ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ-ΑΝΑΚΤΗΣΗ, ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ad1 - Σόλων ΜΚΟ
image_pdfimage_print
ad1 - Σόλων ΜΚΟΕΙΣΗΓΗΣΗ- ΟΜΙΛΙΑ 
ΣΚΟΡΔΙΛΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ
(ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 
ΕΡΓΩΝ) – (ΓΕΔΣΑΠ)

Εναλλακτική Διαχείριση Συσκευασιών & Άλλων Προϊόντων 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

•Η αρχή της πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων
•Η αρχή της επαναχρησιμοποίησης
•Η αρχή της αξιοποίησης (ανάκτηση υλικών και ενέργειας)
•Η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει»
•Η αρχή της ευθύνης
•Η αρχή της δημοσιότητας

•Η αρχή της μη-διάκρισης των υλικών

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ 
ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

(ΕΟΕΔΣΑΠ) 

•Ιδρύεται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου υπό την εποπτεία και τον έλεγχο του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ 
•Αρμοδιότητες ΕΟΕΔΣΑΠ
εισηγητικό όργανο
αποφασιστικό
γνωμοδοτικό
ελεγκτικό 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
•Επιτροπή Παρακολούθησης της Εναλλακτικής Διαχείρισης
•Γραφείο Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών & Άλλων Προϊόντων Η συμμετοχή στα συστήματα συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης:
•συνοδεύεται από την καταβολή στο σύστημα εκ μέρους του ενδιαφερόμενου διαχειριστή χρηματικής εισφοράς. Το ύψος της εισφοράς αυτής καθορίζεται στη σύμβαση προσχώρησής τους στο σύστημα
•παρέχει το δικαίωμα στον συμμετέχοντα διαχειριστή να επισημαίνει τα προϊόντα με ειδικό σήμα, ως απόδειξη συμμετοχής του στο σύστημα
•απαλλάσσει τους συμβαλλόμενους διαχειριστές από την ευθύνη εκπλήρωσης των υποχρεώσεών τους

ΣΥΛΛΟΓΗ – ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

ad2 - Σόλων ΜΚΟ

ΟΧΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΤΟΥΣ

Οδηγία 2000/53/ΕΚ για «τα οχήματα στο τέλος κύκλου ζωής τους» του Συμβουλίου της 18ηςΣεπτεμβρίου 2000 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Ν.2801/2000 «Αντικατάσταση και διαχείριση καταλυτικών μετατροπέων» 

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

•Οχήματα
•Εγκαταλειμμένα οχήματα
•ΟΤΚΖ
•Εξαρτήματα / ανταλλακτικά
•Καταλύτες 

ΣΤΟΧΟΙ

•1/1/2006
Επαναχρησιμοποίηση και αξιοποίηση 85% κ.β. οχήματος
Επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση 80% κ.β. οχήματος

•Οχήματα πριν από το 1980:
Επαναχρησιμοποίηση και αξιοποίηση 75% κ.β. οχήματος
Αξιοποίηση 70% κ.β. οχήματος 

2015:
Επαναχρησιμοποίηση και αξιοποίηση 95% κ.β. οχήματος
Επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση 85% κ.β. οχήματος 

Νομοθετικό πλαίσιο
•Νόμος 2939/01 (εναλλακτική διαχείριση)
•Οδηγία 2000/53 (ΟΤΚΖ)•Οδηγία 2000/76 (αποτέφρωση)
•Οδηγία 1999/31 (υγειονομική ταφή) 

Ποσοτικοί Στόχοι

Οι παραγωγοί οφείλουν να διασφαλίσουν ότι το αργότερο έως την 31η Ιουλίου 2006:
•η αξιοποίηση των μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων θα πρέπει να είναι τουλάχιστον στο 65% των αποσυρόμενων ελαστικών
•η ανακύκλωση θα πρέπει να φθάνει στο 10%.

Όροι και προϋποθέσεις για την εναλ/κή διαχ/ση των ελαστικών

•Κάθε εγκατάσταση ή επιχείρηση που εκτελεί εργασίες εναλλακτικής διαχείρισης, λαμβάνει άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 10 της ΚΥΑ 69728/824/1996 εκτός αν έχει εθνική εμβέλεια (πάνω από μία περιφέρεια), οπότε η άδεια χορηγείται από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ 
Μετά την 16η Ιουλίου 2003, δεν γίνονται αποδεκτά σε ΧΥΤΑ ολόκληρα μεταχειρισμένα ελαστικά οχημάτων, εκτός από τα υλικά που προορίζονται για χρήση σε κατασκευαστικά έργα εντός του ΧΥΤΑ, και 
Μετά την 16η Ιουλίου 2006 δεν γίνονται αποδεκτά σε ΧΥΤΑ τεμαχισμένα μεταχειρισμένα ελαστικά οχημάτων 

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΕΛΑΙΑ 

•Οδηγία 75/439/ΕΟΚ «περί διαθέσεως των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων» 
•Οδηγία 87/101/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 1986 για την τροποποίηση της οδηγίας 75/439/ ΕΟΚ 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 

Τα απόβλητα λιπαντικών ελαίων μετά τη συλλογή τους:
•Υποβάλλονται κατά προτεραιότητα σε επεξεργασία με αναγέννηση
•Εφόσον η επεξεργασία με αναγέννηση δεν είναι εφικτή από τεχνικοοικονομική και οργανωτική άποψη, η επεξεργασία γίνεται με καύση
•Εφόσον και η επεξεργασία με καύση δεν είναι εφικτή από τεχνικοοικονομική και οργανωτική άποψη, πρέπει να εξασφαλίζεται η ακίνδυνη καταστροφή τους ή η ελεγχόμενη αποθήκευση ή εναπόθεσή τους 

ΠΟΣΟΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

Μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2006 πρέπει να συλλέγεται τουλάχιστον το 70% κατά βάρος όλων των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων και εξ αυτών να αναγεννάται το 80% κατά βάρος Τα απόβλητα λιπαντικών ελαίων που δεν αναγεννώνται, οδηγούνται προς άλλες εργασίες διάθεσης (συμπεριλαμβανομένης της χρήσης τους ως καύσιμα) σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Π.Δ. 

Πηγές προέλευσης των ΑΕΚΚ
οικοδομικές εργασίες: ανεγέρσεις, κατεδαφίσεις, ανακαινίσεις, επισκευές, περιφράξεις και περιστοιχίσεις ατομικών κατοικιών ή/και κτιριακών συγκροτημάτων.
τεχνικά έργα υποδομών: κατεδαφίσεις, κατασκευές ή και επιδιορθώσεις δρόμων, γεφυρών, σηράγγων, αποχετευτικών δικτύων, πεζοδρομίων και αναπλάσεις χώρων κ.α. 
φυσικές/τεχνολογικές καταστροφές: σεισμοί, πλημμύρες, κατολισθήσεις, δυσμενείς κλιματολογικές συνθήκες, κλπ. 

Ποσοτικοί στόχοι για την συλλογή –αξιοποίηση των ΑΕΚΚ 

α) μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2006, να αξιοποιείται κατ’ ελάχιστο το 30 % κατά βάρος των παραγομένων αποβλήτων, από το οποίο να ανακυκλώνεται τουλάχιστον 50%. 
β) μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2008, να αξιοποιείται κατ’ ελάχιστο το 50 % κατά βάρος των παραγομένων αποβλήτων, από το οποίο να ανακυκλώνεται τουλάχιστον 50%. 
γ) μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2015, να αξιοποιείται τουλάχιστον το 80 % κατά βάρος των παραγομένων αποβλήτων, από το οποίο να ανακυκλώνεται τουλάχιστον 50%. 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΤΗΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ 
•Οδηγία 91/157/ΕΟΚ «για τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές που περιέχουν ορισμένες επικίνδυνες ουσίες» 
•Οδηγία 93/86/ΕΟΚ «περί προσαρμογής στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 91/157/ΕΟΚ» 
•Οδηγία 98/101/ΕΟΚ «περί προσαρμογής στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 91/157/ΕΟΚ»ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Το Σχέδιο Π.Δ. καλύπτει όλες τις Η.Σ. και Συσσωρευτές που διατίθενται στην αγορά και προορίζονται για οιανδήποτε χρήση από τον καταναλωτή, την βιομηχανία ή τα μέσα μεταφοράς, ανεξάρτητα από τη μορφή τους, τον όγκο, το βάρος ή τα υλικά από τα οποία συντίθενται, καθώς και τις χρησιμοποιημένες Η.Σ. και συσσωρευτές. 

ΠΟΣΟΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ – ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 

1. Συλλογή
Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2006 πρέπει να συλλέγεται τουλάχιστον το 30% κ.β. των χρησιμοποιημένων Η.Σ. Αυτός ο στόχος πρέπει να επιτευχθεί ξεχωριστά και για τις Η.Σ. που εμπεριέχουν περισσότερο από 5 ppm Hg.
Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2006 πρέπει να συλλέγεται τουλάχιστον το 70% κ.β. των χρησιμοποιημένων συσσωρευτών. Αυτός ο στόχος πρέπει να επιτευχθεί ξεχωριστά και για τους συσσωρευτές που εμπεριέχουν κάδμιο. 

2. Ανακύκλωση 
Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2006 πρέπει να ανακυκλώνεται τουλάχιστον το 80% κ.β. των συλλεγομένων χρησιμοποιημένων Η.Σ.
Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2006 πρέπει να ανακυκλώνεται τουλάχιστον το 95% κ.β. των συλλεγομένων χρησιμοποιημένων συσσωρευτών. 

ΑΗΗΕ – ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

•Νόμος 2939/01 
•Οδηγία 2002/96/ΕΚ «για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού»
•Οδηγία 2002/95/ΕΚ «σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ΗΗΕ» 
• Π.Δ για τα ΑΗΗΕ 

ΠΟΣΟΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

Μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2006: χωριστή συλλογή τουλάχιστον 4 Kg ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης κατά μέσο όρο ετησίως ανά κάτοικο 
· Για τις μεγάλες οικιακές συσκευές και τις συσκευές αυτόματης διανομής: 80% τουλάχιστον αξιοποίηση, εκ των οποίων 75% ανακύκλωση 
•Για τον εξοπλισμό πληροφορικής, τηλεπικοινωνιών και τα καταναλωτικά είδη:75% τουλάχιστον αξιοποίηση, εκ των οποίων 65% ανακύκλωση 
•Για τις μικρές οικιακές συσκευές, φωτιστικά είδη, ηλεκτρονικά/ηλεκτρικά εργαλεία, παιχνίδια, εξοπλισμό ψυχαγωγίας & αθλητισμού και όργανα παρακολούθησης:70% τουλάχιστον αξιοποίηση, εκ των οποίων 50% ανακύκλωση 
•Λαμπτήρες εκκένωσης αερίου: 80% 
•Ιατροτεχνολογικές συσκευές: –

24 Ιουλίου 2008