ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΦΘΟΡΙΟΥΧΩΝ ΑΕΡΙΩΝ (του Σωτήρη Σκουλούδη)

ekpompes ripon - Σόλων ΜΚΟ
image_pdfimage_print

ekpompes ripon - Σόλων ΜΚΟΗ Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε ένα σημαντικό βήμα προς την επίτευξη των μακροπρόθεσμων στόχων για το κλίμα, παρουσιάζοντας πρόταση για σημαντική μείωση των εκπομπών φθοριούχων αερίων.

Οι εκπομπές φθοριούχων αερίων, οι οποίες έχουν θερμαντική επίδραση μέχρι 23.000 φορές ισχυρότερη από το διοξείδιο του άνθρακα, έχουν αυξηθεί κατά 60% από το 1990, ενώ όλα τα άλλα αέρια θερμοκηπίου μειώθηκαν.


Ο προτεινόμενος κανονισμός αποσκοπεί στην μείωση μέχρι το 2030 των εκπομπών φθοριούχων αερίων κατά τα δύο τρίτα σε σχέση με τα σημερινά επίπεδα. Επίσης, απαγορεύει τη χρήση φθοριούχων αερίων σε ορισμένα είδη νέου εξοπλισμού, όπως τα οικιακά ψυγεία, όταν είναι ευχερώς διαθέσιμες βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις φιλικότερες προς το κλίμα.

Τα φθοριούχα αέρια χρησιμοποιούνται συνήθως σε συστήματα ψύξης και κλιματισμού, καθώς και σε ηλεκτρολογικό υλικό, μονωτικά αφρώδη πλαστικά, αερολύματα και πυροσβεστήρες. Διαρρέουν στην ατμόσφαιρα από μονάδες παραγωγής, από τις συσκευές στις οποίες χρησιμοποιούνται και όταν οι συσκευές αυτές απορρίπτονται.

Η πρόταση εισάγει ένα μέτρο σταδιακής μείωσης, με το οποίο από το 2015 περιορίζεται η συνολική ποσότητα της σημαντικότερης ομάδας φθοριούχων αερίων – των υδροφθορανθράκων (HFC) – που μπορεί να πωλείται στην ΕΕ και μειώνεται σταδιακά μέχρι το 2030 στο ένα πέμπτο των σημερινών πωλήσεων. Το μέτρο αυτό θα αξιοποιήσει την επιτυχή σταδιακή κατάργηση των ουσιών που καταστρέφουν το όζον, η οποία επιτεύχθηκε στην ΕΕ μια δεκαετία νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα που είχε συμφωνηθεί διεθνώς.

Η ΕΕ υποστηρίζει την ανάληψη παγκόσμιας δράσης για τους HFC, σύμφωνα με το πρωτόκολλο του Μόντρεαλ. Το προτεινόμενο μέτρο προεξοφλεί και διευκολύνει τη σύναψη συμφωνίας για την παγκόσμια σταδιακή μείωση της κατανάλωσης και παραγωγής HFC, η οποία θα συζητηθεί κατά την 24η σύνοδο των μερών του πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ αργότερα αυτό το μήνα.

Επίσης ενισχύει το αίτημα να αναληφθούν, κατά τη διάσκεψη για την αλλαγή του κλίματος δυνάμει της σύμβασης πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος που θα πραγματοποιηθεί στη Ντόχα αργότερα αυτό το μήνα, επείγουσες ενέργειες για τους HFC από άλλες χώρες, ώστε να γεφυρωθεί το χάσμα ανάμεσα στις αναγκαίες μειώσεις των εκπομπών μέχρι το 2020 και των σήμερα προβλεπόμενων δράσεων μετριασμού των επιπτώσεων.

Με τη θέσπιση κατάλληλου νομικού πλαισίου, οι καταναλωτές της ΕΕ και οι εμπορικοί χρήστες του εξοπλισμού μπορούν να ηγηθούν στην προσπάθεια για αλλαγή και να τονώσουν την τεχνολογική ανάπτυξη σε όλους τους τομείς που χρησιμοποιούν σήμερα φθοριούχα αέρια. Αυτό θα οδηγήσει σε αυξημένα μερίδια αγοράς για τις εταιρείες εκείνες που θα εκμεταλλευθούν την ευκαιρία να αναπτύξουν φιλικά προς το κλίμα προϊόντα και εξοπλισμό. Πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις που είναι τεχνικά άρτιες, ασφαλείς, οικονομικά αποδοτικές και μπορούν να αποφέρουν εξοικονόμηση ενέργειας.

Η πρόταση θα αντικαταστήσει τον υφιστάμενο κανονισμό για τα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου, ο οποίος απαιτεί από τις επιχειρήσεις να λάβουν σειρά μέτρων για να μειώσουν τις διαρροές από τον εξοπλισμό που περιέχει φθοριούχα αέρια και να ανακτούν τα αέρια στο τέλος του κύκλου ζωής του εξοπλισμού. Ο ισχύων κανονισμός καθιέρωσε επίσης απαιτήσεις σχετικά με την κατάρτιση και την πιστοποίηση του προσωπικού που ασχολείται με τη συντήρηση του εξοπλισμού, την επισήμανση του εξοπλισμού φθοριούχων αερίων, την υποβολή εκθέσεων για την παραγωγή, τις εισαγωγές και τις εξαγωγές φθοριούχων αερίων, καθώς και ορισμένες απαγορεύσεις σε λίγους ειδικούς τομείς. Όλες αυτές οι απαιτήσεις διατηρούνται ή και ενισχύονται στη νέα πρόταση.

Επιμέλεια: Σωτήρης Σκουλούδης
Πηγή/φωτό: Ζούγκλα