ΝΕΡΟ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΟΥΜΕ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΣ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΟ ΝΕΡΟ

dried cracked earth - Σόλων ΜΚΟ
image_pdfimage_print

 dried cracked earth - Σόλων ΜΚΟΗ Επιτροπή και τα ενδιαφερόμενα μέρη συζητούν το πρόβλημα της λειψυδρίας και της ξηρασίας στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης EXPO στη Σαραγόσα (05/09/2008) Σε ημερίδα που διοργανώνεται στη Σαραγόσα, τα ενδιαφερόμενα μέρη θα συζητήσουν πώς μπορεί να αυξηθεί η απόδοση της χρήσης νερού στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η ημερίδα αυτή ακολουθεί την ανακοίνωση με θέμα τη λειψυδρία και την ξηρασία, που εξέδωσε η Επιτροπή τον Ιούλιο του 2007, και οι εισηγήσεις θα ληφθούν υπόψη στην έκθεση που οφείλει να δημοσιεύσει η Επιτροπή στα τέλη του 2008 σε συνέχεια της ανακοίνωσής της. Η έκθεση θα πραγματεύεται ζητήματα εφαρμογής και παρακολούθησης των επιλογών πολιτικής που περιγράφονται στην ανακοίνωση.

       Ο Επίτροπος Σταύρος Δήμας, αρμόδιος για το περιβάλλον, δήλωσε τα εξής: «Η Ευρώπη πλήττεται ήδη από λειψυδρία και φαινόμενα ξηρασίας. Η αλλαγή του κλίματος είναι πιθανόν να επιτείνει, και μάλιστα σημαντικά, την πίεση που δέχονται οι υδατικοί πόροι. Αναμένουμε περισσότερη λειψυδρία και ξηρασία στην Ευρώπη. Ως εκ τούτου, πρέπει να προσαρμόσουμε επειγόντως τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε το νερό, ώστε να αποτρέψουμε μελλοντικά την τυχόν έλλειψή του και τις συνέπειές της για το περιβάλλον, την υγεία, αλλά και την οικονομία. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η Ευρώπη διαθέτει τεράστιες δυνατότητες εξοικονόμησης νερού, εάν υιοθετήσουμε όλοι πρακτικές που μειώνουν την κατανάλωσή του.» 

Η εξοικονόμηση νερού είναι εφικτή και έχει ζωτική σημασία
       Σε μελέτη που δημοσίευσε η Επιτροπή τον Ιούλιο του 2007 εκτιμάται ότι η απόδοση της χρήσης νερού στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) θα μπορούσε να βελτιωθεί σχεδόν κατά 40% απλώς και μόνο με τεχνολογικές βελτιώσεις και ότι η εξοικονόμηση αυτή θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερη, αν αλλάξουν η συμπεριφορά των ανθρώπων ή τα πρότυπα παραγωγής.
       Τον Ιούλιο του 2007, η Επιτροπή παρουσίασε επίσης μια πρώτη σειρά επιλογών πολιτικής για την αύξηση της απόδοσης της χρήσης νερού και της εξοικονόμησής του. Στο διάστημα που μεσολάβησε από τη σχετική ανακοίνωση, σημειώθηκε πρόοδος στη διαχείριση των υδατικών πόρων, πλην όμως υπάρχουν ακόμη σημαντικά περιθώρια δράσης προκειμένου να ενταθεί η εξοικονόμηση νερού στην ΕΕ.
       Ακρογωνιαίος λίθος των επιλογών πολιτικής που πρότεινε η Επιτροπή είναι η σωστή τιμολόγηση του νερού, ανεξάρτητα από την προέλευσή του. Οι υδατικοί πόροι πρέπει να κατανέμονται κατάλληλα μεταξύ των διαφόρων τομέων της οικονομίας ανάλογα με την κατά τόπους διαθεσιμότητα, η δε εξοικονόμηση νερού πρέπει να ενσωματωθεί σε όλες τις αποφάσεις άσκησης πολιτικής. Στα νοικοκυριά, η κατανάλωση νερού θα μειωνόταν κατά πολύ με την καθιέρωση της μέτρησής της, όπως και με την προώθηση της τοποθέτησης μηχανισμών εξοικονόμησης νερού στις βρύσες, στα τηλέφωνα του ντους και στις τουαλέτες. Τέλος, πριν από κάθε νέο έργο υποδομής στον τομέα της ύδρευσης, πρέπει να καταρτίζονται σχέδια διαχείρισης της ζήτησης νερού.
       Η πλήρης εφαρμογή της οδηγίας-πλαισίου για τα ύδατα από όλα τα κράτη μέλη είναι ζωτικής σημασίας, δεδομένου ότι η οδηγία αυτή επιβάλλει τη χάραξη τιμολογιακών πολιτικών για το νερό και την κατάρτιση σχεδίων διαχείρισης των κινδύνων ξηρασίας. Η διαχείριση των υδατικών πόρων πρέπει να ενσωματωθεί καλύτερα στις χρήσεις γης. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τα όμβρια ύδατα. Η παροχή των μέσων που θα επιτρέψουν στο νερό της βροχής να διηθείται στο έδαφος στις δομημένες και γεωργικές περιοχές θα συνιστούσε μεγάλο βήμα προόδου για την αποκατάσταση των υπόγειων και επιφανειακών υδατικών πόρων σε πολλές περιοχές. 

Η διάσκεψη της Σαραγόσας
       Η σημερινή διάσκεψη των ενδιαφερομένων μερών στη Σαραγόσα εντάσσεται στο πλαίσιο των εργασιών της Επιτροπής για τη σύνταξη έκθεσης σχετικά με την πρόοδο της ανά την ΕΕ εφαρμογής των επιλογών που παρουσίασε το 2007. Στα ενδιαφερόμενα μέρη συγκαταλέγονται ανώτεροι υπάλληλοι των οργάνων της ΕΕ και των κρατών μελών που είναι αρμόδιοι για τα ύδατα, μη κυβερνητικές οργανώσεις, η βιομηχανία, καθώς και ιδιωτικοί και δημόσιοι οργανισμοί. Τα συμπεράσματα των συζητήσεων που θα διεξαχθούν κατά τη διάσκεψη θα ληφθούν υπόψη στη σύνταξη της έκθεσης. Η Επιτροπή πιστεύει ότι η προσπάθεια προσαρμογής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη χαμηλότερη κατανάλωση νερού συνεπάγεται τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων και μπορεί να υλοποιηθεί μόνο σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη.
       Η έκθεση σε συνέχεια της ανακοίνωσης θα περιλαμβάνει πρόγραμμα εργασιών που θα αποτελέσει αντικείμενο στενής παρακολούθησης τα επόμενα έτη και θα καλυφθεί από την επανεξέταση της στρατηγικής για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας και της ξηρασίας, η οποία πρέπει να έχει διενεργηθεί μέχρι το 2012.
       Το πρόβλημα της λειψυδρίας και της ξηρασίας θα εξεταστεί με πιο σφαιρικό και ολοκληρωμένο τρόπο σε λευκή βίβλο της επιτροπής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, της οποίας η έκδοση έχει προγραμματιστεί για τα τέλη του 2008. 

Η ανωτέρω ανακοίνωση και το συνοδευτικό της έγγραφο διατίθενται στο Διαδίκτυο, στη διεύθυνση:
http://ec.europa.eu/environment/water/quantity/scarcity_en.htm  

Πληροφορίες σχετικά με τη διάσκεψη διατίθενται στον δικτυακό τόπο:
http://ec.europa.eu/environment/water/zaragoza08/index_en.htm  

Πηγή:  http://ec.europa.eu/ellada/news/news/20080905driedearth_el.htm 

13 Σεπτεμβρίου 2008

Σχετικά άρθρα