ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΘΑΛΑΣΣΟΠΟΥΛΙΑ

Σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα θαλασσοπούλια: η Επιτροπή ζητεί από τους εμπλεκόμενους παράγοντες να υποβάλουν εισηγήσεις ώστε να διεξαχθεί πλέον εμπεριστατωμένος διάλογος

      Τα θαλασσοπούλια συχνά κατευθύνουν τους ψαράδες σε παραγωγικά αλιευτικά πεδία• σε αντάλλαγμα, συχνά επωφελούνται από τις δραστηριότητες των ψαράδων για να βρουν εύκολη τροφή.

Η κατάσταση αυτή εξυπηρετεί και τις δύο πλευρές, θα έλεγε κανείς. Όμως δεν συμβαίνει αυτό, καθώς υπάρχει ενδεχόμενο τα πουλιά να παγιδευθούν στα αλιευτικά εργαλεία με αποτέλεσμα, πολλές φορές, τον θάνατό τους.
      Σε μια προσπάθεια αντιμετώπισης του προβλήματος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον περιορισμό των παρεμπιπτόντων αυτών αλιευμάτων θαλάσσιων πτηνών μέσω της κατά το δυνατόν μεγαλύτερης μείωσης της αλληλεπίδρασης μεταξύ θαλάσσιων πτηνών και αλιευτικών εργαλείων. Η πρωτοβουλία αναμένεται να ωφελήσει τόσο τους ψαράδες όσο και τα θαλασσοπούλια, καθώς αναμένεται να περιστείλει – ή ακόμη και να εξαλείψει – τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της αλιείας και παράλληλα να ελαφρύνει τον αντίκτυπο των θαλάσσιων πτηνών στην παραγωγικότητα και κερδοφορία των αλιευτικών δραστηριοτήτων.

       Σαν ένα πρώτο βήμα για τη χάραξη του σχεδίου δράσης, η Επιτροπή ζήτησε από το Διεθνές Συμβούλιο για την Εξερεύνηση της Θάλασσας (ICES) να της υποβάλει μια γενική αξιολόγηση της κατάστασης στα ύδατα της ΕΕ, εντοπίζοντας τις κύριες περιοχές όπου εμφανίζεται το πρόβλημα καθώς και τα βασικά είδη αλιείας που ευθύνονται για τη θνησιμότητα των θαλάσσιων πτηνών. Συνεπώς, η Επιτροπή προτίθεται να ξεκινήσει με τις πιο προβληματικές περιοχές στις οποίες διεξάγεται αλιεία με παραγάδια και απλάδια δίχτυα. 
      Οι περιοχές αυτές είναι η Μεσόγειος, η Βόρεια Θάλασσα και η Βαλτική, καθώς και τα νοτιοδυτικά της Ιρλανδίας. Για παράδειγμα, στη Μεσόγειο το είδος «Αρτέμης» είναι ένα από τα είδη που παγιδεύονται συχνά από παραγάδια, ενώ απειλούμενα είδη όπως ο «Μύχος των Βαλεαρίδων» και ο «Μύχος του Γιελκουάν» πλήττονται επίσης από τις αλιευτικές δραστηριότητες. Εντωμεταξύ, σύμφωνα με πρόσφατη διεξοδική έρευνα στη Βαλτική και στη Βόρεια Θάλασσα, προκύπτει ότι τα απλάδια δίχτυα συνιστούν σημαντική απειλή για τα καταδυόμενα θαλάσσια πτηνά (όπως είναι οι μύχοι, οι κορμοράνοι, ο θαλασσοκόρακας, τα ελόβια πτηνά, οι θαλάσσιες πάπιες, τα καταδυόμενα πτηνά και τα κολυμβιδοειδή).

       Τα προβλήματα που προκύπτουν από την παρεμπίπτουσα αλίευση θαλάσσιων πτηνών αποτελούν εδώ και καιρό πηγή ανησυχίας για την ΕΕ και για την ευρύτερη διεθνή κοινότητα. Η Επιτροπή υποστήριξε επανειλημμένως την λήψη μέτρων προστασίας των θαλάσσιων πτηνών στο πλαίσιο Περιφερειακών Οργανώσεων Διαχείρισης της Αλιείας (ΠΟΔΑ). Επίσης, εκπροσωπεί την ΕΕ στην επιτροπή αλιείας του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας των ΗΕ για όλα τα θέματα που συνδέονται με το Διεθνές Σχέδιο Δράσης για τη Μείωση των Παρεμπιπτόντων Αλιευμάτων Θαλασσίων πτηνών όταν χρησιμοποιούνται παραγάδια, το οποίο πρόκειται τώρα πλέον να επεκταθεί ώστε να καλύπτει και άλλα αλιευτικά εργαλεία.
        Η εμπειρία που αποκομίσθηκε από την εργασία αυτή, η αξιολόγηση της ICES και η ολοένα μεγαλύτερη κατανόηση του προβλήματος εν γένει αποδείχτηκαν ανεκτίμητοι βοηθοί για την Επιτροπή στην προσπάθειά της διατύπωσης μιας πρακτικά εφαρμόσιμης πρότασης για σχέδιο δράσης.

        Εντούτοις, η Επιτροπή θεωρεί ότι το σχέδιο θα μπορούσε να εμπλουτιστεί περαιτέρω με την εμπειρογνωσία και τις εισηγήσεις των εμπλεκόμενων παραγόντων. Για τον σκοπό αυτό, δρομολογεί δημόσια διαβούλευση ώστε να γνωρίσει τις απόψεις τους. Θα τους ζητηθεί να διατυπώσουν τα σχόλιά τους σχετικά με σειρά δυνητικών τομέων δράσης τους οποίους έχει εντοπίσει η Επιτροπή, και να υποβάλουν ιδέες για άλλα μέτρα τα οποία πιστεύουν ότι μπορούν να περιληφθούν στην πρόταση.

      Παράλληλα με την διαβούλευση, θα εκπονηθεί μελέτη ώστε να διατυπωθούν συστάσεις σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές και να διερευνηθεί ο οικονομικός, κοινωνικός και περιβαλλοντικός αντίκτυπος των μέτρων μείωσης των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων. Τα αποτελέσματα τόσο της διαβούλευσης όσο και της μελέτης θα συνεκτιμηθούν στο σχέδιο δράσης, το οποίο έχει προγραμματιστεί να εγκριθεί το επόμενο έτος.

Για περισσότερες πληροφορίες(στα αγγλικά): Δικτυακός τόπος όσον αφορά τη διαβούλευση: http://ec.europa.eu/fisheries/partners/consultations/seabirds/index_en.htm 

(Πηγήeuropa.eu)  

16 Ιουνίου 2010