ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ANΑΓΚΑΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΧΙΛΙΕΤΙΑΣ Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

Logo UNDP - Σόλων ΜΚΟ
image_pdfimage_print

Logo UNDP - Σόλων ΜΚΟΗ Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα δράσης, ώστε οι ενέργειες της ΕΕ να επιταχύνουν την πρόοδο προς την υλοποίηση των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας (ΑΣΧ).
        Το 2009, το επίπεδο της βοήθειας της ΕΕ είχε ελαφρά μειωθεί φτάνοντας τα 49 δισεκατ. ευρώ. Αυτό αντιστοιχεί στο 0,42% του ΑΕΕ της ΕΕ, πράγμα που εξακολουθεί να απέχει κατά πολύ από τον ενδιάμεσο συλλογικό στόχο του 0,56% του ΑΕΕ που είχε καθορίσει η ΕΕ μέχρι το 2010, για να επιτευχθεί ακολούθως ο στόχος του 0,7% του ΑΕΕ μέχρι το 2015.

 Η ΕΕ, παρέχοντας πάνω από το ήμισυ της παγκόσμιας βοήθειας, εξακολουθεί να είναι ο πλέον γενναιόδωρος χρηματοδότης σε παγκόσμιο επίπεδο. Η Επιτροπή προτείνει στα κράτη μέλη σειρά δράσεων προς στήριξη των ΑΣΧ. Στόχος των δράσεων αυτών είναι η αύξηση του ποσού και ταυτόχρονα της αποτελεσματικότητάς της βοήθειας, καθώς και η εστίαση σε εκείνες τις χώρες και τους τομείς που την χρειάζονται περισσότερο.

        Η Επιτροπή για να συμβάλει στο σχέδιο δράσης εξέδωσε επίσης ανακοίνωση για την φορολογία και την ανάπτυξη, που έχει ως στόχο την αύξηση των εθνικών εισοδημάτων στις αναπτυσσόμενες χώρες μέσω της επιβολής αυστηρότερων φορολογικών συστημάτων και της καταπολέμησης της φορολογικής απάτης σε διεθνές επίπεδο. Το σχέδιο δράσης εκθέτει την ενδεχόμενη θέση της ΕΕ ενόψει της προοπτικής της Διάσκεψης Κορυφής των ΗΕ για τους ΑΕΧ τον επόμενο Σεπτέμβριο.

        Ο Πρόεδρος Barroso δήλωσε: «Το 2010 αποτελεί ευκαιρία για την ΕΕ να αναθεωρήσει τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει για την επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας (ΑΣΧ). Δεδομένου ότι εορτάζουμε το «Ευρωπαϊκό Έτος κατά της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού», θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι το πρόβλημα της φτώχειας δεν σταματάει στα σύνορα της ΕΕ. Καλώ τα κράτη μέλη να εντάξουν τις αναπτυσσόμενες χώρες στα μελλοντικά τους σχέδια. Η προώθηση της ανάπτυξης πρέπει να αποτελέσει αναπόσπαστο μέρος του τρόπου με τον οποίον η Ευρώπη θα αντιμετωπίσει τις παγκόσμιες προκλήσεις. Έχουμε την ευκαιρία να καταστήσουμε την δεκαετία αυτή μία δεκαετία ανάπτυξης και αναλαμβάνω προσωπικά τη δέσμευση να προωθήσω το θέμα και σε παγκόσμιο επίπεδο, κατά τη διάρκεια των διασκέψεων κορυφής της Ομάδας των 8 (G8) και της Ομάδας των 20 (G20), κατά τη συνεδρίαση των Ηνωμένων Εθνών για την αναθεώρηση των ΑΕΧ».

        Ο Ευρωπαίος Επίτροπος για την Ανάπτυξη, Andris Piebalgs, είπε: «Θέλω η Ευρώπη να παραμείνει ο κύριος και ο πλέον αξιόπιστος ηγετικός φορέας για την καταπολέμηση της φτώχειας. Πρέπει να σεβαστούμε τις υποσχέσεις για μεγαλύτερη και αποτελεσματικότερη βοήθεια προς αντιμετώπιση της φτώχειας μέχρι το 2015. Το πρόγραμμα αυτό δείχνει πώς μπορούμε να εξακολουθήσουμε να είμαστε οι πρωτεργάτες στη συνεργασία με τις αναπτυσσόμενες χώρες για την αναθεώρηση των ΑΣΧ. Οι στόχοι αυτοί εξακολουθούν να είναι εφικτοί, υπό την προϋπόθεση ότι θα καταβληθούν χρηματοδοτικές και πολιτικές προσπάθειες τα κράτη μέλη της ΕΕ.»

Αύξηση της βοήθειας και της αποτελεσματικότητάς της μέσω πολιτικών με συνοχή
        Το πρόγραμμα δράσης της ΕΕ προτείνει τρόπους για την αύξηση της βοήθειας από μέρους των κρατών μελών και στηρίζει την εξεύρεση καινοτόμων πηγών χρηματοδότησης. Επίσης εξετάζει την ποιότητα της βοήθειας: η Επιτροπή επιθυμεί να καταστήσει τη βοήθεια πιο αποτελεσματική, μέσω του καταμερισμού προσπαθειών και ευθυνών στο πλαίσιο της ΕΕ, μεριμνώντας ώστε να μην υπάρξουν χώρες που δεν θα λάβουν ενίσχυση. Η Επιτροπή θα φροντίσει επίσης ώστε οι πολιτικές της να παρουσιάζουν συνοχή με τους αναπτυξιακούς στόχους.

Το πρόγραμμα δράσης αποτελείται από 12 στοιχεία:
        -Τα κράτη μέλη θα κληθούν να καθορίσουν προς επίτευξη των μεμονωμένων στόχων ετήσια σχέδια δράσης, ρεαλιστικά και επαληθεύσιμα[1] και να δημοσιοποιήσουν τα πρώτα από τα σχέδια αυτά πριν από τον Σεπτέμβριο του 2010. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα πρέπει να προβλέψει διαδικασία αξιολόγησης από ομότιμους ειδικούς, μεταξύ των κρατών μελών. Το πρόγραμμα δράσης απαιτεί την δίκαιη κατανομή του βάρους σε διεθνές επίπεδο, όπου οι άλλοι διεθνείς χρηματοδότες θα πρέπει να αυξήσουν το επίπεδο των φιλοδοξιών τους.

        -Αύξηση της αποτελεσματικότητας της βοήθειας μέσω του καλύτερου συντονισμού των εθνικών αναπτυξιακών προγραμμάτων σε επίπεδο ΕΕ. Τούτο σημαίνει μεγαλύτερη αξία του χρήματος, πράγμα που μπορεί να οδηγήσει σε εξοικονόμηση περίπου από 3 έως 6 δισεκατ. ευρώ τον χρόνο. Το σχέδιο της ΕΕ για την ανοικοδόμηση της Αϊτής αποτελεί ένα καλό παράδειγμα. Η αποτελεσματικότητα της ενίσχυσης θα πρέπει επίσης να προωθηθεί σε διεθνές επίπεδο.

         -Χώρες επισφαλείς ως προς το στόχο και χώρες εκτός των ΑΣΧ.

         -Προσανατολισμός προς τις χώρες που απέχουν περισσότερο από τους ΑΣΧ, μέσω τομεακών μέτρων για την ισότητα των φύλων, την υγεία, και την επισιτιστική ασφάλεια.

        -Ενίσχυση της συνειδητοποίησης στις αναπτυσσόμενες χώρες σχετικά με τους ΑΣΧ, μέσω εταιρικών σχέσεων, όπως η κοινή στρατηγική ΕΕ-Αφρικής.

        -Εξασφάλιση ότι οι άλλες πολιτικές της ΕΕ, όπως εκείνες της ασφάλειας, του εμπορίου, της μετανάστευσης, της επισιτιστικής ασφάλειας και της κλιματικής αλλαγής θα εφαρμόζονταισε συνοχή με τους αναπτυξιακούς στόχους.

        -Κινητοποίηση εγχώριων πηγών μέσω της επιβολής ορθότερων φορολογικών συστημάτων στις αναπτυσσόμενες χώρες. Παράλληλα, προώθηση των αρχών της ορθής διακυβέρνησης σε φορολογικά θέματα και στήριξη της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής σε διεθνές επίπεδο.

        -Προώθηση της περιφερειακής ολοκλήρωσης και του εμπορίου για την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης.

        -Στήριξη των πρωτοβουλιών καινοτόμου χρηματοδότησης με το δυναμικό των υψηλών εισοδημάτων και εξασφάλιση ότι θα επωφεληθούν οι πιο φτωχοί.

         -Χρησιμοποίηση του ετησίου ποσού των 2,4 δισεκατ. ευρώ για το οποίο η ΕΕ ανέλαβε τη δέσμευση στην Κοπεγχάγη να χορηγεί ετησίως με «άμεση εκτέλεση» για την κλιματική αλλαγή ως δοκιμή της αποτελεσματικότητας και συνοχής της βοήθειας.

          -Προώθηση ενός νέου σχεδίου για την καλύτερη αντιμετώπιση και παρέμβαση στις καταστάσεις διενέξεων και καλύτερη κοινή επίτευξη της ανάπτυξης και της ασφάλειας.

        -Βοήθεια προς τις αναπτυσσόμενες χώρες ώστε να αποκτήσουν μεγαλύτερο ειδικό βάρος στη δομή της διεθνούς διακυβέρνησης, τη Διεθνή Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και στήριξη της μεταρρύθμισης των ΗΕ για την επίτευξη μεγαλύτερης αποτελεσματικότητας από μέρους των οργανισμών του.

Επόμενα βήματα
       Το πρόγραμμα δράσης της ΕΕ και τα συνοδευτικά θεματικά έγγραφα θα συζητηθούν στα Συμβούλια Εξωτερικών Υποθέσεων του Μαΐου και του Ιουνίου. Θα αποτελέσουν επίσης θέμα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Ιουνίου, ώστε να εξασφαλιστεί μία ισχυρή και συντονισμένη ευρωπαϊκή θέση ενόψει της Διάσκεψης Κορυφής του ΟΗΕ για τους ΑΕΧ, τον Σεπτέμβριο 2010.

Βλ. επίσης (στην αγγλική γλώσσα):
MEMO/10/147 για το σχέδιο δράσης και τα στατιστικά στοιχεία της ΕΕ για το 2009.
MEMO/10/146 για φορολογία και ανάπτυξη.
MEMO/10/145 για τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας και τα «χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ σχέδια».

Άλλα σχετικά έγγραφα!
Το πρόγραμμα δράσης της ΕΕ προς στήριξη των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας:
http://ec.europa.eu/development/services/dev-policy-proposals_en.cfm

Άτλας των χορηγών της ΕΕ:
http://development.donoratlas.eu/index2010.htm

Σχέδια στον δικτυακό τόπο του Επιτρόπου
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Χρηματοδότηση του ελέγχου της προόδου της EΕ προς τους ΑΣΧ.:
http://esl.jrc.it/dc/

[1]  0,33% του ΑΕΕ των κρατών μελών που προσχώρησαν στην ΕΕ μέχρι το 2004, 0,7% του ΑΕΕ για τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ, ενώ τα κράτη μέλη που έχουν επιτύχει τον στόχο αυτό δεσμεύονται να παραμείνουν πάνω από το επίπεδο αυτό.

(Πηγήeuropa.eu)  

27 Απριλίου 2010

Σχετικά άρθρα