Η ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

image_pdfimage_print

Η εταιρική κοινωνική ευθύνη είναι ένα από τα εργαλεία κοινωνικού λογαριασμού του ιδιωτικού τομέα με χαρακτήρα εθελοντικό ο οποίος βέβαια αποβλέπει στην κοινωνική εικόνα της επιχείρησης θεωρώντας αυτή την εικόνα σαν ελκυστικό παράγοντα στο πεδίο της αγοράς και των συμβάσεων. Η εταιρική κοινωνική ευθύνη περιλαμβάνει βέβαια αυτές κάθε αυτές τις δράσεις αλλά και την προβολή τους. Όταν συγκλίνουν οι δράσεις και η προβολή σε κοινό μήνυμα τότε θα λέγαμε ότι είναι υψηλής θεματικής απόδοσης η προβολή αυτών των επιχειρήσεων. Έτσι μια εταιρεία προβάλλεται προωθώντας ταυτόχρονα ένα μήνυμα περιβαλλοντικό, ή ειδικές περιβαλλοντικές δράσεις ή ένα μήνυμα, μια πληροφόρηση για τις χρήσεις του νερού ή την εξοικονόμηση ενέργειας. Ταυτόχρονα προβάλλεται και η ίδια ως φορέας έκφρασης εταιρικής δραστηριότητας δράσης εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Όταν όμως προβάλλει ακριβώς το πρόγραμμά της, το οποίο η ίδια εφάρμοσε χωρίς ευρύτερη πληροφόρηση για το κοινό θα λέγαμε ότι είναι μικρής απόδοσης η προβολή της εταιρείας αυτής και είναι περισσότερο διαφημιστική. Πρέπει σιγά-σιγά να φτάσουμε σε υψηλές βέβαια αποδόσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης έτσι ώστε αυτές να μην αγγίζουν τα όρια μιας διαφυγής από άλλες υποχρεώσεις συμβατικές των επιχειρήσεων και παράλληλα η εταιρική κοινωνική ευθύνη να έχει υψηλή θεματική απόδοση όχι μόνο στο εσωτερικό της επιχείρησης αλλά και στην κοινωνία.
Πρέπει παράλληλα βέβαια επίσης να δούμε ποιο είναι το ποσοστό της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης σε έναν εταιρικό ισολογισμό και την κατανομή μεταξύ της προβολής και του πραγματικού αντικειμένου της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Πρέπει να φτάσουμε να μιλήσουμε για καθαρή εταιρική κοινωνική ευθύνη πλέον και να δούμε υψηλής απόδοσης σχέδια. Σχέδια δηλαδή εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και δράσης με υψηλή και ολική ποιότητα υπό μια έννοια συγκεκριμένη.
Παράλληλα βέβαια πρέπει να δούμε να απλώνεται η εταιρική κοινωνική ευθύνη σε όλο και πιο πολύ ευρύτερο κύκλο επιχειρήσεων και οικονομικών δραστηριοτήτων. Να λειτουργεί με καθεστώς συνέργειας, με διαδικασίες πιστοποίησης για περιβάλλον, κοινωνικό λογαριασμό και κοινωνική αναφορά. Εδώ πρέπει να εγγραφούν και δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης οι οποίες δεν εγγράφονται. Πολλές επιχειρήσεις προβαίνουν σε τέτοιες πράξεις δράσεις από σχέσεις αμεσότητας με τις τοπικές κοινωνίες ή με ένα ειδικό κοινό κτλ. Η απογραφή δηλαδή της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης μπορεί να διευρυνθεί και να δούμε επίσης διεύρυνση των υφιστάμενων συλλογικών σχημάτων όπως και νέα συλλογικά σχήματα προβαίνοντας σε μια διαβάθμιση που θα φτάνει μέχρι την ολοκληρωμένη εταιρική κοινωνική ευθύνη η οποία στον τομέα του περιβάλλοντος θα ισχύει ολοκληρωμένα ως «εταιρική κοινωνική περιβαλλοντική ευθύνη».
Εδώ πρέπει να βγάλουμε απ’ την μέση αυτό που θα λέγαμε την διαφημιστική πανουργία σαν σχεδιαστή της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης χωρίς να χάσει σε κάτι φαντασιακά η δημιουργικότητα ακόμη και των ίδιων των διαφημιστών και των ιδιοκτητών ή των διευθυντών των επιχειρήσεων. Παράλληλα πρέπει να δούμε να αναπτύσσονται συμμετοχικά πολυμερή σχήματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στα οποία μπορεί η δράση να σχεδιάζεται και να υλοποιείται πολυμερώς. Έτσι θα διαμορφωθεί και ευρύτητα στην εταιρική κοινωνική ευθύνη ένα εξωτερικό περιβάλλον εποικοδομητικό και μια κουλτούρα κοινωνική γύρω από αυτές τις δράσεις με πολλαπλές συνέργειες και οικονομίες κλίμακας.