ÐÅÄÉÏÍ ÁÑÅÙÓ-ÅÐÅÉÓÏÄÉÁ ÌÅÔÁ ÔÏ ÔÅËÏÓ ÓÕÍÁÕËÉÁÓ-ÊÁÌÅÍÏ ËÅÙÖÏÑÅÉÏ ÊÁÉ É×

kelefsmata - Σόλων ΜΚΟ

ÐÅÄÉÏÍ ÁÑÅÙÓ-ÅÐÅÉÓÏÄÉÁ ÌÅÔÁ ÔÏ ÔÅËÏÓ ÓÕÍÁÕËÉÁÓ-ÊÁÌÅÍÏ ËÅÙÖÏÑÅÉÏ ÊÁÉ É× 2 - για τη σύνθεση και τον οικολογικό πολιτισμό