ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Πρωτόκολλο του Κιότο

αρχείο λήψης 6 - Σόλων ΜΚΟ
image_pdfimage_print
αρχείο λήψης 6 - Σόλων ΜΚΟΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥ ΚIΟΤΟ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ – 
ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ

Τα Συμβαλλόμενα Μέρη στο παρόν Πρωτόκολλο,
Ως Μέρη της Σύμβασης-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος, εφεξής αναφερόμενη ως “η Σύμβαση”, Επιδιώκοντας την πραγμάτωση του τελικού στόχου της Σύμβασης όπως περιγράφεται στο άρθρο 2 αυτής, Υπενθυμίζοντας τις διατάξεις της Σύμβασης, Καθοδηγούμενα από τις διατάξεις του άρθρου 3 της Σύμβασης,
Σε εφαρμογή της Εντολής του Βερολίνου που εγκρίθηκε με την απόφαση 1/CP. 1 της Διάσκεψης των Μερών της Σύμβασης κατά την πρώτη ολομέλεια,Συμφώνησαν στα εξής: