ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

H E.E. ZHTA ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

phone pole3 - Σόλων ΜΚΟ
image_pdfimage_print

phone pole3 - Σόλων ΜΚΟΗ Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε των κλάδο τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) να παρουσιάσει έως το 2011 μια σύντομη περιγραφή των πρακτικών μέτρων που θα λάβει ώστε, έως το 2015, να αυξήσει την ενεργειακή του απόδοση κατά 20%. 

       Μόνον ο εξοπλισμός και οι υπηρεσίες ΤΠΕ καταναλώνουν περίπου 8% της ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ και περίπου 2% των εκπομπών (διοξειδίου του) άνθρακα.

H έξυπνη χρήση των ΤΠΕ θα μπορούσε, ωστόσο, να συμβάλει στον περιορισμό της ενεργειακής κατανάλωσης σε ενεργοβόρους κλάδους, όπως οι κατασκευές, οι μεταφορές και η εφοδιαστική, μειώνοντας κατά 15% τις συνολικές ανθρακούχες εκπομπές το 2020. Η Επιτροπή συνιστά ο κλάδος των ΤΠΕ να θέσει γενναίους στόχους ενεργειακής απόδοσης έως το 2011. Καλεί επίσης τις χώρες της ΕΕ, έως το τέλος του 2010, να έχουν συμφωνήσει σε κοινές προδιαγραφές για «έξυπνη μέτρηση».

        «Η καλύτερη χρήση καινοτόμων λύσεων ΤΠΕ θα συμβάλει ώστε να καλύψουμε τους στόχους που έχει θέσει η Ευρώπη όσον αφορά τη δημιουργία μιας οικονομίας με χαμηλές εκπομπές άνθρακα Ο τομέας των ΤΠΕ μπορεί να κατευθύνει την πορεία προς μια περισσότερο αειφορική, περιβαλλοντικά ήπια ανάπτυξη και να δώσει ώθηση στη δημιουργία πράσινων θέσεων απασχόλησης στην Ευρώπη», δήλωσε η κα Viviane Reding, αρμόδια επίτροπος της ΕΕ για την Κοινωνία της Πληροφορίας και τα Μέσα Επικοινωνίας. «Πρέπει να εκμεταλλευτούμε την ευκαιρία για να προπορευθούμε στις ενεργειακά αποδοτικές τεχνολογίες – όχι μόνο επειδή είναι ο καλύτερος τρόπος για την επίτευξη μονίμων περικοπών στις εκπομπές CO2, αλλά επειδή το οικολογικό δυναμικό τεχνολογιών αυτών μπορεί να εξασφαλίσει νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες για τις ευρωπαϊκές εταιρείες ΤΠΕ.»

         Η Επιτροπή ενέκρινε σύσταση που προτείνει στον τομέα των ΤΠΕ να ηγηθεί της μετάβασης προς μια ενεργειακά αποδοτική οικονομία με χαμηλές εκπομπές άνθρακα. Η Επιτροπή καλεί τον τομέα των ΤΠΕ, έως το 2010, να έχει συμφωνήσει σε κοινές μεθόδους μετρήσεις της ενεργειακής κατανάλωσης και των εκπομπών άνθρακα. Ως αποτέλεσμα θα διατίθενται περισσότερο αξιόπιστα δεδομένα ώστε, έως το 2011, να έχουν τεθεί φιλόδοξοι τομεακοί στόχοι για την ενεργειακή απόδοση και για τις περικοπές των εκπομπών άνθρακα. Οι εν λόγω τομεακοί στόχοι πρέπει να αποβλέπουν στο ξεπέρασμα των στόχων της ΕΕ για το 2020 ήδη από το 2015.

         Απευθυνόμενη στα κράτη μέλη της ΕΕ και στον τομέα των ΤΠΕ, η σημερινή σύσταση της Επιτροπής αποσκοπεί στην ελευθέρωση δυναμικού ενεργειακής απόδοσης μέσω περισσότερων πρωτοβουλιών για συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, όπως αυτές που πρόσφατα δρομολόγησε η Επιτροπή σχετικά με τα ενεργειακά αποδοτικά κτίρια και τα πράσινα αυτοκίνητα ( IP/09/1116), αλλά και με συνεργασίες μεταξύ του κλάδου των ΤΠΕ και συγκεκριμένων στρατηγικών τομέων. Εν προκειμένω, προσδιορίζονται οι τομείς των κατασκευών, των μεταφορών και της εφοδιαστικής ως κύριοι οικονομικοί τομείς όπου παραμένει ακόμα ανεκμετάλλευτη η ενεργειακή απόδοση μέσω της χρήσης ΤΠΕ.

         Η Επιτροπή ζήτησε επίσης από τις χώρες της ΕΕ να χρησιμοποιήσουν λύσεις που να βασίζονται σε ΤΠΕ για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης. Τα έξυπνα δίκτυα και τα έξυπνα συστήματα μέτρησης μπορούν να βελτιώσουν την αποδοτική παραγωγή και τον έλεγχο, καθώς και τη διανομή και κατανάλωση της ενέργειας. Τα κράτη μέλη της ΕΕ πρέπει έως το τέλος του 2010 να έχουν συμφωνήσει σε κοινή προδιαγραφή για έξυπνη μέτρηση που θα παρέχει στους καταναλωτές βελτιωμένη πληροφόρηση και θα τους βοηθήσει στη διαχείριση της ενεργειακής τους κατανάλωσης. Διαθέτοντας έξυπνη μέτρηση στο σπίτι, οι καταναλωτές θα μπορούν, λ.χ., να περιορίσουν την ενεργειακή τους κατανάλωση έως και 10%. Το αργότερο έως τα τέλη του 2012 θα πρέπει να έχει συμφωνηθεί χρονικό πλαίσιο για την εγκατάσταση έξυπνης μέτρησης στα ευρωπαϊκά νοικοκυριά.

         Άλλα παραδείγματα οικολογικού δυναμικού των ΤΠΕ που αναφέρονται στο κείμενο που ενέκρινε η Επιτροπή σήμερα: εάν η Ευρώπη αντικαθιστούσε μόνο το 20% του συνόλου των επιχειρηματιών ταξιδιών με βιντεοδιασκέψεις, θα μπορούσε να εξοικονομήσει περισσότερα από 22 εκατ. τόνους CO2 ετησίως. Επίσης, η εγκατάσταση ευρυζωνικών δικτύων που διευκολύνουν αυξημένη χρήση επιγραμμικών (δικτυακών) δημόσιων υπηρεσιών και εφαρμογών θα μπορούσε να εξοικονομήσει τουλάχιστον 1–2% της παγκόσμιας ενεργειακής κατανάλωσης το 2020.

       Με τη σύσταση αυτή καλούνται οι δημόσιες διοικήσεις στα κράτη μέλη της ΕΕ σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο να κάνουν καλύτερη χρήση των εργαλείων ΤΠΕ για ενεργειακή προσομοίωση και μοντελοποίηση, μεταξύ άλλων και στην κατάρτιση επαγγελματιών στους κλάδους των κατασκευών, των μεταφορών και της εφοδιαστικής. Μπορούν επίσης να δώσουν ώθηση στην αφομοίωση ενεργειακά αποδοτικότερων τεχνολογιών εντάσσοντάς τες σε προγράμματα δημοσίων συμβάσεων.

        Η σύσταση της Επιτροπής προκύπτει από δημόσια έρευνα που ολοκληρώθηκε το Σεπτέμβριο του 2009, στην οποία επιβεβαιώνεται η ανάγκη για συντονισμένη προσέγγιση εκ μέρους του τομέα των ΤΠΕ για βελτίωση των ενεργειακών και περιβαλλοντικών του επιδόσεων, καθώς και η σημασία ανάληψης κοινών δεσμεύσεων για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί.

Ιστορικό 
          Στις 10 Ιανουαρίου 2007, η Επιτροπή ενέκρινε δέσμη μέτρων για την ενέργεια και την κλιματική αλλαγή, τα οποία είχαν εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τους ηγέτες της ΕΕ κατά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαρτίου 2007 και τα οποία αποβλέπουν, έως το 2020, να έχουν μειωθεί κατά 20% η συνολική πρωτογενής ενεργειακή κατανάλωση και οι εκπομπές θερμοκηπιακών αερίων, σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990, με παράλληλη αύξηση του μεριδίου της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε 20% έως το 2020 ( IP/07/29). Στις 13 Μαΐου 2008, η Επιτροπή ανακοίνωσε ότι θα προωθήσει το ρόλο των ΤΠΕ για την επίτευξη των παραπάνω στόχων βελτιώνοντας την ενεργειακή απόδοση σε όλους τους κλάδους της οικονομίας ( IP/08/733). Το Δεκέμβριο του 2008, η ΕΕ επιβεβαίωσε τη δέσμευσή της για επίτευξη των παραπάνω στόχων και υπογράμμισε τον επείγοντα χαρακτήρα της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης ( IP/08/1998). Το Μάρτιο του 2009, η Επιτροπή ενέκρινε Ανακοίνωση σχετικά με την κινητοποίηση των ΤΠΕ για τη διευκόλυνση της μετάβασης προς μια ενεργειακά αποδοτική οικονομία με χαμηλές εκπομπές άνθρακα , όπου υπογραμμίζονται οι ΤΠΕ ως ένας από τους κύριους καταλύτες που θα συμβάλουν στη μείωση των ανθρακούχων εκπομπών σε όλους τους τομείς(IP/09/393).

Στην ομιλία της για την ψηφιακή Ευρώπη ( SPEECH/ 09/336 ), η Επίτροπος κυρία Reding έχει ήδη υπογραμμίσει το σημαντικό «πράσινο» δυναμικό των ΤΠΕ: «Πιστεύω ακράδαντα ότι η ψηφιακή Ευρώπη δεν μπορεί να αγνοήσει το οικολογικό δυναμικό της, που μπορεί να διανοίξει νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες για τις ευρωπαϊκές εταιρείες ΤΠΕ».

Η σημερινή σύσταση είναι προσβάσιμη (στην αγγλική γλώσσα) στην ηλ.-διεύθυνση:
http://ec.europa.eu/information_society/activities/sustainable_growth/energy_efficiency/ 

(Πηγή: europa.eu)

13 Οκτωβρίου 2009

Σχετικά άρθρα