς, διαφορετικά ΑΟΥ μπορούσαν να εφαρμόζονται για το ίδιο φυτοφάρμακο για την ίδια καλλιέργεια  σε διαφορετικά κράτη μέλη, γεγονός που δημιουργούσε ερωτήματα στους καταναλωτές, στους αγρότες και στους εμπόρους. Ο κανονισμός (EΚ) αριθ. 396/2005 είναι το αποτέλεσμα σημαντικών κοινών προσπαθειών που καταβλήθηκαν από την Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EΑΑΤ) και τα κράτη μέλη.
       Η αρμόδια για την υγεία επίτροπος της ΕΕ, κυρία Ανδρούλλα Βασιλείου, δήλωσε: «Η σημερινή ημέρα αποτελεί ορόσημο στην προσπάθειά μας να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια των τροφίμων στην Ευρώπη. Οι νέοι κανόνες εφαρμόζουν την  αρχή ότι τα τρόφιμα που παράγονται ή εισάγονται σε ένα κράτος μέλος πρέπει να είναι πλήρως ασφαλή για τους καταναλωτές. Εξασφαλίζουν ότι τα υπολείμματα φυτοφαρμάκων στα τρόφιμα είναι όσο το δυνατόν πιο χαμηλά και δεν έχουν επιβλαβή επίδραση στους πολίτες μας.»

Σαφές σύστημα για τον καθορισμό των ΑΟΥ
       Οι καταναλωτές εκτίθενται στα φυτοφάρμακα επειδή μικρές ποσότητες παραμένουν στη  συγκομιδή ως υπολείμματα. Οι ποσότητες υπολειμμάτων που βρίσκονται στα τρόφιμα πρέπει να είναι ασφαλείς για τους καταναλωτές, πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο χαμηλές και να αντιστοιχούν στη χαμηλότερη ποσότητα φυτοφαρμάκου που χρησιμοποιείται στην καλλιέργεια για την επίτευξη του επιθυμητού  αποτελέσματος. Το ανώτατο όριο υπολειμμάτων (ΑΟΥ) είναι το μέγιστο δυνατό όριο υπολείμματος φυτοφαρμάκου που είναι νομικά ανεκτό στα τρόφιμα και στις ζωοτροφές.
       Ο νέος κανονισμός καλύπτει περίπου 1100 φυτοφάρμακα που χρησιμοποιούνται προς το παρόν ή χρησιμοποιούνταν στο παρελθόν στη γεωργία εντός ή εκτός της ΕΕ. Περιέχει πίνακες με τα ΑΟΥ για 315 γεωργικά προϊόντα. Τα εν λόγω ΑΟΥ ισχύουν επίσης και για μεταποιημένα προϊόντα, προσαρμοσμένα με τρόπο ώστε να λαμβάνεται υπόψη η διάλυση ή η συμπύκνωση κατά τη μεταποίηση.
     Οι νέοι κανόνες λαμβάνουν υπόψη την ασφάλεια όλων των ομάδων καταναλωτών, μεταξύ άλλων, π.χ., τα βρέφη, τα μικρά παιδιά και οι χορτοφάγοι. Η ΕΑΑΤ είναι αρμόδια για την αξιολόγηση της ασφάλειας με βάση τις ιδιότητες του φυτοφάρμακου, τα ανώτατα όρια που αναμένονται στα τρόφιμα και τα διαφορετικά διαιτολόγια των ευρωπαίων καταναλωτών. 

Η ανάγκη για αναθεώρηση
       Το προγενέστερο καθεστώς για τα ΑΟΥ ήταν πολύ πολύπλοκο επειδή συνδύαζε εναρμονισμένους σε επίπεδο ΕΕ κανόνες και διαφορετικούς εθνικούς κανόνες. Η κατάσταση αυτή προκαλούσε σύγχυση σχετικά με τα ισχύοντα ΑΟΥ.  Έκανε δύσκολη τη ζωή των εμπόρων και εισαγωγέων και δημιουργούσε ερωτήματα στους καταναλωτές, ιδίως σε περιπτώσεις στις οποίες τρόφιμα με ΑΟΥ που υπέρβαιναν  τα καθορισμένα σε ένα κράτος μέλος ΑΟΥ ήταν αποδεκτά σε άλλα κράτη μέλη. 

Έλεγχος και εφαρμογή της νομοθεσίας
       Οι αγρότες, οι έμποροι και οι εισαγωγείς είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια των τροφίμων. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει τη συμμόρφωση με τα ΑΟΥ. Οι αρχές των κρατών μελών είναι αρμόδιες για τον έλεγχο και την εφαρμογή της νομοθεσίας για τα ΑΟΥ. 
      Η Επιτροπή πραγματοποιεί επιθεωρήσεις στα κράτη μέλη για την αξιολόγηση και τον έλεγχο των δραστηριοτήτων τους επίβλεψης.
 

Πλήρης διαφάνεια και προσβασιμότητα
       Από σήμερα, στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διατίθεται μια βάση δεδομένων, την οποία μπορείτε να συμβουλευτείτε για την αναζήτηση των ΑΟΥ που ισχύουν για κάθε καλλιέργεια και για κάθε φυτοφάρμακο. Η πρόσβαση σε αυτή τη βάση δεδομένων που εκπονήθηκε πρόσφατα είναι ελεύθερη και εύκολη για κάθε πολίτη, με στόχο να εξασφαλιστεί η διαφάνεια και η επίκαιρη ενημέρωση σχετικά με τη νομοθεσία για τα υπολείμματα φυτοφαρμάκων στην ΕΕ.
§ Για την πρόσβαση στη βάση δεδομένων, επισκεφθείτε τον ιστότοπο:
http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/index.cfm 
§ Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπο:
http://ec.europa.eu/food/plant/protection/pesticides/index_en.htm

Πηγή http://ec.europa.eu/ellada/news/news/20080901fytofarmaka_el.htm