1

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Βασικές προβληματικές πολιτικές τάσεις

1. Αγοραία και λειτουργική κρίση και αποδόμηση θεσμικών κεκτημένων
2. Αποδόμηση της πολιτικής εμπιστοσύνης και αλληλεγγύης 
3. Εξάντληση της πολιτικής και πληθωριστικός κορεσμός του πολιτικού χώρου
4.Εξασθένιση και μετριασμός των αναγκαστικών συστημάτων και ασθενής ανάδυση των εθελοντικών 
5. Απουσία προτύπων ποιότητας και καλών πρακτικών, έλλειμμα προβλεπτικών πολιτικών
6. Απώλεια της συλλογικότητας και της συνοχής – έλλειμμα ενοποιητικών πολιτικών
7.Γραφειοκρατική εξάντληση, εμμονή και καθήλωση – χάσμα νομιμότητας δικαίου και μεταρρύθμισης και έλλειμμα επικουρικότητας και αυτοαναφορικότητας – απουσία ανθρωπολογικής προοδευτικής προσαρμοστικότητας.


27 Ιουλίου 2008