ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ & ΜΕΛΕΤΕΣ

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ

dasos - Σόλων ΜΚΟ
image_pdfimage_print

dasos - Σόλων ΜΚΟΗ επόμενη μέρα της καταστροφής των δασών – Νομικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν άμεσα.
Αγγελική Καλλία – ΑντωνίουΔρ. Νομικής, Δικηγόρος
Η Συνταγματική προστασία των δασών (άρθρο 24) και η υποχρέωση αναδάσωσης των καμένων δασικών περιοχών (άρθρο 117), χωρίς τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων δεν διασφαλίζουν την προστασία των δασών.

Άμεσα μέτρα που πρέπει να ληφθούν είναι τα εξής:

1) Εφαρμογή στην πράξη, όχι μόνο εναρμόνιση στα χαρτιά, της Κοινοτικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Οι Κοινοτικές Οδηγίες 79/409 και 92/43, που αναφέρονται αποτελεσματικά στη χώρα μας. Το 2007 η Ε. Επιτροπή παρέπεμψε την Ελλάδα στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ) λόγω ελλιπούς εφαρμογής των παραπάνω Οδηγιών. Παράλληλα η Ελλάδα έχει καταδικαστεί από το ΔΕΚ για τη μη εφαρμογή των Οδηγιών για την διάθεση των αποβλήτων και την ύπαρξη 1400 ανεξέλεγκτων χωματερών στη χώρα, που αποτελούν μόνιμο κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιών.

2) Αξιοποίηση των Κοινοτικών Κονδυλίων:
Α) Περιφερειακό Ταμείο και Ταμείο Συνοχής και ειδικότερα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλοντος (ΕΠΠΕΡ 2007-2013)
Β) Χρηματοδοτικό μέσο Πολιτικής Προστασίας και Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλεγγύης (Κανονισμός 2012/2002), βάσει των οποίων η Ε. Ένωση επεμβαίνει άμεσα σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης.
Γ) Χρηματοδοτικό μέσο για το Περιβάλλον LIFE + (Κανονισμός 614/2007), του οποίου η προθεσμία για υποβολή προτάσεων έχει ανοίξει.

3) Κύρωση των δασικών χαρτών, που έχουν ήδη εκπονηθεί για όλες τις περιοχές που είναι υπό κτηματογράφηση. Κατάρτιση δασολογίου, και ολοκλήρωση του κτηματολογίου, ώστε να ξεκαθαρίσουν τα όρια και το ιδιοκτησιακό καθεστώς των δασών.

4) Εξασφάλιση κονδυλίων τόσο για την αναδάσωση των καμένων περιοχών, όσο και για την κατεδάφιση των παράνομων κτισμάτων σε δάση.

5) Συντόμευση της διάρκειας εκδίκασης της αίτησης αναστολής κατεδάφισης αυθαιρέτου σε δασική έκταση (π.χ. 15 ημέρες), ώστε να είναι αδύνατη η ολοκλήρωση της παράνομης οικοδομής στο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μέχρι την έκδοση της απόφασης.

6) Συντονισμός των συναρμόδιων Φορέων για τα δάση και σαφής καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους.

7) Εκπαίδευση, Ενημέρωση, Ευαισθητοποίηση σε όλες τις βαθμίδες και σε όλες τις κοινωνικές ομάδες, για συμμετοχή σε μία ανάπτυξη που λαμβάνει υπόψη το κόστος της οικολογικής καταστροφής και που έχει μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Έτσι θα σταματήσει η προσδοκία που έχει ριζωθεί στη νοοτροπία τμήματος των πολιτών, ότι μπορούν να αυθαιρετούν χωρίς συνέπειες, τόσο σε βάρος του περιβάλλοντος, όσο και σε βάρος των πολιτών που σέβονται τους νόμους.