ÊÁÔÅÓÔÑÁÌÅÍÁ ÖÁÍÁÑÉÁ ÓÔÏÕÓ ÊÅÍÔÑÉÊÏÕÓ ÄÑÏÌÏÕÓ ÔÇÓ ÁÈÇÍÁÓ (icon press / ËÉÁÊÏÓ ÃÉÁÍÍÇÓ)

anthropos - Σόλων ΜΚΟ

ÊÁÔÅÓÔÑÁÌÅÍÁ ÖÁÍÁÑÉÁ ÓÔÏÕÓ ÊÅÍÔÑÉÊÏÕÓ ÄÑÏÌÏÕÓ ÔÇÓ ÁÈÇÍÁÓ (icon press / ËÉÁÊÏÓ ÃÉÁÍÍÇÓ) 2 - για τη σύνθεση και τον οικολογικό πολιτισμό