ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ

ΠΟΙΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε.;

a biodiversity - Σόλων ΜΚΟ
image_pdfimage_print

a biodiversity - Σόλων ΜΚΟΗ Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισφράγισε την έναρξη του Διεθνούς Έτους Βιοποικιλότητας με μια ανακοίνωση η οποία παρουσιάζει τις μελλοντικές επιλογές για την πολιτική στον τομέα της βιοποικιλότητας. Παρά τις προσπάθειες του παρελθόντος, η εξαφάνιση των ειδών συνεχίζεται με ανησυχητικό ρυθμό και απαιτείται ένα νέο όραμα για την ανάσχεση των εν λόγω απωλειών. Η ανακοίνωση παρουσιάζει αυτό το όραμα και σκιαγραφεί τέσσερεις δυνητικούς στόχους για την υλοποίησή του, άλλους περισσότερο και άλλους λιγότερο φιλόδοξους.

Σκοπός είναι η έναρξη και η διευκόλυνση του διαλόγου μεταξύ των κρατών μελών για τη διαμόρφωση, πριν από τα τέλη του τρέχοντος έτους, ενός πλαισίου πολιτικής για τη βιοποικιλότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) μετά το 2010. Χρειάζονται νέοι στόχοι διότι οι υφιστάμενοι ενωσιακοί και παγκόσμιοι στόχοι για τη βιοποικιλότητα παύουν να ισχύουν μετά το 2010.

         Ο αρμόδιος Επίτροπος για το περιβάλλον, κ. Σταύρος Δήμας, δήλωσε: «Θα εντείνουμε τις προσπάθειές μας και θα θέσουμε σε εφαρμογή μια νέα πολιτική και μια νέα στρατηγική για τα έτη μετά το 2010. Χρειαζόμαστε νέο όραμα και νέο στόχο για τη βιοποικιλότητα, δεδομένης της συνεχιζόμενης απώλειας ειδών και για να τονίσουμε τη σημασία που αποδίδουμε στο συγκεκριμένο ζήτημα. Δεν επιτρέπεται να γυρίζουμε την πλάτη στον αγώνα κατά της απώλειας βιοποικιλότητας και είναι ουσιώδες να στηρίξουμε σε υψηλές φιλοδοξίες την πολιτική μας τα επόμενα χρόνια».


Ποια είναι τα πιθανά μέτρα που προτείνονται;
 
         Με την ανακοίνωση που εκδόθηκε προτείνεται ένα μακροπρόθεσμο όραμα (2050) για τη βιοποικιλότητα, με τέσσερεις επιλογές για έναν μεσοπρόθεσμο στόχο (2020) – ουσιαστικό βήμα προς την κατεύθυνση της υλοποίησης του οράματος. Σε αυτό το όραμα διατηρούνται, αξιολογούνται και, στο μέτρο του δυνατού, αποκαθίστανται, λόγω της εγγενούς τους αξίας, η βιοποικιλότητα και οι υπηρεσίες οικοσυστήματος που παρέχει δωρεάν η φύση, ώστε να μπορούν να υποστηρίξουν την οικονομική ευμάρεια και την ανθρώπινη ευημερία και να αποτραπούν τυχόν καταστροφικές αλλαγές που συνδέονται με την απώλεια βιοποικιλότητας.

         Προτείνονται τέσσερα επίπεδα φιλοδοξίας για τον μεσοπρόθεσμο στόχο (2020) προκειμένου το όραμα να γίνει πραγματικότητα:

-Επιλογή 1η: Σημαντική μείωση του ρυθμού απώλειας βιοποικιλότητας και υπηρεσιών οικοσυστήματας στην ΕΕ έως το 2020.
Επιλογή    2η: Ανάσχεση της απώλειας βιοποικιλότητας και υπηρεσιών οικοσυστήματος στην ΕΕ έως το 2020.

-Επιλογή    3η: Ανάσχεση της απώλειας βιοποικιλότητας και υπηρεσιών οικοσυστήματος στην ΕΕ έως το 2020 και αποκατάστασή τους στο μέτρο του δυνατού.

-Επιλογή    4η: Ανάσχεση της απώλειας βιοποικιλότητας και υπηρεσιών οικοσυστήματας στην ΕΕ έως το 2020 και αποκατάστασή τους στο μέτρο του δυνατού, καθώς και ενίσχυση της συμβολής της ΕΕ στην αποτροπή της απώλειας βιοποικιλότητας παγκοσμίως.

        Το όραμα και ο στόχος θα επιτρέψουν στην ΕΕ να χαράξει μια ισχυρή κοινή θέση ενόψει των επικείμενων διεθνών διαπραγματεύσεων για το νέο παγκόσμιο όραμα και στόχο για τη βιοποικιλότητα μετά το 2010, οι οποίες θα διεξαχθούν το φθινόπωρο στη Ναγκόγια της Ιαπωνίας.

          Στην ανακοίνωση περιγράφονται επίσης το μέγεθος της κρίσης η οποία απειλεί τη βιοποικιλότητα και η κατάσταση της βιοποικιλότητας στην ΕΕ και παγκοσμίως και τονίζονται οι κύριοι παράγοντες που ευθύνονται για την απώλεια βιοποικιλότητας, καθώς και οι συνέπειές της για το περιβάλλον, την οικονομία και το κοινωνικό σύνολο. Η ανακοίνωση σκιαγραφεί τα κύρια επιτεύγματα και τις κύριες ελλείψεις της σημερινής πολιτικής και τα συνδέει με τις διεθνείς διαπραγματεύσεις.


Ιστορικό πλαίσιο: ποιο είναι το πρόβλημα;
 
         Η παγκόσμια βιοποικιλότητα απειλείται σοβαρά διότι τα είδη εξαφανίζονται 100 έως 1.000 φορές ταχύτερα από τον κανονικό ρυθμό. Περισσότερο από το ένα τρίτο των εξεταζόμενων ειδών απειλούνται με εξαφάνιση, ενώ εκτιμάται ότι το 60% των υπηρεσιών οικοσυστήματος της υφηλίου έχουν υποβαθμιστεί κατά την τελευταία πεντηκονταετία. Αυτή η απώλεια προκαλείται από ανθρώπινες δραστηριότητες, όπως η αλλαγή των χρήσεων γης, η υπερεκμετάλλευση, οι πρακτικές που είναι αντίθετες προς τις αρχές της αειφορίας, η ρύπανση και η εισαγωγή χωροκατακτητικών ειδών, οι οποίες οδηγούν σε καταστροφή, κατακερματισμό και υποβάθμιση των ενδιαιτημάτων και των ειδών. Ένας άλλος παράγοντας είναι και η αλλαγή του κλίματος.

         Το 2001 η ΕΕ έθεσε ως στόχο την ανάσχεση της απώλειας βιοποικιλότητας στο εσωτερικό της έως το 2010. Ωστόσο, παρά τις αξιόλογες προσπάθειες, υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι ο στόχος δεν έχει επιτευχθεί. Οι συνέπειες της απώλειας της βιοποικιλότητας εκτείνονται από αλλαγές μικροεπιπέδου έως την κατάρρευση ολόκληρων οικοσυστημάτων και υπηρεσιών, όπως η παροχή τροφίμων και νερού και η ρύθμιση του κλίματος, υπονομεύοντας τη μελλοντική μας ευμάρεια και ευημερία. 

          Η βιοποικιλότητα είναι επίσης ζωτικής σημασίας για την επίτευξη άλλων στόχων πολιτικής, ιδίως εκείνων που αφορούν την ασφάλεια των τροφίμων και την κλιματική αλλαγή, και συντηρεί τους βιοτικούς πόρους σε ποικίλους τομείς όπως η γεωργία, η αλιεία και ο τουρισμός. Όπως τονίστηκε στην πρόσφατη μελέτη με τίτλο «The Economics of Ecosystems and Biodiversity» (TEEB/Η οικονομική διάσταση των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας), οι απώλειες στον φυσικό κόσμο έχουν άμεσες οικονομικές επιπτώσεις που υποτιμώνται σε μεγάλο βαθμό. Η βιοποικιλότητα και οι υπηρεσίες οικοσυστήματος αποτελούν φυσικό πλούτο ο οποίος θα διαδραματίζει πρωτεύοντα ρόλο στις μελλοντικές οικονομικές στρατηγικές που θα αποβλέπουν στην προώθηση της ανάπτυξης και της ευμάρειας. Αυτοί είναι οι λόγοι για τους οποίους χρειάζεται επειγόντως ένας νέος στόχος για τη βιοποικιλότητα πέραν του 2010.

Τα επόμενα βήματα 
        Οσονούπω θα πραγματοποιηθούν εκτενείς διαβουλεύσεις με τα κράτη μέλη, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και άλλους άμεσα ενδιαφερόμενους. Οι εν λόγω διαβουλεύσεις θα ξεκινήσουν στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής διάσκεψης υψηλού επιπέδου με θέμα «Όραμα και στόχος για τη βιοποικιλότητα μετά το 2010», η οποία θα πραγματοποιηθεί στη Μαδρίτη, στις 26 και 27 Ιανουαρίου 2010. Κατόπιν θα συνεχιστούν με σκοπό την επίτευξη συμφωνίας υψηλού επιπέδου κατά τους προσεχείς μήνες. Με βάση αυτή τη συμφωνία και τις μεταγενέστερες εργασίες, η Επιτροπή θα υποβάλει στο τέλος του έτους τη νέα στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με σκοπό την επίτευξη του στόχου που θα έχει συμφωνηθεί.


Περισσότερες πληροφορίες (στην αγγλική γλώσσα)
:
http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/policy/index_en.htm

(Πηγήeuropa.eu)  

20 Ιανουαρίου 2010

Σχετικά άρθρα