ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΣΤΗΝ Ε.Ε

environment waste - Σόλων ΜΚΟ
image_pdfimage_print

environment waste - Σόλων ΜΚΟΤα βιολογικά απόβλητα αντιπροσωπεύουν περίπου το ένα τρίτο των αστικών αποβλήτων και μπορεί να έχουν σοβαρότατες επιπτώσεις στο περιβάλλον. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε την σχετική Πράσινη Βίβλο.
       Περιβάλλον: η Επιτροπή δρομολογεί διάλογο σχετικά με τη διαχείριση των βιολογικών αποβλήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.  
     Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε σήμερα έγγραφο προβληματισμού για τη διαχείριση των βιολογικών αποβλήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα βιολογικά απόβλητα – τα βιοποικοδομήσιμα απόβλητα από κήπους, κουζίνες και τρόφιμα – αντιπροσωπεύουν περίπου το ένα τρίτο των αστικών αποβλήτων και μπορεί να έχουν σοβαρότατες επιπτώσεις στο περιβάλλον.

        Όταν εναποτίθενται σε χώρους υγειονομικής ταφής εκπέμπουν μεθάνιο – ένα αέριο που επιδεινώνει σοβαρά το φαινόμενο του θερμοκηπίου και το οποίο διαθέτει εν προκειμένω δυναμικό κατά  23 φορές υψηλότερο του διοξειδίου του άνθρακα και τοιουτοτρόπως συμβάλλει ιδιαίτερα στην αλλαγή του κλίματος. Ενώ η διαχείριση των αποβλήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση διέπεται από αναλυτικές κανονιστικές διατάξεις, ενδέχεται να υπάρχουν περιθώρια για περαιτέρω βελτίωση στον τομέα των βιολογικών αποβλήτων που προσφέρουν πλεονεκτήματα ως πηγή ανανεώσιμης ενέργειας και ανακυκλώσιμων υλικών. Η Πράσινη Βίβλος που παρουσιάζεται σήμερα διερευνά τις εναλλακτικές δυνατότητες και τις ευκαιρίες στον τομέα της διαχείρισης των βιολογικών αποβλήτων στην  Ευρωπαϊκή Ένωση και θα συμβάλει στην αξιολόγηση της ανάγκης ανάληψης νομοθετικής δράσης. Αντιμετωπίζονται ιδίως τα θέματα του καλύτερου επιπέδου παρέμβασης – επίπεδο  Ευρωπαϊκής Ένωσης, εθνικό ή τοπικό επίπεδο – και καλούνται οι άμεσα ενδιαφερόμενοι να παρουσιάσουν στοιχεία τα οποία να υποστηρίζουν τις απόψεις τους.
       Ο ευρωπαίος Επίτροπος περιβάλλοντος κ. Σταύρος Δήμας δήλωσε: Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβάλλεται να καταστεί μια κοινωνία στην οποία να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων και της ανακύκλωσης. Εν προκειμένω τα βιολογικά απόβλητα προσφέρουν μεγάλες ευκαιρίες.  Αφ’ ης στιγμής οι πόροι μας καθίστανται απόβλητα καλούμαστε να βρούμε  τρόπους για να τα ανακυκλώσουμε και να τα μετατρέψουμε εκ νέου σε αξιοποιήσιμους πόρους. Η ανακτώμενη ενέργεια από τα βιολογικά απόβλητα με τη μορφή βιολογικού αερίου ή θερμικής ενέργειας θα συντείνει στην καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος ενώ η υψηλής ποιότητας λιπασματοποίηση μπορεί να συμβάλει σε πολύ μεγάλο βαθμό στην εξυγίανση του εδάφους και τη διαφύλαξη της βιοποικιλότητας. Έχουμε την υποχρέωση να συνεργαστούμε με τους άμεσα ενδιαφερόμενους ώστε να εξασφαλίσουμε ότι οι επιλεγόμενες εναλλακτικές διαχειριστικές ικανότητες σε ό,τι αφορά τα απόβλητα εξασφαλίζουν τα μέγιστα δυνατά οφέλη για το περιβάλλον μας.

Το θέμα των βιολογικών αποβλήτων στην ΕΕ 
       Η οικονομική ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση οδήγησε στην κλιμάκωση των παραγόμενων ποσοτήτων αποβλήτων με αποτέλεσμα απώλεια υλικών και ενέργειας και ζημίες για το περιβάλλον. Κάθε χρόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση υπολογίζεται ότι παράγει 75 με 100 εκατομμύρια τόνους αποβλήτων από τρόφιμα και κήπους.
       Κύρια απειλή από τα βιολογικά απόβλητα αποτελεί το μεθάνιο που παράγουν όταν εναποτίθενται σε χώρους υγειονομικής ταφής. Η οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την  υγειονομική ταφή των αποβλήτων[1] θεσπίστηκε για να αντιμετωπιστεί το ως άνω πρόβλημα, καθορίζοντας αυστηρές κατευθυντήριες γραμμές για τη διαχείρισή τους. Ωστόσο, η υγειονομική ταφή εξακολουθεί την πλέον διαδεδομένη μέθοδο διάθεσης των αστικών αποβλήτων στη διευρυμένη Ευρωπαϊκή Ένωση.
       Οι εναλλακτικές λύσεις όσον αφορά τη διαχείριση των βιολογικών αποβλήτων συμπεριλαμβάνουν τα συστήματα συλλογής για τη διαλογή των βιολογικών αποβλήτων και την εν συνεχεία λιπασματοποίησή τους ή την αναεροβική τους χώνευση, τη βιολογική επεξεργασία και την αποτέφρωση με στόχο την ανάκτηση σε μεγάλο ή μικρό βαθμό της παραγόμενης ενέργειας. Τα περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη των επιμέρους μεθόδων επεξεργασίας εξαρτώνται από τις κατά τόπους συνθήκες όπως η δημογραφική πυκνότητα, το κλίμα και οι υποδομές. Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν ιδιαζόντως αποκλίνουσες εθνικές πολιτικές για τη διαχείριση των βιολογικών αποβλήτων. Αυτές ποικίλουν από την ανάληψη ελάχιστης δράσης σε ορισμένα κράτη μέλη μέχρι ιδιαίτερα φιλόδοξες πολιτικές σε άλλα. Χρειάζεται να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες ώστε να εξασφαλιστεί ότι μικρότερο ποσοστό των ως άνω αποβλήτων καταλήγει σε χώρους υγειονομικής ταφής και πρέπει να επιτευχθεί υψηλότερο επίπεδο ενεργειακής ανάκτησης και ανακύκλωσης.

Τα κύρια στοιχεία της Πράσινης Βίβλου 
       Η Πράσινη Βίβλος συμπεριλαμβάνει επισκόπηση των εφαρμοζόμενων πρακτικών διαχείρισης των βιολογικών αποβλήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εξετάζει τα οφέλη και τα μειονεκτήματα των ως άνω μεθόδων λαμβάνοντας υπόψη περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά θέματα.
       Η Βίβλος εξετάζει επίσης τις επιπτώσεις των ήδη ληφθέντων κανονιστικών μέτρων. Η διαχείριση των βιολογικών αποβλήτων αποτελεί πλέον αντικείμενο σειράς νομοθετικών μέτρων σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται η υποχρεωτική απομάκρυνση από τους χώρους υγειονομικής ταφής (βάσει της οδηγίας για τους χώρους υγειονομικής ταφής των αποβλήτων), η ενθάρρυνση της ανακύκλωσης (με τη νέα οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα), η αποτέφρωση και η λιπασματοποίηση (με την οδηγία  περί αποτέφρωσης, την οδηγία για την ολοκληρωμένη πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης, και τον κανονισμός για τα ζωικά υποπροϊόντα) καθώς και οι απαιτήσεις και τα πρότυπα για τα προϊόντα (με τον κανονισμό για τις βιολογικές καλλιέργειες, τις απαιτήσεις που επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση για την απονομή  οικολογικού σήματος στα προϊόντα της λιπασματοποίησης και τα εθνικά πρότυπα). Η Επιτροπή επεξεργάζεται επίσης επιπλέον μέτρα συμπεριλαμβανόμενων και των κριτηρίων για τα τελικά απόβλητα της λιπασματοποίησης και τις κατευθυντήριες γραμμές για τα βιολογικά απόβλητα.
       Στην Πράσινη Βίβλο θα εξεταστεί παράλληλα η ανάγκη για τη θέσπιση νέας νομοθεσίας που θα μπορούσε να συμβάλει άμεσα στην μεγαλύτερη ανακύκλωση και ενεργειακή ανάκτηση από τα βιολογικά απόβλητα. Η Βίβλος έχει ως στόχο να δρομολογηθεί διάλογος μεταξύ των άμεσα ενδιαφερομένων και να διευκολυνθεί η εκ μέρους της Επιτροπής αξιολόγηση της ανάγκης για ανάληψη επιπλέον δράσης σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το επόμενο βήμα θα είναι η διενέργεια αξιολόγησης επιπτώσεων πιθανής νομοθετικής πρότασης το 2009. Αντίστοιχη νομοθετική πρόταση, εφόσον δικαιολογηθεί από την αξιολόγηση των επιπτώσεων θα μπορούσε να εγκριθεί το 2010.
       Όλοι οι άμεσα ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν τις απόψεις τους. Η διαβούλευση θα παραμείνει ανοικτή μέχρι τις 15 Μαρτίου 2009.

Για να συμμετάσχετε στη διαβούλευση και περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://ec.europa.eu/environment/waste/compost/index.htm 

ΠΗΓΗ: http://ec.europa.eu/ellada/news/news/20081203biodechets_el.htm 


[1]Οδηγία 99/31/EΚ του Συμβουλίου.