ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

transport - Σόλων ΜΚΟ
image_pdfimage_print

transport - Σόλων ΜΚΟΑστική κινητικότητα

        Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα περιεκτικό σχέδιο δράσης για την αστική κινητικότητα. Στο σχέδιο δράσης προτείνονται συγκεκριμένα μέτρα που θα βοηθήσουν τις τοπικές, περιφερειακές και εθνικές αρχές να επιτύχουν τους στόχους τους για βιώσιμη αστική κινητικότητα.

         Ο αρμόδιος για τις μεταφορές αντιπρόεδρος της Επιτροπής Αntonio Tajani δήλωσε: «Είμαι στην ευχάριστη θέση να σας παρουσιάσω αυτή την περιεκτική δέσμη μέτρων στον τομέα της αστικής κινητικότητας. Είναι η πρώτη φορά που η Επιτροπή προτείνει σύνολο συγκεκριμένων δράσεων που θα καταστήσουν τις αστικές μετακινήσεις ευκολότερες, πιο πράσινες και καλύτερα οργανωμένες. Τα προτεινόμενα μέτρα θα ενθαρρύνουν και θα βοηθήσουν τις πόλεις να αντεπεξέλθουν στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν. Θα είναι καλύτερα ενημερωμένες και εξοπλισμένες.»

        Το σχέδιο δράσης αποτελεί συνέχεια της Πράσινης Βίβλου για την αστική κινητικότητα που εγκρίθηκε στις 25 Σεπτεμβρίου 2007. Στο πλαίσιο του διαλόγου που ακολούθησε την έγκριση της Πράσινης Βίβλου επιβεβαιώθηκε ότι η δράση σε επίπεδο ΕΕ στον τομέα της αστικής κινητικότητας θα αποφέρει πρόσθετη αξία, ενώ ταυτόχρονα δεν θα θιγούν οι εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρμοδιότητες.

        Η συμφόρηση στις πόλεις, τα οδικά ατυχήματα, η ατμοσφαιρική ρύπανση και η κατανάλωση ενέργειας, όλα αυτά επηρεάζουν αρνητικά την ευρωπαϊκή οικονομία και τις συνθήκες ζωής κάθε ευρωπαίου πολίτη. Περισσότερο από το 70% του πληθυσμού της ΕΕ κατοικεί σε αστικές περιοχές, ενώ περί το 85% του ΑΕΠ της ΕΕ παράγεται σε αστικές περιοχές. Περίπου 40% των εκπομπών CO2 και 70% των εκπομπών των λοιπών ατμοσφαιρικών ρύπων από τις οδικές μεταφορές οφείλονται στην κυκλοφορία στις πόλεις. Επιπλέον, ένα στα τρία θανατηφόρα οδικά ατυχήματα συμβαίνει σε αστικές περιοχές.

       Η αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων ανταποκρίνεται στους προβληματισμούς των πολιτών. Εννέα στους δέκα πολίτες της ΕΕ θεωρούν ότι πρέπει να βελτιωθεί η κατάσταση της κυκλοφορίας στην περιοχή τους. Το θέμα αυτό είναι επίσης σημαντικό για να επιτύχουν οι γενικότερες στρατηγικές της ΕΕ στα πεδία της καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής, της προώθησης της οικονομικής μεγέθυνσης και της αειφόρου ανάπτυξης.


Δράσεις
        Το σχέδιο δράσης περιλαμβάνει μείγμα προτάσεων. Για παράδειγμα, προκειμένου να βελτιωθούν τα δικαιώματα των επιβατών στις αστικές δημόσιες συγκοινωνίες, η Επιτροπή θα συνεργαστεί με τον κλάδο για την κατάρτιση συνόλου εθελοντικών δεσμεύσεων. Η Επιτροπή θα συνεχίσει επίσης να υποστηρίζει έργα έρευνας και επίδειξης, π.χ. για οχήματα χαμηλών και μηδενικών εκπομπών. Συμπληρωματικώς, θα καθιερωθούν πρακτικές διασυνδέσεις μεταξύ της αστικής κινητικότητας και των σημερινών πολιτικών της ΕΕ σε θέματα υγείας, συνοχής και αναπηρίας.

         Στις λοιπές δράσεις συγκαταλέγεται πρωτοβουλία για τη βελτίωση των ταξιδιωτικών πληροφοριών και η συνέχιση της υποστήριξης της Επιτροπής σε εκστρατείες ευαισθητοποίησης του κοινού, όπως π.χ. η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας. Για να επισπευσθεί η υιοθέτηση βιώσιμων σχεδίων αστικής κινητικότητας από τις τοπικές αρχές, η Επιτροπή θα ετοιμάσει ενημερωτικό υλικό και θα ξεκινήσει δραστηριότητες κατάρτισης και διαφήμισης. 

        Η Επιτροπή θα εκπονήσει επίσης έγγραφα οδηγιών επί σημαντικών θεμάτων αυτών των σχεδίων, όπως για τη διανομή εμπορευμάτων στις πόλεις και ευφυή συστήματα μεταφορών για τις αστικές μετακινήσεις. Η Επιτροπή θα βελτιώσει επίσης τη δυνατότητα διάθεσης εναρμονισμένων στατιστικών στοιχείων, θα διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένης εκείνης με τους γείτονες της Ευρώπης, και θα συγκροτήσει βάση δεδομένων με πληροφορίες σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές για την αστική κινητικότητα. Τέλος, η Επιτροπή θα προσπαθήσει να βελτιστοποιήσει τις σημερινές πηγές κοινοτικής χρηματοδότησης και θα εξετάσει τις μελλοντικές σχετικές ανάγκες.

        Οι δράσεις θα αρχίσουν εντός της επόμενης τετραετίας. Η Επιτροπή θα επανεξετάσει τον βαθμό προόδου το έτος 2012 και θα αξιολογήσει την ανάγκη επιπλέον δράσης.

 
Για περαιτέρω πληροφορίες
       Περισσότερες πληροφορίες (στην αγγλική γλώσσα) σχετικά με το Σχέδιο Δράσης για την αστική κινητικότητα παρέχονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/transport/urban/urban_mobility/urban_mobility_en.htm


(Πηγή: 
europa.eu)

2 Οκτωβρίου 2009

Σχετικά άρθρα