ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

freezing grass - Σόλων ΜΚΟ
image_pdfimage_print

freezing grass - Σόλων ΜΚΟΗ Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε δύο ανακοινώσεις σχετικά με τις καταστροφέςη πρώτη αφορά μια κοινοτική προσέγγιση για τη μείωση των επιπτώσεων των φυσικών και των ανθρωπογενών καταστροφών εντός της ΕΕ και η δεύτερη αφορά μια στρατηγική για την υποστήριξη της μείωσης των κινδύνων από καταστροφές στις αναπτυσσόμενες χώρες.

Οι δύο ανακοινώσεις εκδίδονται ως πακέτο και αποτελούν μια πρώτη προσπάθεια υιοθέτησης μιας πιο στρατηγικής προσέγγισης – ιδίως λόγω των αυξανόμενων κινδύνων που οφείλονται στην κλιματική αλλαγή. Οι προτεινόμενες δράσεις στο επίπεδο της Κοινότητας εστιάζονται σε τομείς στους οποίους η κοινή προσέγγιση είναι αποτελεσματικότερη σε σχέση με τις μεμονωμένες εθνικές προσεγγίσεις, όπως η ανάπτυξη της γνώσης, η διασύνδεση φορέων και επιμέρους πολιτικών και η βελτίωση των επιδόσεων των υφιστάμενων κοινοτικών μέσων πρόληψης των καταστροφών.

         Όσον αφορά τις αναπτυσσόμενες χώρες, η Επιτροπή διαμορφώνει μια στρατηγική της ΕΕ για να συμβάλει στη μείωση των επιπτώσεων των φυσικών καταστροφών στις χώρες που θεωρούνται υψηλού κινδύνου. Αμφότερες οι ανακοινώσεις συμβάλλουν στην υλοποίηση του πλαισίου δράσης 2005-2015 του Hyogo που εγκρίθηκε στο παγκόσμιο συνέδριο για τη μείωση των καταστροφών.

         Ο Σταύρος Δήμας, Επίτροπος αρμόδιος για το περιβάλλον, δήλωσε: «Οι φυσικές καταστροφές αποτελούν διογκούμενο κίνδυνο για τα κράτη μέλη της ΕΕ και προβλέπεται ότι η συχνότητα και το μέγεθός τους θα αυξηθούν στα επόμενα έτη λόγω των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να περιορίσουμε τις επιπτώσεις τους προετοιμαζόμενοι όσο το δυνατό καλύτερα. Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί ένα σημαντικό πρώτο βήμα για να δρομολογηθεί μια μακροπρόθεσμη κοινοτική δράση στον τομέα αυτό».

         Ο Louis Michel, Επίτροπος αρμόδιος για την ανάπτυξη και την ανθρωπιστική βοήθεια, δήλωσε: «Τα παλιρροϊκά κύματα και οι τυφώνες επιφέρουν τον όλεθρο και διαλύουν τις ζωές των φτωχών σε ολόκληρο τον πλανήτη. Γνωρίζουμε ότι η πρόληψη είναι καλύτερη από τη θεραπεία. Η επένδυση στη μείωση των κινδύνων πριν να χτυπήσει η καταστροφή αποδίδει πολλαπλάσια οφέλη σε σύγκριση με την εκ των υστέρων παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας. Γνωρίζουμε επίσης ότι η κατάσταση θα χειροτερεύσει λόγω της κλιματικής αλλαγής και γι’ αυτό πρέπει να δράσουμε τώρα. Πιστεύω ότι η μείωση των κινδύνων από καταστροφές θα περιορίσει τις απώλειες σε ανθρώπινες ζωές και αποτελεί σημαντικό όπλο στον πόλεμο κατά της φτώχειας σε ολόκληρο τον κόσμο.»  

Πρόληψη: προστιθέμενη αξία σε επίπεδο ΕΕ
       Στην ανακοίνωση για την πρόληψη προσδιορίζονται τομείς στους οποίους η δράση σε επίπεδο ΕΕ μπορεί να έχει προστιθέμενη αξία. Σε αυτούς περιλαμβάνονται
-η απογραφή σε κοινοτικό επίπεδο των υφιστάμενων πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών· 
-η κατάρτιση κατευθυντηρίων γραμμών για την χαρτογράφηση κινδύνων και επικινδυνότητας· 
-η διασύνδεση φορέων και επιμέρους πολιτικών για ολόκληρο τον κύκλο διαχείρισης των καταστροφών με περισσότερες δράσεις εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης· 
-η βελτιωμένη πρόσβαση σε συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης· και 
-η αποτελεσματικότερη στόχευση των κοινοτικών κονδυλίων.
 

Μείωση των κινδύνων από καταστροφές: απαραίτητο στοιχείο για βιώσιμη μείωση της φτώχειας
       Στην ανακοίνωση για την μείωση των κινδύνων από καταστροφές καθορίζονται οι εξής κατά προτεραιότητα δράσεις: -ενίσχυση του πολιτικού διαλόγου με τις αναπτυσσόμενες χώρες· -ενσωμάτωση της μείωσης των κινδύνων από καταστροφές σε αμφότερες τις πολιτικές και τις δράσεις της ΕΕ και των αναπτυσσόμενων χωρών, συμπεριλαμβανομένης και της ενίσχυσης της ΕΕ για τις εθνικές επενδύσεις μείωσης των κινδύνων·-κατάρτιση περιφερειακών σχεδίων, αρχής γενομένης με ένα σχέδιο για την Καραϊβική: τα εν λόγω σχέδια δράσης μπορούν για παράδειγμα να περιλαμβάνουν την υποστήριξη εκστρατειών ευαισθητοποίησης. 
        Η ΕΕ θα προσδιορίσει όλες τις προβλεπόμενες ειδικές δράσεις σε σχέδιο υλοποίησης που προβλέπεται για τον Ιούνιο του 2009.

Ιστορικό
        Το Μάρτιο του 2008, η Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση για την ενίσχυση της ικανότητας της Ένωσης στην αντιμετώπιση καταστροφών (COM(2008)130). Σε αυτήν υιοθέτησε ενοποιημένη προσέγγιση που κάλυπτε όλες τις φάσεις των καταστροφών (πρόληψη, ετοιμότητα, άμεση επέμβαση, αποκατάσταση), όλους τους τύπους καταστροφών (εντός ή εκτός της ΕΕ, φυσικές ή ανθρωπογενείς) και όλα τα μέσα της ΕΕ καθώς και τον διοργανικό συντονισμό. Περιελάμβανε επίσης ειδικό παράρτημα για τις δασικές πυρκαγιές. 
     Στην ανακοίνωση αναγγέλθηκε η κατάθεση των δύο προτάσεων περί πρόληψης και περί της στρατηγικής της ΕΕ για τη μείωση των κινδύνων από καταστροφές στις αναπτυσσόμενες χώρες. Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ζήτησαν αμφότερα την ανάληψη επείγουσας δράσης στον τομέα της πρόληψης των καταστροφών.

        Το οικονομικό κόστος των καταστροφών στην Ευρώπη εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 15 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι καταστροφές πλήττουν χειρότερα τις αναπτυσσόμενες χώρες, επειδή αυτές είναι πιο ευάλωτες και έχουν λιγότερες δυνατότητες αντιμετώπισης. Υποσκάπτουν και απειλούν επίσης την εκπλήρωση των αναπτυξιακών στόχων του ΟΗΕ για την χιλιετία. Στους οκτώ αυτούς στόχους περιλαμβάνεται η μείωση του ποσοστού των ανθρώπων που ζουν με λιγότερο από 1 δολάριο ΗΠΑ ημερησίως στο μισό και η παροχή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε όλα τα παιδιά μέχρι το 2015 (http://www.un.org/millenniumgoals).

Σύμφωνα με το πλαίσιο δράσης 2005-2015 του Hyogo – ένα διεθνές πλαίσιο για την μείωση των καταστροφών – τα κράτη πρέπει να εργαστούν από κοινού για την αντιμετώπιση της πρόκλησης. http://www.unisdr.org/eng/hfa/hfa.htm

Περισσότερες πληροφορίεςΟι ανακοινώσεις διατίθενται στη διεύθυνση:
-Ανακοίνωση για την Πρόληψη:
http://ec.europa.eu/environment/civil/index.htm 
-Ανακοίνωση για τη Μείωση των κινδύνων από καταστροφές:
http://ec.europa.eu/development/policies/9interventionareas/environment_en.cfm
 

(Πηγή: europa.eu)

24 Φεβρουαρίου 2009 

Σχετικά άρθρα